Bylo poškozeno nejméně 41 zaparkovaných vozidel a jedenáct nemovitostí. Výše škody dosáhla skoro pěti milionů korun.

Tři zaměstnanci Teplárny České Budějovice, a. s., byli 
za tuto událost pohnáni před okresní trestní soud.
Pavel B. (51), provozní zámečník, byl viněn z toho, že kolem 6.15 hodiny jako pověřený pracovník při najíždění parovodního potrubí po odstávce nepostupoval podle interního předpisu. Neinformoval svého nadřízeného Petra V. o tom, že neuzavřel vypouštěcí ventil v šachtě, z něhož unikala horká pára a voda, a neotevřel propojovací klapku – tedy o tom, že napouštění není dokončeno.

Provozní zámečník Petr V. (46) rovněž porušil zmíněný předpis tím, že sám či jiný jím pověřený pracovník nezkontrolovali dodržení předepsaného postupu a umožnil tak, že najíždění parovodu nebylo řádně ukončeno.
Posléze ani mistr údržby Jiří S. (57) nepostupoval 
v souladu s předpisem, když 
si neověřil, zda došlo k řádnému najetí zmíněného potrubí. Když kolem 12.45 hodiny obdržel od  Pavla  B.  informaci o nemožnosti otevření parní uzávěry a uzavření odvodňovacího ventilu v šachtě u „armáďáku", nenařídil odstavení parovodního potrubí tak, aby porucha mohla být neprodleně odstraněna. Neinformoval ani žádného ze svých nadřízených, ukončil pracovní směnu a odešel.

Náhlý vodní ráz

V důsledku těchto pochybení a v důsledku dalších příčin (stáří, vadné uložení potrubí, jeho nedostatečná izolace atd.) došlo při najíždění parovodu k nadměrné kondenzaci páry a vodnímu rázu v místě havárie vyvolanému náhlým pohybem páry možná po náhlé   havárii   ventilu v šachtě u „armáďáku". Ráz pak odtrhl oblouk parovodu v Alešovce. Podle znalce k němu mohl přispět také například pokles potrubí vlivem spadlých podpěr. Při správném najetí parovodu by ale ani při zvýšené kondenzaci  páry  nemohlo dojít k takové havárii.

Podle Okresního soudu v Č. Budějovicích tak všichni obvinění z nedbalosti způsobili obecné nebezpečí a v důsledku značnou škodu. Jeho výrok pak včera korigoval k odvolání obžalovaných krajský soud. Pavlu B. uložil deset měsíců podmíněně na 18 měsíců, Petru V. a Jiřímu S po 18 měsících s dvouletým odkladem. Teplárnu odkázal s požadavkem na náhradu škody na občanskoprávní řízení, nároky ostatních poškozených nepřipustil.

Zásadně pochybili

V odůvodnění rozhodnutí předsedkyně senátu zdůraznila, že na vznik následku spolupůsobilo víc příčin včetně pochybení provozovatele parovodu, ale také zásadní pochybení obviněných. Podstatným pro rozhodnutí je závěr znalce, že kdyby bylo potrubí po odstávce zprovozněno postupem v souladu s provozním předpisem, k havárii by nedošlo.

Všichni obžalovaní byli 
s tímto předpisem seznámeni. Věděli, že před napuštěním musí být příslušná větev odvzdušněna a odvodněna. Pavel B. neměl opustit pracoviště před dokončením najíždění podle předpisu. Kdyby se vedoucí čety Petr V. řádně zajímal o postup prací, nepochybně by reagoval na informaci, že všechny předepsané kroky nebyly provedeny. Jiří S. pak nereagoval na informaci  o závadě u „armáďáku" v době, kdy ještě šlo havárii zabránit.

Vinu trestným činem obecného ohrožení v přísnějším odstavci shledal soud u všech obžalovaných,  ale u Petra V. a Jiřího S. na rozdíl od soudu prvního stupně nekonstatoval porušení důležité povinnosti. Akceptoval názor státního zástupce na význam spolupůsobení jiných okolností na vzniku následku. Proti včerejšímu rozhodnutí není řádných opravných prostředků.