Soud zjistil, že Metropol TV vznikla 23. ledna 2001 a sídlila v Praze. Od letošního 7. ledna sídlo změnila na České Budějovice. Krátce poté přišly oba insolvenční návrhy.

Soud konstatuje,  že hospodářské zájmy dlužníka byly po bezmála 12 let vždy koncentrovány v obvodu Městského soudu v Praze. I jeho závazky souvisejí s jeho podnikatelskou činností vyvíjenou v Praze, neboť naprostá většina přihlášených věřitelů má sídlo (bydliště) na území Prahy, popřípadě v místech, která jsou v podstatně blíž Městskému soudu v Praze než Krajskému soudu v Českých Budějovicích.

Také na dodejce zásilky od Retro Café dlužníkovi na budějovickou adresu ještě z 25. ledna je poštou vyznačeno přeposlání na adresu do Prahy.  Lze tak minimálně vyjádřit určité pochybnosti, zda je skutečné sídlo dlužníka na adrese zapsané v obchodním rejstříku, či zda nadále přetrvává v obvodu Městského soudu v Praze, dedukuje budějovický soud.

Podle současného sídla dlužníka je v jeho věci tedy místně příslušným Krajský soud v Českých Budějovicích, který je však pro věřitele se sídly až na výjimku v Praze, resp. Středočeském kraji s ohledem na vzdálenosti obtížněji dostupný. Rovněž veškerý majetek dlužníka je na území Prahy. Je také předpoklad, že i většina budoucích eventuálních incidenčních sporů bude mezi účastníky se sídly ve výše uvedených krajích. Není tedy zřejmé, z jakého důvodu by měl být soudní praxí validován a akceptován postup dlužníka, který by přinesl jeho věřitelům zbytečné a ničím neodůvodněné (nové) nároky a především nadbytečné finanční, časové aj. náklady při uplatňování jejich práv vůči dlužníkovi před soudem, jehož působnost založí dlužník nedlouho před iniciací insolvenčního řízení změnou svého sídla, řekl budějovický soud. Jakékoliv kroky dlužníka by neměly mít za následek sebemenší ztížení přístupu k soudu ze strany jeho věřitelů.

Měl-li dlužník své sídlo v Praze v době své aktivní ekonomické činnosti, kdy využíval služeb svých věřitelů, nevidí soud důvod pro nenadálou změnu sídla dlužníka v době pravděpodobného ukončování této své činnosti s negativními důsledky právě pro tyto své věřitele.

Zhruba od poloviny minulého roku docházelo ke změnám ve strukturách dlužníka a nakonec i ke změně jeho sídla. V reakci na podnět soudu na vstup krajského státního zastupitelství do probíhajícího insolvenční řízení se dlužník „ostře"ohradil proti spekulaci soudu o účelovosti svého jednání. Argumentoval ekonomií změny sídla, údajným bezplatným poskytnutím kanceláře jednatelem dlužníka z důvodu, že prý Metropol TV nemá žádnou nemovitost; v podaném seznamu majetku ale dlužník uvádí vlastnictví staveb v hodnotě 1,6 milionu korun. Otázka skutečných důvodů či příčin změny sídla dlužníka zůstane patrně již do budoucna nezodpovězena, uzavřel soudce. V obecné rovině ale připomněl, že k takové změně sídla dlužníka krátce před zahájením insolvenčního řízení dochází již nejméně potřetí. Nadto jde o dlužníky s nikoli nevýznamnou výší závazků, pohledávek či majetku.

Soud v komplexním posouzení jednotlivých indicií z jednání dlužníka (a jeho orgánů) dospěl k závěru, že přikázání věci pražskému soudu z důvodu vhodnosti umožní hospodárnější, rychlejší a efektivnější projednání věci. Proto se rozhodl předložit spis k rozhodnutí o delegaci věci Vrchnímu soudu v Praze. Vyzval dlužníka a jeho věřitele, aby se do pěti dnů písemně vyjádřili k tomuto jeho postupu a jím uváděným důvodům k přikázání věci jinému soudu.

(KSCB 26 INS 6661/2013)