Zamítl návrh dlužníka ) na odvolání IKT Insolvence v.o.s., z funkce insolvenčního správce L. a S. Tábor – spol. s r. o. (27 INS 14710/2011). 3. února uplatnil dlužník námitku podjatosti správce a požádal o jeho odvolání.

Soud konstatoval, že dlužník v tomto případě k podání takového návrhu nemá právo, ale zabýval se i důvody návrhu. Dlužník především uvádí, že stejný správce je ustanoven (zde zatím jako předběžný správce) i v insolvenčním řízení vedeném na majetek dlužníka Senior Resort a.s., Tábor (27 INS 232/2012).

Dlužník je vlastníkem „Senior domu“ v Č. Budějovicích a pronajímá jej zmíněnému dlužníku Senioru Resort, kde je jako předběžný správce ustanovena rovněž společnost IKT Insolvence. Z toho vyvozuje dlužník střet zájmů správce, neboť zájmy obou společností jsou prý protichůdné. Správce se rovněž dostává z titulu své funkce u obou společností k jejich obchodnímu tajemství a získané informace z jednoho subjektu mohou být k neprospěchu druhého.

Dlužník dále zahájil u advokátní komory kárné řízení s osobou jednající za insolvenčního správce „pro porušení předpisů o advokacii, etiky advokáta a stavovských předpisů advokacie“. Již před zahájením řízení se prý dlužník doslechl, že na nemovitosti L. a S. Tábor již existuje kupec za 110 milionů korun.

Soud neshledal, že by správce dlužníka byl vyloučen z řízení se zřetelem na jeho poměr k věci, osobám účastníků, či že by zde byl důvod pochybovat o jeho nepodjatosti. Správce plní zcela bezezbytku své povinnosti ve vztahu k dlužníku L. a S. Tábor, s.r.o. Pokud se rozhodl vypovědět nájemní dlužníku Senior Resort, kde je ustanoven předběžným správcem, není důvod pochybovat, že tak učinil v souladu se svými právy a svou odpovědností správce dlužníka L. a S. Tábor.

Pokud požaduje platit poplatky za služby osob pobývajících v „Senior domu“ na jím zřízený zvláštní účet, neznamená to, že by nějak docházelo k poškozování zájmů věřitelů dlužníka L. a S. Tábor.

Pověřený společník správce stejně jako jiní pracovníci IKT Insolvence se necítí podjatý ve vztahu k dlužníkovi L. a S. Tábor, ani ve vztahu k věci. Skutečnost, že dlužník podal na dotyčného podnět k zahájení kárného řízení k advokátní

komoře, nemůže zakládat sama o sobě důvod podjatosti této osoby a již vůbec ne

insolvenčního správce jakožto právnické osoby. Pokud dlužník uvádí jakási tvrzení, že snad nemovitosti dlužníka mají být prodány předem určenému zájemci za 110 milionů, pak tato tvrzení nejsou podpořena byť i sebemenšími důkazy a jsou pouze v rovině naprostých spekulací, řekl soud. Návrh na odvolání správce proto zamítl. Věcí se dále bude tak jako tak zabývat Vrchní soud v Praze, k němuž L. a S. Tábor podala odvolání už proti zjištění úpadku a ustanovení správce.

Soud dále odročil jednání ve věci Senior Resortu (27 INS 232/2012) na 22. březen od 9.30 hodiny. O hodinu později má začít rovněž odročené řízení s ing. Martinem Hartem, Tábor (27 IND 14719/2011).

Z dalších rozhodnutí

Zahájená řízení: Hybrid, spol. s r. o., Třeboň (27 INS 4885/2012), Zdeňka Virágová, Majdalena (26 INS 4905/2012), Pavel Barczi, Prachatice (25 INS 4904/2012). Doplnit návrhy mají Jiří Sulek, Prachatice (26 INS 4721/2012), a ing. Václav Veselý, Tábor (26 INS 1813/2012). Soud dále rozhodl, že povinnost zaplatit zálohu 20.000 Kč se Milanu Lukáčovi, Nová Včelnice (28 INS 16785/2011), neukládá. Pro nedostatek majetku je zamítnut návh ALFom, s. r. o. v likvidaci, České Budějovice (28 INS 774/2012).