Činnost Nadace v rozhovoru přibližuje Hana Kovářová, předsedkyně správní rady.

Česká pojišťovna je institucí, jejíž služby využívají miliony klientů a jako společnost je všeobecně známá. Méně už se ale ví o tom, že zřídila svou vlastní nadaci. Jaké ji k tomu vedly důvody?
Česká pojišťovna dlouhodobě podporuje různé aktivity v oblasti společenské odpovědnosti. V roce 2009 jsme se rozhodli založit vlastní nadaci, což nám umožnilo pomáhat ještě efektivněji a především cíleněji. Odpovědnost firem za společnost a prostředí, ve kterém se pohybují, je důležitým aspektem podnikání a ukazuje na vyspělost společnosti jako takové.

Jak se od založení Nadace vyvíjela její činnost? Jak se mezi dalšími nadacemi profilovala?
Aktivity Nadace České pojišťovny jsou úzce spjaty s činností České pojišťovny. Strategii Nadace ČP tvoří tři pilíře. Prvním pilířem je prevence, a to zejména v oblasti silničního provozu a dětských úrazů. Druhým pilířem nadační činnosti jsou regionální projekty, zaměřené na nejrůznější oblasti, ale vždy spojené s pomocí konkrétní osobě, sdružení či regionu. Třetí pilíř tvoří firemní dobrovolnictví. Každý zaměstnanec České pojišťovny má nárok na dva plně hrazené pracovní dny ročně, které stráví dobrovolnictvím. Možnost pomoci potřebným pak mají i jednotliví vedoucí pracovníci, kteří disponují speciálními rozpočty. Ty mohou věnovat na dobročinné projekty například v rámci regionu, ze kterého sami pocházejí. Na rozdíl od některých jiných nadací tak nejsme zaměřeni jednostranně například na děti či na lidi po úrazu, snažíme se pomáhat průřezově.

Vy jste poměrně nově předsedkyní správní rady Nadace České pojišťovny, takže s dobročinnými aktivitami přicházíte do styku častěji než dříve. Změnil se váš pohled na dobročinnost?
Osobně jsem s dobročinnými aktivitami často přicházela do styku ještě před vstupem do Nadace, a to jak v rámci České pojišťovny, tak u předchozího zaměstnavatele nebo ve svém osobním životě. Musím ale říci, že Nadace můj pohled na směřování a na účelnost pomoci změnila.  Měla jsem osm let na dálku adoptovaného chlapce z Keni, kterému jsem zaplatila kompletní vzdělání. To je nesmírně prospěšné a naplňující, ale teď jsem začala silněji vnímat potřeby lidí v rámci naší republiky. Při pročítání žádostí o pomoc jsem se setkala s celou řadou těžkých životních osudů, proto jsem se rozhodla více se osobně zapojit  – stala jsem se například Dobrým andělem. Myslím, že pomáhat by, úměrně svým možnostem, měl každý z nás.

Jaké jsou stěžejní nadační projekty? Můžete přiblížit ty nejúspěšnější, které byly v minulosti realizovány?
Mezi stěžejní aktivity patří například projekt Psí oči, který realizujeme ve spolupráci s Nadací Leontinka. Nadace České pojišťovny v rámci projektu přispívá na výcvik vodících a asistenčních psů pro děti a mládež se zrakovým, kombinovaným nebo jiným postižením. Celkem jsme již podpořili výcvik 36 asistenčních canisterapeutických psů. Pro vaši představu, náklady na výcvik jednoho pejska se pohybují okolo 200 tisíc korun. Dalším důležitým a dlouhodobě realizovaným projektem, tentokrát z oblasti bezpečnosti silničního provozu, je Gentleman silnic. Společně s Policií ČR se snažíme motivovat účastníky silničního provozu, aby k sobě nebyli lhostejní a pomáhali si. Oceňujeme lidi, kteří neváhali při vážné dopravní nehodě poskytnout pomoc druhým. Od roku 2004 už ocenění převzalo 91 lidí. Několika Gentlemany silnic se mohou pochlubit i jižní Čechy. Ocenění za záchranu života při vážné dopravní nehodě převzal mladý muž z Tábora, titul Gentleman silnic získal také muž z Volenic ze Strakonicka, který vyprostil z hořícího vozidla dva zraněné mladíky. Další dva Jihočeši pomohli cyklistovi, který po střetu s automobilem spadl do silničního příkopu plného vody a málem utonul. V neposlední řadě je zcela jistě úspěšnou aktivitou i projekt Prevence rizikového chování dětí a mládeže, do kterého se zapojilo již téměř 300 škol po celé republice.

