Karlu Srbovi uložil osm let vězení, Evě Tomšovicové a Michalu Novotnému po šesti letech – tedy pod dolní hranici sazby s tím, že ke smrti poškozené nedošlo a tresty v sazbě by byly neúměrně přísné.


Vrchní soud v Praze mj. po intervencích Nejvyššího soudu čtyřikrát odvolání obžalovaných zamítl, resp. posléze změnil způsob výkonu trestu, až napopáté v prosinci 2006 rozsudek změnil zásadně a všem obviněným uložil po dvanácti letech vězení.
Jmenovaní podali dovolání k Nejvyšímu soudu ČR.


Karel Srba poukázal mj. na to, že dle soudu prvního stupně byla motivem jednání snaha zakrýt spáchání trestného činu přijímání úplatku, a tedy zvlášť zavrženíhodná pohnutka zachovat si tak majetek získaný nelegálně.

Proč ne přísněji?

Rozsudkem Městského soudu v Praze z března 2006 byli Srba a Tomšovicová obžaloby z úplatkářství zproštěni. Protože lze tak dospět k závěru, že se tento skutek vůbec nestal, měl k tomu odvolací soud přihlédnout a neukládat trest v přísnějším odstavci s vyšším typovým stupněm nebezpečnosti pro společnost. Naopak možnost pro uložení mimořádně sníženého trestu odsouzený spatřuje mj. v nadstandardní délce trestního řízení ve věci. Upozornil na rozhodnutí Nejvyššího soudu, z nichž plyne, že nelze apriori vyloučit užití moderačního ustanovení při přípravě trestného činu ani tehdy, jestliže se jedná o skutek s vyšším typovým stupněm nebezpečnosti pro společnost; je jen třeba jeho užití odůvodnit tak, aby o jeho oprávněnosti nebylo pochyb. Navrhuje vrátit věc soudu v Č. Budějovicích a přikázat ji tam jinému senátu.


Také Eva Tomšovicová argumentovala požadavkem Nejvyššího soudu v předchozích dovoláních, aby Vrchní soud přesvědčivě, úplně a srozumitelně zdůvodnil užití tohoto zmírňovacího paragrafu, jehož užití a priori nevyloučil.


Ujistila, že jejím záměrem (úmyslem) nebyla smrt novinářky, neměla v tomto směru ani motiv, dosud nebyla trestána, vedla řádný život a přitom zásadním a výrazným způsobem přispěla k objasnění trestného činu. Tyto okolnosti podle ní nevzal odvolací soud vůbec v úvahu. Novotný mj. upozornil, že byl podmíněně propuštěn z výkonu původně uloženého trestu a ten splnil výchovný účel.

Nárok není

Nejvyšší soud ve věci uzavřel, že argumentace dovolatelů k neaplikování moderačního ustanovení trestního řádu o snížení trestu pod sazbu Vrchním soudem nepředstavuje námitky, které by naplňovaly jimi užitý dovolací důvod – nesprávné právní posouzení skutku.


Namítané neaplikování je bez vztahu k tomu, jak byl kvalifikován skutek, pro který byli dovolatelé shledáni vinnými, když navíc napadený rozsudek se již nezabývá otázkami viny (shledané českobudějovickým soudem – pozn. red.), ale pouze otázkou trestu, konstatoval Nejvyšší soud a uzavřel:
Dovolatel se nemůže domáhat toho, aby mu byl uložen trest odnětí svobody pod dolní hranici zákonné trestní sazby, protože je na soudech, aby využily v rámci rozhodování tohoto oprávnění a postupovaly podle citovaného moderačního ustanovení.


Pokud soud takový postup nezvolí (ať proto, že k němu neshledal důvody, nebo je má za nedostatečné bez možnosti jej odůvodnit), nelze mít za to, že by uložený trest byl ve výměře, která by vybočila mimo trestní sazbu za trestný čin, jímž byl obviněný shledán vinným.


Proto Nejvyšší soud dovolání Karla Srby, Evy Tomšovicové a Michala Novotného odmítl.