Autobazary postupují při prodeji použitých vozidel převážně na základě smlouvy o obstarání prodeje věci, která je uzavřena s původním vlastníkem. Autobazar je v tomto případě obstaravatelem prodeje a původní vlastník vozidla je prodávajícím. Občanský zákoník však stanoví, že obstaravatel, tedy autobazar, odpovídá kupujícímu za vady prodané věci.


Dalším obvyklým postupem autobazarů je přímé uzavření kupní smlouvy mezi původním vlastníkem vozidla a bazarem. Pak je prodávajícím autobazar. Odpovědnost za případné vady tedy nese vždy autobazar.


Ještě větší obezřetnost je nutná v případě, že autobazar nabízí vozidlo na základě smlouvy o zprostředkování. Za této situace by měl totiž nést odpovědnost za vady původní vlastník, což by komplikovalo uplatnění reklamace.


Při právním posouzení zprostředkovatelské smlouvy by měl ale soud v právním sporu posoudit uzavřenou smlouvu nikoli podle názvu, nýbrž podle obsahu, a vzájemná práva a povinnosti obou stran posoudit jako smlouvu o obstarání prodeje věci, kde bazar odpovídá za vady.
Uplatnění reklamace u použité věci má na rozdíl od koupě nové věci jistá omezení. Odpovědnost se vztahuje pouze na vady, které má věc v době jejich převzetí kupujícím. Na vady, které se objeví následně po prodeji, se záruka nevztahuje. Kupující může uplatnit nároky z reklamace s tím, že musí prokázat existenci vady již v době převzetí zboží.


Může také namítnout rozpor s kupní smlouvou. Jestliže se totiž takový rozpor projeví v době do šesti měsíců ode dne převzetí věci, má se za to, že jde o vadu existující již v době převzetí věci. Tvrdí-li autobazar, že tomu tak není, musí své tvrzení prokázat. Zásadní význam při určení rozporů má kupní smlouva. Z tohoto pohledu je vhodné, aby byla uzavřena písemně.


Další omezení odpovědnosti prodávajícího či obstaravatele spočívá ve skutečnosti, že při prodeji použité věci neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které má věc při převzetí kupujícím. To se týká například povrchových ploch.


Ohledně jakosti a vlastností použité věci platí, že musí být v souladu s kupní smlouvou a odpovídat i tomu, co o věci autobazar tvrdí. Také je nutné, aby věc odpovídala požadavkům stanoveným v právních předpisech a obvyklému účelu. Jestliže takové vlastnosti u věci chybí, má kupující právo, aby autobazar bezplatně a bez zbytečného odkladu uvedl věc do stavu odpovídajícímu kupní smlouvě.


Způsob nápravy volí kupující. Může požadovat výměnu nebo opravu. Jestliže to není možné, může požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny nebo má možnost od kupní smlouvy odstoupit. Práva prodávajícího z odpovědnosti za vady zaniknou, pokud nejsou uplatněna do 24 měsíců ode dne převzetí věci. Prodávající sice může tuto lhůtu po dohodě s kupujícím zkrátit, nejméně však na dvanáct měsíců.