V roce 2012 jste spustili speciální regionální grantový program. Jaké projekty jeho prostřednictvím podporujete? Jak vysokou částku a na jaké účely lze získat?
Grantový program je určen na pomoc potřebným jak z řad fyzických osob, tak neziskových organizací. Jednotlivé projekty do programu navrhuje sama veřejnost prostřednictvím webového formuláře, který je k dispozici na internetových stránkách www.nadacecp.cz. Na podporu jednoho projektu lze získat až 100 tisíc korun. Lidé mohou nominovat projekty z oblasti pomoci sociálně a zdravotně znevýhodněným občanům, zvýšení bezpečnosti na silnicích, podpory prevence rizikového chování dětí a mládeže či finanční gramotnosti. Z přihlášených projektů pak grantová komise vybírá ty, které dostanou grant. Grantový program byl spuštěn v polovině roku 2012 a minulý rok jsme v rámci programu podpořili 47 projektů částkou převyšující 1,3 miliony korun.

Můžete uvést nějaké konkrétní projekty realizované v jižních Čechách?
Já sama z jižních Čech pocházím – konkrétně z Jindřichova Hradce. Mám proto velkou radost, že se nám nejen na Jindřichohradecku, ale v celém regionu daří pomáhat velmi intenzivně. Z mnoha podpořených organizací či jednotlivců mohu jako příklady zmínit příspěvek na zakoupení motomedu – speciálního přístroje na cvičení pro obecně prospěšnou společnost Kaňka, která poskytuje služby v oblasti výchovy a vzdělání dětí s postižením. Patnáctileté Elišce z Českokrumlovska přispěla Nadace na zajištění pravidelného odvozu do centra, kde navštěvuje rehabilitaci, ergoterapii, plavání a jízdu na koních. Eliška trpí dětskou mozkovou obrnou a tyto aktivity jí velmi prospívají a výrazně zlepšují její zdravotní stav. Malému Danovi ze Strakonicka se stejnou diagnózou jsme přispěli na úhradu rehabilitačního pobytu. Pomáháme nejen rodinám s dětmi, které se potýkají s těžkými nemocemi či fyzickými nebo psychickými hendikepy, snažíme se podporovat i nejrůznější organizace, jejichž činnost je pro společnost důležitá a užitečná. Jezdeckému klubu Vladykův Dvůr, ve kterém probíhá hiporehabilitace, poslala Nadace příspěvek na vybudování bezbariérových prostor a na nákup speciálního vybavení pro koně. Podpořili jsme také vybudování a umístění plošiny, která umožní hendikepovaným pohodlný přístup na vyhlídkovou věž na Stezce v korunách stromů na Lipně. Díky plošině tak mají vozíčkáři možnost dostat se na tuto oblíbenou atrakci a užít si krásný výhled na přehradu a šumavskou přírodu.

Žádostí o pomoc Vám přichází mnohonásobně více, než jste schopni pokrýt. Jakým způsobem vybíráte, na jaké účely se prostředky věnují?
Vyřizování žádostí o granty má na starosti speciální grantová komise, které jsem osobně také členem. S ostatními členy komise dáváme přednost zejména projektům, které někomu konkrétnímu pomohou zlepšit kvalitu jeho života. Zpravidla tak uspějí žádosti o příspěvky na invalidní vozíky, speciální pomůcky či terapeutické služby. Naše prostředky jsou však omezené, takže pokud se projektů tohoto typu sejde více, snažíme se všem přispět alespoň částečně. V případě žádostí od neziskových organizací samozřejmě posuzujeme jejich dosavadní činnost a také transparentnost.

