Krajský soud v Č. Budějovicích 1. února uložil na návrh věřitele Moravského Peněžního Ústavu – spořitelního družstva (MPÚ) dlužníkovi, aby s majetkem, jenž může náležet do majetkové podstaty, nakládal do rozhodnutí o úpadku toliko se souhlasem předběžného správce s tím, že toto omezení neplatí pro úkony, jejichž hodnota nepřesahuje 10 000 Kč. Vyzval osoby, jež mají vůči dlužníkovi závazky, aby plnění poskytovaly výlučně předběžnému správci, kterého ustanovil.

Navrhovatel poukázal na to, že 30.června 2009 uzavřel s dlužníkem smlouvu o poskytnutí úvěru ve výši 7 000 000 Kč. K jeho zajištění bylo zřízeno zástavní právo mimo jiné k nemovitosti v Jesenici. V březnu 2010 ji však dlužník bez souhlasu navrhovatele převedl na Tehuan Invest, a.s. Ten sjednanou kupní cenu 21 817 000 Kč nezaplatil a následně převedl nemovitost na Zinia Finance, a.s. Navrhovatel vyjádřil obavu, že dlužník bude nadále snižovat hodnotu svého majetku.

Soud uzavřel, že ačkoli k takovému jednání došlo ještě před zahájením insolvenčního řízení, má zato, že uvedené předběžné opatření může vydat i tehdy, pokud má důvodné podezření, že takové chování by se mohlo do budoucna opakovat, a tímto opatřením by mohl takovému chování naopak včas předejít.

Senior Resort se odvolal. Namítal, že k převodu pozemku došlo více než jeden a půl roku předtím, než bylo zahájeno insolvenční řízení, a tento úkon že s insolvenčním řízením nesouvisí.

Vrchní soud v Praze konstatoval, že je-li nutné zabránit v době do vydání rozhodnutí o úpadku změnám v rozsahu majetkové podstaty v neprospěch věřitelů, může insolvenční soud dlužníkovi uložit, aby nenakládal s určitými věcmi nebo právy náležejícími do jeho majetkové podstaty, nebo rozhodne, že dlužník s ní může nakládat pouze se souhlasem předběžného správce.

Odvolací soud ale také připomněl, že dlužník je dle ust. § 111 odst. 1 insolvenčního zákona povinen zdržet se od okamžiku, kdy nastaly účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení, nakládání s majetkovou podstatou a s majetkem, který do ní může náležet, pokud by mělo jít o podstatné změny ve skladbě, využití nebo určení tohoto majetku anebo o jeho nikoli zanedbatelné zmenšení. Uložení výslovného předběžného opatření proto přichází v úvahu obvykle pouze tehdy, není-li omezení dlužníka v nakládání s majetkovou podstatou plynoucí z § 111 dostatečným, nebo je dlužník nerespektuje, anebo je-li důvodnou obava, že je respektovat nebude.

Na rozdíl od soudu prvního stupně je Vrchní soud názoru, že omezení dispozice dlužníka s jeho majetkem nad rámec § 111 není v daném případě nezbytné. Z tvrzení navrhovatele ani ze zjištění insolvenčního soudu totiž neplyne nic, z čeho by bylo možné dovodit, že zákonem zakotvené omezení není v případě dlužníka dostatečným nebo že je dlužník nerespektuje či nehodlá respektovat. Proto návrh na nařízení předběžného opatření zamítl.

Pro úplnost pak uvedl, že do řízení se Senior Resortem vstoupil na místo navrhovatele, Moravského Peněžního Ústavu, Drinks Český Těšín, s. r. o. Tomu MPÚ postoupil pohledávku za úplatu 12 229 779,35 koruny, kterou postupník 29. února uhradil. Jako nástupce navrhovatele pak 15. března vzal podáním svého právního zástupce Mgr. Filipa Kubrychta (adresa stejná jako tehdejšího zástupce Senior Resortu i J. a S. Tábor Adama Batuny) zpět jak odvolání, tak samotný insolvenční návrh. Po zpětvzetí přistoupilo k řízení podáním pozdějších insolvenčních návrhů více než 50 věřitelů. Krajský soud o věci samé dosud nerozhodl, zaznamenal Vrchní soud.

Některé věci se ovšem odehrály. 14. května zmíněný Adam Batuna vypověděl Senior Resortu i L. a S. Tábor s okamžitou platností smlouvy o poskytování právních služeb pro nenapravitelné narušení důvěry. 15. května pak předseda představenstva Senior Resortu ing. Martin Hart před soudem uznal nároky věřitelů z titulu kaucí, dále bývalých zaměstnavatelů a L. a S. Tábor. Souhlasil s tím, že dlužník je  v úpadku.  K otázkám řekl, že o majetku dlužníka má spíše jen mlhavou povědomost, protože v podstatě vždy podepisovali materiály připravené panem Snášelem či jeho právníkem, o nichž je oni přesvědčili, že je to pro společnost správné…