Vybírání kauce umožňuje pronajímatelům občanský zákoník od loňského 31. března. Rozhodnutí požadovat složení kauce je sice podle zákona v rukách pronajímatele, nicméně nájemce má vždy možnost rozhodnout se, zda nájemní smlouvu uzavře či nikoliv. Kauce může být požadována pouze u nájemních smluv uzavíraných po nástupu kaucí.


Pokud jde o nájemníky, kteří mají nájemní smlouvy z doby před nástupem kaucí, je jedinou možností vzájemná dohoda o kauci mezi pronajímatelem a nájemcem. Jestliže se pronajímatel pro kauci rozhodne, je oprávněn požadovat, aby nájemce složil určité peněžní prostředky k zajištění závazků z nájmu.


Nájemce je zároveň zákonem chráněn před možným zneužitím tohoto obnosu, neboť peníze je pronajímatel povinen složit na zvláštní bankovní účet společný pro všechny nájemce. Není tedy možné prostředky spotřebovat, uložit na soukromý účet nebo držet je v hotovosti.


V případě, že dojde ke vzniku pohledávek na nájemném, úhradách za služby nebo nájemce neplní další závazky z nájmu, je možné použít peníze z kauce a pronajímatel si je může na tyto pohledávky započítat. Jako pronajímatel však nejste oprávněn použít kauci podle svého uvážení, ale můžete tak učinit jen z důvodů uvedených v zákoně.


Abyste kauci mohl použít, musíte mít pohledávky za nájmem takzvaně přiznané. Přiznání pohledávky je možné na základě tří podkladů. Těmi jsou vykonatelné rozhodnutí soudu, vykonatelný rozhodčí nález nebo písemné uznání přímo od nájemce. Jestliže byste využil kauci bez některého z uvedených titulů, šlo by o jednání v rozporu se zákonem a neoprávněně započtenou kauci byste mohl být povinen vrátit nájemci.


Pouhé nezaplacení nájemného v termínu jeho splatnosti samo o sobě k čerpání kauce neopravňuje. Došlo-li k oprávněnému započtení peněz z kauce, vzniká pronajímateli nárok na její doplnění nájemcem do původní výše.


Zákon stanoví lhůtu k dorovnání kauce v délce jednoho měsíce, ale neříká, od kdy tato lhůta běží. Lze usuzovat, že její počátek nastane toho dne, ve kterém se nájemce o použití kauce dozví. Ač tuto povinnost zákon pronajímateli neukládá, je v zájmu jistoty všech stran vhodné nájemce na čerpání kauce upozornit. Tento způsob doplnění peněz je ze zákona jediný, který lze po nájemci požadovat.


Po skončení nájmu je pronajímatel povinen vrátit kauci včetně úroků z uložení na bankovním účtu nájemci nebo jeho právnímu nástupci. Musí tak učinit do jednoho měsíce ode dne, kdy nájemce byt vyklidí a vrátí.