Setkáváte se s žadateli o granty osobně, nebo je posuzujete jen podle došlé dokumentace?
V každém kole grantového programu nám přijde ke stovce žádostí. Není tedy v našich silách se s jednotlivými žadateli potkat a jejich žádosti s nimi probrat. Rozhodujeme se tedy na základě došlých přihlášek a přiložené dokumentace, případně pomocí dodatečné telefonické či písemné konzultace.

A jaké projekty připravuje Nadace do budoucna?
Do budoucna budeme určitě pokračovat v již zavedených projektech, které se budeme snažit nadále rozvíjet. Například se chceme ještě více zaměřit na prevenci úrazovosti dětí i dospělých. Rádi bychom také rozšířili naši činnost v oblasti podpory aktivního rodinného života. Tady mohu jmenovat běžecký seriál Run Tour, který má charitativní přesah a pravidelně se běhá i v jižních Čechách konkrétně v Českých Budějovicích. Každý registrovaný účastník se totiž uhrazením startovného podílí na podpoře Nadace Leontinka. Plánujeme ale samozřejmě i další projekty.

Máte Vy osobně nějaký oblíbený dobročinný projekt?
Mně se velmi líbí projekt Psí oči výše zmiňované Nadace Leontinka. Pro hendikepované nejsou asistenční psi jen věrnými kamarády, ale také nezbytnými a užitečnými pomocníky v každodenním životě. Jejich výcvik je však velmi nákladný, málokdo si tedy může dovolit takového pejska zaplatit. Jsem proto ráda, že se můžeme zapojit a přímo pomoci lidem, kteří to skutečně potřebují. Moc ráda mám i regionální grantový program. Podobně jako v případě projektu Psí oči zde pomáháme konkrétním lidem a tato forma pomoci je mi osobně nejbližší.

Jakým směrem se orientuje firemní dobrovolnictví v České pojišťovně?
V duchu našeho mota „Pomáháme vám jít dál" je tradice firemního dobrovolnictví v České pojišťovně poměrně hluboce zakořeněná. Jak jsem již zmínila, každý zaměstnanec má nárok na dva plně hrazené dny ročně, které stráví dobrovolnictvím. Jak a v které organizaci tento čas stráví, je na jeho výběru. V rámci dobrovolnictví pomáháme po celé republice například v Klokáncích, v domovech pro seniory a nejrůznějších obecně prospěšných společnostech. Mnoho dobrovolnických aktivit vychází z iniciativy samotných zaměstnanců, například pravidelné charitativní snídaně na naší centrále. Tým zaměstnanců napeče nejrůznější pochoutky, které pak prodává svým kolegům. Výtěžek putuje na předem stanovený projekt. Těchto aktivit je opravdu celá řada a za každou bych svým kolegům chtěla poděkovat.

Česká pojišťovna se kromě pomoci potřebným prostřednictvím Nadace věnuje také osvětovým projektům. Můžete některé z nich přiblížit?
Osvětové projekty České pojišťovny jsou zaměřeny na prevenci, a to především v oblasti rizikového chování dětí a mládeže a bezpečnosti silničního provozu. V rámci prevence dětské úrazovosti jsme ve spolupráci s odborníky vyvinuli interaktivní učebnici pro výuku na školách, se kterou v současné době pracují v několika stech základních školách po celé republice. V loňském roce jsme učebnici upravili pro používání v mateřských školkách. V rámci bezpečnosti silničního provozu bych znovu jmenovala především projekt Gentleman silnic nebo například pravidelný ČP Index, který monitoruje bezpečnost dopravy v ulicích českých krajských a okresních měst. Podle posledních výsledků, které jsou za první pololetí 2013, si České Budějovice bohužel nevedly moc dobře. Umístily se mezi krajskými městy na předposledním místě, v roce 2012 potom dokonce na posledním místě.