K povolení došlo z důvodu, že stav hraboše polního je označován jako mimořádný, tedy nadále dochází ke značným hospodářským škodám a nelze s jistotou určit, kdy a kde dojde u tohoto škůdce k nevratnému a zásadnímu populačnímu poklesu. Jako způsob aplikace byl povolen u STUTO-X u II:

a) rozhoz na povrch pomocí rozmetadla na pozemcích s kalamitním přemnožením

b) aplikace do nor

U přípravku RATRON GW se povoluje pouze aplikace do nor.

Je-li ošetřený pozemek součástí honitby, musí být aplikace nahlášena uživateli honitby. Uživatel pozemku je povinen před vlastní aplikací přípravku projednat s uživatelem honitby způsob vypuzení zvěře. Toto má být oznámeno minimálně 48 hodin před provedenou aplikací.

I přes toto opatření v loňském roce byly zaznamenány ztráty způsobené otravou drobné zvěře, ptactva a jiných živočichů. V současnosti se při zemědělské činnosti používá obrovské množství hnojiv, pesticidů a postřiků na ochranu zemědělských rostlin. Je to zejména v době růstu vegetace, tedy v době rození mláďat všech živočichů.

V dnešní zemědělské krajině mnohonásobně poklesly počty a množství druhů ptactva, drobných živočichů, zvěře, plazů, obojživelníků i hmyzu. Touto aplikací, i když za stanovených podmínek (předchozí posouzení situace na konkrétním pozemku ze strany Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského), by se výrazně zvýšilo zatížení přírody v uvedených lokalitách.

Jaké je řešení …? Na otázku není jednoduchá odpověď. Jako myslivec a fotograf přírody se téměř denně pohybuji v přírodě a domnívám se, že hlubokou orbou pole dochází k výraznému zmenšení populace hrabošů.

Orbou se poruší chodbičky hrabošů, mnozí jsou vyoráni a posbíráni predátory, půda je vnímavější k přijímání dešťové vody, což vadí hrabošům. Na loukách nelze hlubokou orbu aplikovat, ale zde ke menší potravní nabídce hrabošů a menších ploch luk oproti polím je výskyt hlodavců menší. Zde tedy v nevyhnutelné míře přemnožení hrabošů by bylo možné uvedené jedy aplikovat.

Čápi, volavky, dravci, lišky, kuny, lasičky a další na likvidaci přemnožených hrabošů nestačí. Je proto v nezbytných případech nutná aplikace rodenticidů, ale v rozumném množství, aby nevznikla škoda jiným osobám nebo nedošlo k poškození životního prostředí anebo k ohrožení zdraví lidí nebo zvířat.

Tam, kde jsou v současné době identifikovány problémy s hraboši, musí být vykonáno maximum ze strany myslivců v péči o stanoviště (berličky) a hnízdiště dravců, podmínky pro predující čápy, volavky, lasičky a jiné predátory.

František Novotný