Takovým je i příběh insolvenčního řízení dlužníka Petra Touška (39) z Třeboně.

Loni 4. dubna navrhla jeho manželka Alice Toušková z Třeboně krajskému soudu zjištění její insolvence pro hrozící úpadek. Soud řízení zahájil pod číslem 27 INS 1803/2009. 7. dubna podal obdobný návrh Petr Toušek. Soud řízení prohlásil pod číslem 27 INS 1855/2009. Oba manželé shodně požádali o povolení oddlužení.

K odůvodnění oddlužení uvedli, že jejich dlužníci až na Edikt, a. s., souhlasí s obdržením jen pěti procent pohledávek. Ediktu se splatnou pohledávkou 15 milionů Kč pak že nabízejí 30 procent. V příštích pěti letech jsou prý vzhledem k předpokládaným příjmům schopni závazky v tomto rozsahu splnit.
Tvrdí mj., že mají pohledávku ve výši 372 mil. korun, která je předmětem (zrušeného) platebního rozkazu krajského soudu z 16. prosince 2008. Mají rovněž majetkovou účast v obchodních společnostech, například ve společnosti Indes Invest ve výši 31,7 milionu, a nemovitosti. Jeho příjmy ze závislé činnosti a funkčních požitků by prý od roku 2010 měly činit 1,154 milionu ročně, u manželky z pronájmu bytů 607 560 Kč. Jako ekonom specialista by také měla vydělávat měsíčně 48 000 Kč. Dle pozdějšího posudku znalců má Toušek v nemovitostech majetek za 4,6 milionu a v hodnotě zastavených podílů v obchodních společnostech přes 123 milionů. Jako závazky dlužník uvedl hypotéky a zástavní smlouvy na asi 50 milionů a osobní půjčky ve výši kolem 19 milionů.

Soud 7. dubna zahájil insolvenční řízení pod číslem 27 INS 1855/2009. Po zveřejnění informace o zahájení insolvenčního řízení se ale ozvali další věřitelé s tvrzenými stamilionovými pohledávkami.

V kolotoči žalob

Už 9. dubna poslala RVG Czech, s. r. o., z Prahy soudu přípis, že od dubna 2009 se domáhá po Touškovi 100 milionů z důvodu porušení smlouvy o smlouvě budoucí o převodu akcií a je jeho věřitelem z obchodních vztahů. RVG tvrdí, že Petru Touškovi nemůže být povoleno oddlužení, protože je podnikatelem. Má živnostenské oprávnění nejméně od roku 1993 a aktivně působí v 17 společnostech. Čtyři z jím uváděných šesti věřitelů, souhlasících s pětiprocentním uspokojením oddlužení, jsou prý osoby evidentně mu blízké, ze společností, v nichž má podíl. Návrhem je podle RVG sledován nepoctivý záměr.

Stejný den zaslala z Amsterdamu přípis společnost Czech and Slovak Property Fund (CSP). Uvádí, že od října 2008 vede s dlužníkem řízení, v němž se domáhá více než 700 milionů korun ze stejného důvodu jako RVG. Vysvětluje, že 22. září 2005 uzavřela s Touškem a jeho společníkem jako budoucími prodávajícími a se společností CB – Mercury smlouvu o budoucích smlouvách na převod akcií emitovaných Mercury. Mělo se tak stát nejpozději do 15. prosince 2008. 18. prosince 2007 vyzval žalované k uzavření této smlouvy. Ti to ale 10. ledna 2008 odmítli s tím, že již 30. listopadu 2007 údajně od smlouvy odstoupili.

Poté CSP zažaloval. Požadovanou náhradu vyčíslil mj. poukazem na údajný téměř stomilionový každoroční čistý zisk CB– Mercury. Za porušení závazku byla stanovena smluvní pokuta 100 milionů. Uváděl, že se CSP od začátku podílela na financování výstavby centra úvěrem 124 milionů. Toto riziko nesla za sjednané právo koupit sto procent akcií za cenu nižší než tržní. Ta se odhaduje na 1,6 miliardy. Podle CSP musí mít Toušek dostatek majetku k úhradě svých závazků, protože minimálně ještě 1. října byl majitelem 50 procent CB – Mercury. Nabízel je prý k prodeji CSP za 157 milionů.

Věřitel CSP také objasnil onu v insolvenčním návrhu tvrzenou pohledávku Touška ve výši 372 milionů. O ně žaluje právě CSP a RVG s tím, že to je rozdíl mezi kupní cenou jim nabízených akcií a cenou, kterou prý za ně mohl dostat od jiné osoby.

K těmto přípisům Petr Toušek 17. dubna uvedl, že od smlouvy skutečně odstoupili. 11. prosince pak se společníkem uzavřeli smlouvu o smlouvě budoucí se společností Invesco Real Estate, s. r. o., která prý projevila zájem koupit akcie Mercury za cenu minimálně o 372 milionů vyšší než nabízel CSP. Od této smlouvy prý Invesco odstoupilo poté, kdy RVG nechal zveřejnit inzerát, že hledá věřitele Mercury, Touška a jeho společníka. Jednatel RVG prý policii řekl, že inzerátem chtěl dostat Mercury a Touška pod tlak, aby akcie prodali.

