Při prohlídce předmětu koupě se obec zprvu nemohla dostat do bytu v prvním patře, od něhož prodejci ani nájemce hospody údajně neměli klíč. Nakonec jej otevřela policie při šetření podezření na trestný čin.

Ukázalo se, že je zdevastovaný – nezjištěný pachatel z něj zřídil pěstírnu marihuany. Podle posudku z května 2009 v bytě rekonstruovaném v letech 1976-78 byly zničeny kuchyňská linka, sociální zařízení, podlahy, stěny, různými průrazy poškozeny zdi, otopný systém nebyl funkční, bylo třeba pořídit nové rozvody, znovu nechat vyrobit okna. Znalec stanovil cenu potřebných oprav na 378 000 korun.

Obec poté zažalovala Germenisovy o slevu na kupní ceně z titulu jejich odpovědnosti za skryté vady prodávané věci. Slevu vyčíslila na konečných 229 420 korun.

Okresní soud ve Strakonicích po prvním projednání žalobu z formálních důvodů zamítl, ale po zrušujícím rozhodnutí odvolací instance uložil Germenisovým povinnost zaplatit obci celkem 203 948 korun.

Prodali, "jak stojí a leží"?

Žalovaní se odvolali. Odpovědnost za vady věci odmítají především s argumentem, že podle smlouvy byla prodávána věc „jak stojí a leží". Odkázali na § 501 občanského zákoníku, který říká: Přenechá-li se věc jak stojí a leží, neodpovídá zcizitel za její vady, ledaže věc nemá vlastnost, o níž zcizitel prohlásil, že ji má, nebo kterou si nabyvatel výslovně vymínil. Jinými slovy prý, vady stavu bytu nebyly skryté, ale zjevné, a za ty prodejce neodpovídá. I kdyby tomu bylo jinak, výše požadované slevy je prý nepřiměřená.

Námitky rozvedl u krajského soudu JUDr. Zdeněk Lacina jako právní zástupce Germenisových. Mínil, že předmětem koupě byl historický objekt s účelem poskytování pohostinství, a při jednání o prodeji neměl zmíněný byt sebemenší význam. Smlouva konstatovala, že si kupující objekt prohlédl a shledal jej funkčním. „V kupní smlouvě nemůže být nemovitost popsána detailně po jednotlivých prvcích a případných vadách," řekl dr. Lacina. „Směrodatné je, že se prodávají a kupující shodnou, co je předmětem koupě, a jaká je cena."

Namítané vady označil za zjevné. Může být otázkou, zda si kupující prohlédl nemovitost s patřičnou pozorností, s potřebnou mírou opatrnosti nepochybně stav bytu jako její součásti mohl zjistit. „Pokud jej vidět nechtěl, ještě to neznamená, že jde o vadu skrytou," pokračoval.

K výši požadované slevy zdůraznil, že byt zaujímá objemově jen asi sedm procent objemu nemovitosti, přičemž poškozená kuchyně či umyvadlo mají na cenu objektu absolutně minimální vliv. Navíc jde o prvky, které se svým charakterem opotřebovávají mnohem víc a rychleji než stavba. Přitom žalobce požaduje slevu pěti procent z celé kupní ceny, což je podle žalovaných ve významném nepoměru.

Zástupce žalobce připomněl, že Myštice ve skutečnosti investovaly do opravy bytu 350 000 korun, do úprav hostince celkově 800 000 Kč. Starosta Tomáš Koželuh mimo jednání na dotaz Deníku řekl, že předmětná nemovitost nemá pro obec zdaleka význam jen jako hospoda, ale jako společenské zázemí, které tu dosud chybělo.

Hostinec je podle jeho slov už opět v provozu, s jiným nájemcem. Případ pěstírny marihuany policie odložila, nepodařilo se zjistit, kdo v ní má prsty…

Krajský soud v pátek rozhodnutí soudu prvního stupně ve věci samé potvrdil. Matka a syn Germenisovi musejí kupujícím Myšticím poskytnout slevu 203 948 korun za vadný byt, který byl při prohlídce předmětu koupě nepřístupný. Prvoinstanční rozhodnutí soud druhého stupně změnil jen v povinnosti žalovaných k náhradě nákladů řízení mezi účastníky – mají zaplatit celkem 263 279 Kč. Z laického pohledu se nabízí, že kdyby byli obci slevu uznali a poskytli rovnou, vžrazně by ušetřili…

K námitkám Germenisových o prodeji věci dle smlouvy „jak stojí a leží"  krajský soud upozornil na judikaturu Nejvyššího soudu ČR (33 Cdo 1420/2010), že paragraf 501 nelze užít na prodej nemovitosti. Vztahuje se pouze na věci určené úhrnně, tedy bez rozlišení věcí určených individuálně či druhově a bez ohledu na jejich jakost, množství a váhu, s nimiž se nakládá jako s celkem.

I při ctění zásady smluvní volnosti budějovický soud poukázal na to, že zmíněná kupní smlouva jen cituje zákon a nevylučuje odpovědnost za vady, které nebyly zjevné, protože byly za uzamčenými dveřmi.

Posléze k námitce přiměřenosti požadované slevy soud poukázal na to, že kupujícímu byl převeden byt, který nemohl užívat, ale musel jej opravovat. Cenu oprav vyčíslili znalci a požadovaná sleva není ve srovnání s vynaloženými náklady na sanaci nepřiměřená, uzavřel soud.