Nechce mi ani přiznat podíl na jeho životním pojištění. Mám na tyto peníze nárok?


Zákon stanoví, že společné jmění manželů (SJM) tvoří veškerý majetek nabytý některým z manželů za trvání manželství. Naopak tam nelze zahrnout majetek jednoho z manželů získaný před uzavřením manželství, majetek zděděný nebo darovaný výhradně jednomu z manželů, věci sloužící osobní potřebě jen jednoho z manželů a podobně.


Peněžní příjmy manželů dnes tvoří podstatnou složku SJM, a to bez ohledu na to, z jakého zdroje pocházejí - například z pracovního poměru, dávek sociálního zabezpečení, z podnikatelské činnosti, důchodu či nemocenských dávek, autorských odměn či stipendií.


Problematickou částí je váš nárok na peníze bývalého manžela, které mu byly vyplaceny až po rozvodu. Do společného jmění manželů patří mzda vyplacená či poukázaná na účet zaměstnance. Kdyby byla bývalému manželovi odměna vyplacena před rozsudkem o rozvodu manželství, měla byste nárok na vypořádání této odměny jakožto součást SJM. Protože však bývalý partner dostal odměnu až po rozvodu, nemáte na ni nárok.


Zcela jiná situace je ale u částky životního pojištění. Tady je rozhodující, zda bylo životní pojištění hrazeno výlučně z peněz manžela či ze společných financí. Bylo-li pojistné hrazeno z běžného platu manžela, tedy z prostředků společného jmění manželů, pak je i pojistné plnění součástí tohoto společného majetku a je třeba jej vypořádat.


V případě sjednání životního pojištění jednoho z manželů se také jedná o určitou tvorbu rezerv a současně i o zvláštní druh spoření, a proto se jedná o penězi ocenitelné majetkové právo. Pojistka sama proto může představovat určitou hodnotu, neboť pojišťovna při jejím zániku může být povinna vyplácet takzvané odbytné. Je tedy nezbytné zkoumat, jaká výše odbytného by byla vyplacena ke dni právní moci rozvodu manželství, čímž je možné ocenit hodnotu vypořádání životního pojištění bývalého manžela. Při vypořádání se zpravidla vychází z toho, že podíly obou manželů jsou stejné.