K návrhu dlužníka prohlásil soud v dubnu konkurz na majetek Zemědělského družstva Planá.Úpadce uvedl, že se dostal do platební neschopnosti v důsledku exekuce k vymožení pohledávky ZZN Pelhřimov, a. s. Své závazky ke třetím osobám vyčíslil na 32,6 milionu. Soud insolvenčním správcem ustaviling. Štěpána Bláhu.

Správce neprodleně začal konat. Velmi brzy si však na něho postěžoval největší věřitel, právě ZZN Pelhřimov. Tvrdil, že správce postupuje v rozporu se zájmy věřitelů. Dokonce prý možná spáchal trestný čin zvýhodňování věřitele.

Jeho pochybení mělo spočívat v tom, že během několika dnů nabídl „podle (ZZN) neznámých pravidel“ pozemky úpadce k pronájmu. Stěžovateli se také nelíbilo, že správce „nečinně přihlíží“ výzvám vedení družstva k družstevníkům a vlastníkům půdy, aby vyřízením pohledávek pověřili určeného právníka. ZZN navrhl odvolání ing. Bláhy.

Aby výroba jela

Ten vysvětlil svůj postup k zajištění chodu podniku v krizové situaci.

Tak mimo jiné musel projednat s příslušným peněžním ústavem o odblokování účtu dlužníka, který se ocitl zcela bez prostředků. Byl také v situaci, kdy pravidla vylučují poskytování dotací na zemědělskou činnost subjektu v insolvenci. Řešením bylo úplatně převést podnájemní smlouvy do konce zemědělského roku na jinou osobu. Šlo o 1700 hektarů, které mělo družstvo v nájmu od třetích osob.

Oslovil čtyři subjekty, především věřitele dlužníka. Nejvýhodnější nabídku daly Zemědělské služby Dynín, a. s., a to 2150 Kč za hektar. Podmínkou bylo poukázání nabídnuté ceny na účet dlužníka před podpisem smlouvy.

K prohlášení konkurzu mělo družstvo dále asi 350 hektarů neobdělané půdy. Přitom hrozilo, že pro nadcházející období nebude dost krmiva.
Správce proto jednal se ZS Dynín o přípravě a zasetí kukuřice s tím, že úhrada bude řešena zápočtem za prodej 140 hektarů množitelské pšenice v daném stavu. Také ta byla nabídnuta v řízení při hledání podnájemce. K dokončení produkce a sklizni totiž úpadce neměl prostředky ani lidi.

Krajský soud svolal strany ke slyšení stanovisek. Kromě zástupce ZS Dynín se jí zúčastnil i předseda představenstva další oslovené společnosti, AGS Agro České Budějovice, a. s., stoprocentní dcery stěžovatele ZZN Pelhřimov. Ten potvrdil, že za podnájem byli ochotni dát asi 1000 korun za hektar.
Soud poté návrh na odvolání správce Bláhy zamítl.

Zpeněžování

Na schůzi 22. června byl zvolen věřitelský výbor. Bylo konstatováno na 400 přihlášek věřitelů – většina s nároky za pronájem pozemkových parcel v řádu tisícikorun, ale také lidé s titulem z „půjčky nepeněžitého vkladu do družstva“. Ty už dosahují statisíců. Šlo zřejmě o uplatnění „půjčky nároku“ na část majetku někdejšího transformovaného družstva. A pak tu byli „velevěřitelé“ jako zmíněný ZZN s pohledávkou 20,5 milionu či ZS Dynín (3,6 milionu).

Předsedou věřitelského výboru soud určil zástupce ZZN Pelhřimov. Další správcovy kroky už pak „požehnávali“ přímo sami věřitelé.

Tak například doporučili pronajmout půdu v blízkosti Černého Dubu, Vrábče a Kamenného Újezdu třetímu subjektu do 30. září 2010. Nemovitosti středisek pak mají být nabídnuty v dražbě.Vzhledem k vysoké ztrátovosti chovu dobytka má být 310 kusů hovězího z Černého Dubu prodáno Agroconu Kájov za 3,2 milionu.Zemědělské areály v Homolích a v Boršově– kravíny s navazujícím zázemím, haly, seníky, silážní jámy a pozemky - budou vyvolány za nejnižší podání 8,5 milionu v dražbě 30. září od 11 hodin v Žižkově ulici č. 5 v krajském městě.

Konkurz 27 INS 1950/2009 tak pokračuje už bez zjevných turbulencí.