Započtěte škody!

10. dubna oznámila PPF banka, že má za Touškem pohledávku asi 140 milionů.

1. prosince 2008 přistoupil dlužník se svou manželkou k závazkům Hotely Nový Svět a.s. Praha a Real Garant spol. s r.o. Praha vůči PPF banka a.s. Praha, a uznal jejich závazky. Celková výše dluhů dlužníka ať již z titulu půjček či přistoupení k dluhu dosáhla částky 169.992.805,96 Kč. Petr Toušek a jeho společník naopak v květnu začali uplatňovat vůči PPF bance náhradu škody 252,9 milionu z údajně neposkytnuté druhé tranže slíbeného úvěru Realu Garant. Tato částka má být započtena proti pohledávce banky za oběma společnostmi. Banka takovou pohledávku odmítla.

Přípisy banky a CSP označil Toušek v přípisu soudu 12. května za nekorektní a nepravdivé. Opakuje, že dlužníci jsou nepodnikatelé, nemají dluhy z podnikání ani z podnikání třetích osob. Jejich živnostenská oprávnění byla „mrtvými“ živnostenskými listy, na které nikdy nepodnikali a pouze omylem je nevrátili dříve. Jsme vedeni poctivým záměrem a na prvním místě vidíme co nejvyšší, byť poměrné, uspokojení svých oprávněných věřitelů, jednáme čestně, transparentně a otevřeně, ujišťuje.

Soud 15. černa návrhy obou dlužníků na povolení oddlužení odmítl a prohlásil na majetek Petra Touška a jeho manželky konkurz. K Touškově námitce, že jde o podnikatele, soud konstatoval zrušení jeho živnostenského oprávnění v dubnu 2009. Existuje ale jiný, prý zcela zřejmý důvod, proč nelze oddlužení povolit. Jeho závazky z přistoupení k dluhu dalších subjektů u PPF nepochybně měly svůj původ v podnikání. Pak ale není osobou, která je aktivně legitimována k podání návrhu na oddlužení.

Ustavený insolvenční správce, českobudějovická v.o. s., jako jeden z prvních kroků vyzvedl u exekutorského úřadu v Praze zabavené akcie dlužníka do podstaty.

Agresivní banka?

1. července Petr Toušek vysvětluje v přípise soudu svá přistoupení k závazkům svých společností. Stalo se prý tak v časové tísni, po vyčerpávajícím jednání s PPF bankou, pod pohrůžkou zabavení jeho osobního majetku, bez možnosti konzultovat s právníkem. To manželé potvrzovali i při osobním slyšení u soudu. Petr Toušek také znovu opakoval tvrzení o zápočtu nároku Real Garant z “nedodržení úvěrové smlouvy“ a znovu žádal povolení oddlužení. 17. července vzal ale návrh zpět s tím, že „společný zájem oprávněných věřitelů upřednostňuje nad osobními zájmy“. „Jsme nepodnikatelé i bez ohledu na to, že Petr Toušek je tzv. řídící osobou v rámci faktického koncernu, podnikatelského seskupení jeho firem,“ uvádí.

20. července insolvenční správce píše soudu, že na účtech dlužníka je zůstatek 82 262 Kč a že Petr Toušek nepodniká. Na to reagovala společnost Blackstrait Ltd. z Kypru a upozornila soud na „závažné skutečnosti týkající se insolvenčního správce“. Tato společnost je prý podjatá. Míní, že insolvenční návrh na manžele Touškovy podal jeden ze společníků správce. Jeho ve věci činný společník pak činí prý nestandardní kroky, které Blackstrait v podání popsal s návrhem na odvolání tohoto správce.

Výměna

5. října 2009 soud podání přezkoumal a společnost z funkce odvolal. 26. ledna 2010 Vrchní soud v Praze tuto rozhodnutí potvrdil. Odvolaná společnost mezitím 17. prosince stačila prodat z podstaty úpadce mimo dražbu 102 kmenových akcií společnosti CB Station Development, a. s., která je účelovou společností k realizaci projektu revitalizace a urbanistického rozvoje lokality vlakového nádraží v krajském městě. Starý správce vysvětloval, že „zablokování“ akcií v podstatě ohrožuje celý projekt, zpožďuje přípravu studie, za což jsou stanoveny půlmilionové sankce měsíčně, a odrazuje investory. V souladu s insolvenčním zákonem je tedy správce prodal, protože hrozila jejich zkáza nebo znehodnocení…

Nový správce akcie ale zapsal do podstaty a jejich nový vlastník ho o ně zažaloval. Věc začaly šetřit orgány činné v trestním řízení a soud k jejich žádosti zprostil aktéry případu mlčenlivosti.

Příběh neobyčejného konkurzu tím zdaleka nekončí. Podobně jako příběh insolvenčních řízení jeho několika firem. Podrobnosti k nim najdete na www.ceskobudejovicky.denik.cz v rubrice Podnikání pod titulkem „PT a jeho firmy“.