Podpůrný garanční rolnický a lesnický fond, a. s., podal návrh na zjištění úpadku tohoto dlužníka a prohlášení konkurzu na jeho majetek. Vykázal za ním pohledávku ve výši 6,2 milionu. Pavel Němec hospodařící na 170 ha v reakci navrhl soudu vyhlášení moratoria podle § 115 insolvenčního zákona.

Uvedl, že se necítí být v úpadku. Zemědělská činnost, kterou provozuje, je sezonním typem podnikání závislém na klimatických podmínkách. V jejich důsledku letos později vysel a nyní teprve sklízí, což opozdilo realizaci zisku. Další příjem očekává do konce roku z přímých dotací. Bude-li moci pokračovat v podnikání, předpokládá uspokojení všech věřitelů. Jejich pohledávky celkem vyčíslil na 47 281 011,02 Kč. Pavel Němec k návrhu přiložil v Plzni ověřené prohlášení o souhlasu svého údajného majoritního věřitele, JUDr. Zdeňka Vlčka s pohledávkou 41 milionů, s vyhlášením moratoria.

Pohledávka tohoto věřitele není na internetových stránkách příslušného insolvenčního soudu blíže specifikována. Nahlédnutím do obchodního rejstříku lze ale v Plzni najít dva muže tohoto jména a titulu – jednoho jako konkurzního správce, druhého jako jednatele jedné firmy. Soud v každém případě shledal návrh Pavla Němce v souladu s požadavky insolvenčního zákona a vyhověl mu. Moratorium bude trvat do 3. prosince 2010. Dlužníkovi soud uložil povinnost zaplatit za návrh na vyhlášení moratoria poplatek 50 000 korun.

Podle insolvenčního zákona nelze po dobu trvání moratoria vydat rozhodnutí o úpadku. I v době trvání moratoria mohou oprávněné osoby přistoupit k řízení a věřitelé uplatnit svá práva přihláškou pohledávky. Účinky těchto úkonů však nastávají až zánikem moratoria. Závazky bezprostředně související se zachováním provozu podniku vzniklé v posledních 30 dnech před vyhlášením moratoria nebo po něm je dlužník po dobu trvání moratoria oprávněn hradit přednostně před dříve splatnými závazky.

Další rozhodnutí

Krajský soud v úterý prohlásil nepatrný konkurz na majetek Milana Švába, Nová Cerekev (26 INS 6035/2010). Schválil konečnou zprávu konkurzu na General Marketing, v. o. s. v likv., Strakonice (28 INS 2619/2009). Majetek tohoto dlužníka byl zpeněžen za 30 000,25 koruny, na věřitele nezbylo. Schválil oddlužení Petra Hrušky, Tábor (28 INS 8816/2010, schůze věřitelů 26. října v 9.30), a Lenky Zímové, Č. Budějovice (26 INS 1713/2010, schůze 27. října v 10 hodin). Oddlužení splátkami má povoleno Kateřina Kvasničková, Počátky (26 INS 6057/2010). Jiří Hanek, Č. Velenice (28 INS 10047/2010), musí svůj insolvenční návrh doplnit.