Na konci příštího týdne, přesněji řečeno v pátek a v sobotu, půjdou také Jihočeši vybrat krajské zastupitele. Ve volebním obvodu číslo 14 (západní Českobudějovicko a východní Jindřichhradecko) se navíc konají také senátní volby.

Možná máte v hlavě celou řadu nezodpovězených otázek, které se týkají například způsobu volby do krajského zastupitelstva, jak správně volit atd. Odpovědi na nejčastější dotazy přinášíme:

Kdy se konají  letošní volby?
V letošním roce volíme do zastupitelstev krajů v pátek 12.října od 14 hodin do 22 hodin, v sobotu od 8 hodin do 14 hodin. Stejně tak do prvního kola senátních voleb, kde volí lidé v části okresu České Budějovice a Jindřichův Hradec. Pokud nikdo z kandidátů na senátora nedostane nadpoloviční počet hlasů, koná se za týden v těch samých časech druhé kolo senátních voleb, kdy již vybírají voliči v tomto jednom jihočeském senátním obvodu pouze mezi dvěma kandidáty.

Z kolika stran budu v krajských volbách vybírat. Jak mám postupovat, aby můj hlas byl platný?
Na rozdíl od komunálních voleb, kdy jste dostali všechny strany se jmény kandidátů na jednom hlasovacím lístku, ve volbách do krajských zastupitelstev má každá volební strana svůj hlasovací lístek. Volič tak musí vybrat pouze jednu stranu, tedy jeden hlasovací lístek. Na jihu Čech se o vaše hlasy bude ucházet celkem osmnáct politických stran, politických hnutí a jejich koalic. Hlasovací lístky dostanete domů, případně si je převezmete ve volební místnosti ve dnech voleb. Od člena okrskové volební komise dostanete úřední obálku s razítkem, do níž za plentou tedy můžete vložit pouze jeden z osmnácti hlasovacích lístků. Vložíme-li do obálky dva či více hlasovacích lístků, váš hlas je neplatný a nebude započítán hlas ani jedné ze stran.

Jak mám zacházet s preferenčními hlasy?
Na vybraném hlasovacím lístku, jemuž chcete dát svůj hlas, můžete u čtyř jmen kandidátů označit preferenci. Můžete zakroužkovat  maximálně čtyři kandidáty  nebo žádného. Když omylem zakroužkujete třeba pět a více preferencí, nebude se započítávat ani jedna, nicméně váš hlas je platný a patří straně, jejíž kandidátku jste do obálky vložili.

Mohu volit v jiném kraji než Jihočeském?
Pokud jste již elektronickou cestou nebo poštou nepožádali o vydání voličského průkazu, a to do pátku minulého týdne, volit musíte jen ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu jste zapsáni. Pokud jste příslušný obecní úřad o vydání voličského průkazu včas požádali, případně se dostavíte osobně ještě do 10.října do 16 hodin na obecní úřad, kde máte své trvalé bydliště, je volba na voličský průkaz možná, ale pouze v kraji, ve kterém máte trvalý pobyt. Tedy pokud má volič trvalý pobyt v obci na území Jihočeského kraje, na voličský průkaz může hlasovat v kterékoliv volební místnosti v Jihočeském kraji. To znamená, že do krajských zastupitelstev může volič například s trvalým bydlištěm v Prachaticích, hlasovat na voličský průkaz do Zastupitelstva Jihočeského kraje v Táboře. Tam, kde se konají i volby do Senátu, mohou voliči také hlasovat na voličský průkaz. To je trochu odlišné od voleb do zastupitelstev krajů, neboť voličský průkaz vydaný pro volby do Senátu opravňuje voliče, aby hlasoval v jakékoliv volební místnosti na území České republiky, kde se volby do Senátu zrovna konají.

Jak se dozvím, do jaké volební místnosti mám jít volit?
Volební zákon ukládá starostům obcí, aby včas způsobem v místě obvyklým voliče informovali o době a místě konání voleb. V těchto dnech již obce začaly rozesílat obálky, v nichž voliči v některých obcích najdou nejen všech osmnáct hlasovacích lístků do jihočeského zastupitelstva (tam, kde budou volit i do Senátu, dostanou voliči  v této obálce i hlasovací lístky pro Senát), ale i informace o tom, do jaké volební místnosti mají jít volit. Seznamy volebních místností s uvedením jednotlivých ulic visí také na přímo v budovách úřadů, případně jsou uveřejňovány na internetových stránkách obcí.

Musím mít s sebou doklad totožnosti? Jaký je uznán jako platný?
Volič po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové volební komisi svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem, nebo platným cestovním pasem České republiky. Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky potřebnými doklady, nebude mu hlasování umožněno. Pokud nebudete mít platný doklad, dávají místní městské úřady možnost na příslušném odboru si nechat vystavit náhradní doklad.

Co v případě, kdy nemohu přijít osobně k volbám ze zdravotních důvodů?
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu stálého volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.