Aktuální stav znečištění a rozptylové podmínky, možné vyhlášení smogové situace.

Aktuální stav ovzduší je zveřejněn na webových stránkách ČHMÚ http://portal.chmi.cz/ v sekci ovzduší. Kliknutím na měřící stanici s automatizovaným měřícím programem lze zjistit aktuální stav znečištění ovzduší.  

MĚŘÍCÍ STANICE NA ÚZEMÍ KRAJE

Název lokality

Měřené škodliviny
Č. Budějovice – A. Staška PM10, TK, PAHs
Č. Budějovice Nerudova NO2-NO-NOX, SO2, O3, PM10, PM2.5, BZN
Č. Budějovice-Třešňová PM10, PM2.5, PM1, TK, PAHs
Hojná Voda O3, PM10
Churáňov

NO2-NO-NOX, SO2, O3, PM10, PM2.5, TK, SO4 2- [síranové ionty], SNO3 [suma dusičnanových iontů], SNH4 [suma amonných iontů]

Kocelovice O3
Prachatice NO2-NO-NOX, O3, PM10
Tábor NO2-NO-NOX, CO, O3, PM10
Vodňany PM10   Zdroj: https://zp.kraj-jihocesky.cz/stav-ovzdusi-v-jihoceskem-kraji.html

HODNOCENÍ ÚROVNĚ ZNEČIŠTĚNÍ

Na území Jihočeského kraje jsou dodržovány platné imisní limity pro oxid siřičitý, oxid dusičitý, oxid uhelnatý, benzen, olovo, arsen, kadmium a nikl a roční imisní limit pro suspendované částice PM10 a PM2,5.  

Na území Jihočeského kraje není lokálně dodržován platný 24hodinový imisní limit pro ochranu zdraví lidí pro suspendované částice frakce PM10 (dopravou silně ovlivněné lokality).

Lokálně není dodržen taktéž roční imisní limit benzo(a)pyrenu, překročení imisního limitu je soustředěno do území měst a obcí a souvisí s kombinací vlivů vytápění obytné zástavby (lokální topeniště) a intenzitou dopravy. Imisní limit benzo(a)pyrenu není dodržován zejména na území ORP Blatná, České Budějovice, Český Krumlov, Jindřichův Hradec, Milevsko, Písek, Soběslav, Strakonice, Tábor, Třeboň, Týn nad Vltavou a Vodňany.

U všech hlavních znečišťujících látek je od roku 2003 patrný významný pokles v ročních produkcích emisí, k mírné stagnaci  dochází pouze u VOC.

Lokální topeniště (vytápění domácností) jsou majoritním zdrojem emisí tuhých látek i suspendovaných částic PM10  a PM2,5, druhým nejvýznamnějším zdrojem je doprava. Emise z vytápění domácností závisí především na charakteru topné sezóny. Lze konstatovat, že dva roky s odlišnými klimatickými podmínkami mohou vychýlit emisní bilanci z vytápění domácností o 10 – 20 % v závislosti na druhu emisí. Odhadovaný podíl na celkových emisích v celorepublikovém průměru v roce 2016 činil: u PM10 - 36,4 % a u PM2,5 - 54,5 %.

Vývoj emisí SO2 a NOx je ovlivněn především zdroji REZZO 1 a 2, které tvoří více než 70 % emisí stacionárních zdrojů. Na emisích TZL se ve skupině stacionárních zdrojů podílí vedle vytápění domácností rovněž těžba a úprava nerostných surovin.

Snižování emisí SO2 a NOx lze přičíst navyšujícímu se podílu spalované biomasy a s tím související nižší spotřebě uhlí a instalovanému odsíření a denitrifikaci spalin především u tepláren v Plané nad Lužnicí, Českých Budějovicích, Strakonicích, Písku a Táboře.  

Vytápění domácností a doprava má také hlavní podíl na emisích CO a částečně také VOC.  

Zdroj: https://zp.kraj-jihocesky.cz/stav-ovzdusi-v-jihoceskem-kraji.html.