Alšova jihočeská galerie (AJG) vstupuje do nového roku s organizačními změnami, na jejichž základě byli propuštěni čtyři lidé, mezi nimi i já. Jedná se o pozice kurátora starého umění, mluvčí, správce depozitáře v Bechyni a údržbáře v Bechyni. Pokusím se zamyslet, co změny přinesou a zda pomohou k lepšímu fungování této významné instituce, jež spravuje jeden z nejcennějších sbírkových fondů ve střední Evropě.

Činnost galerie typu AJG je mnohovrstevnatá. Expozice představují pouhou špičku ledovce z objemu odborných aktivit. Současné tendence galerií ve světě, ale dnes již i v Českue, navíc směřují k rafinovanějším způsobům prezentace umění v expozicích, založeným na neustálých proměnách a dialogu s divákem. K dalším aktivitám galerie patří tvorba sbírky, restaurování, odborné zpracovávání a prezentace v médiích. Galerie dále musí nabízet služby veřejnosti: knihovnu, badatelnu. Lektorská oddělení, která dnes fungují jako pedagogická centra vychovávající školní mládež k lepšímu porozumění vizuální kultury, jsou rovněž nedílnou součástí muzejních institucí.

V AJG bude podle nové organizační struktury pracovat 32 zaměstnanců. Podíváme-li se na konkrétní činnosti galerie a jejich personální pokrytí, pak zjistíme, že výstupy na veřejnost bude zajišťovat hrstka zaměstnanců, nehledě na zmíněné činnosti, jež nejsou na první pohled vidět, ale jsou součástí práce galerie.

Koncepce výstav a jejich realizace, akviziční činnost, odborné zpracování a správu sbírek budou od nového roku zajišťovat pouze tři lidé. V poměru k ostatním úsekům galerie je zastoupení odborného úseku dlouhodobě nedostatečné a nyní bude ještě výrazně oslabeno, stejně tak jako chod depozitářů. Na provoz depozitáře v Hluboké a v Bechyni bude dohlížet jen jeden správce.

Co se týče propagace a marketingu, není v organizační struktuře ukotvena. Externí síla nemůže nikdy plně pokrýt všechny činnosti, které se této funkce týkají. Na základě nové struktury asi dojde i k výraznému zhoršení komunikace mezi zaměstnanci. Zrušení odborných úseků a přiřazení kurátorů do úseku ředitele znamená praktické převzetí absolutní moci nad výstavním programem samotným ředitelem. Ztrácí se i vazby mezi jednotlivými odbornými složkami, každý kurátor a správce depozitáře jsou podřízeni řediteli zvlášť. O týmové práci nelze v dané struktuře mluvit.

Můžeme nalézt i další nejasnosti. Z jakého důvodu se zde vůbec nenachází pozice lektora, pedagoga? Z jakého důvodu má pod sebou vedoucí úseku ekonomiky a koncepcí jednoho zaměstnance s náplní práce výstaváře? Z jakého důvodu je jedna účetní v úseku ředitele a druhá v úseku ekonomiky a koncepcí?

AJG se nachází v dlouhodobé krizi, jež je zapříčiněna dlouhodobým zmatením priorit. Návštěvník ji může vnímat v detailech, které jsou ale podstatné. Absence šaten a vlastních toalet v Zámecké jízdárně, absence oddychového prostoru pro diváka, nebo naopak aktivního prostoru, kde by se zabavil – kavárna s čítárnou. Absence studovny a badatelny, kterou by uvítali studenti dějin umění na JU, ale i ostatní.

Co se týče odborného zpracování sbírek, stále schází souhrnný katalog sbírky středověkého umění. Jeho koncepce je hotová již rok a půl, v uplynulém půlroce se mi podařilo sestavit autorský kolektiv, v němž jsou jména kapacit. Rok 2011 měl být startovacím obdobím projektu, který však po zrušení místa kurátora asi bude opět odložen na neurčito.

Důsledkem účelové změny organizační struktury má být větší efektivita práce za méně peněz, ovšem ve skutečnosti jde o výrazné oslabení potenciálu instituce. Opět nebude možné galerii vyvést z krize. Objem práce výrazně převyšuje personální možnosti. Namísto toho, aby byla posílena odborná složka, účelově se dlouhodobě oslabuje. Zrušení pozice mluvčí považuji v dnešní době za zpátečnictví.

Galerie se nyní stává impotentní byrokratickou mašinérií, která nebude schopna překročit svůj regionální stín, ač vlastní sbírky nadregionálního významu. Pomoci by mohla výrazná Osobnost ve vedení, která by nebyla podezřelá z podvodů, měla by vizi a respekt u zřizovatele, zaměstnanců i u širší veřejnosti.

MARTIN VANĚK
propuštěný kurátor AJG