Společnost Kámen a písek, spol. s r. o., se sídlem v Českém Krumlově je největší výrobce kamene v Jihočeském kraji. Jejím společníkem je rakouská firma Kirchdorfer Industrie a svou certifikovanou laboratoř má v lomu v Plešovicích. Denně prověřuje kamenivo, které odchází z lomů, a žádnou nedokonalost neodpustí. Ačkoliv je v jihočeských lomech společnosti naplánovaná těžba na mnoho desítek let, už jsou vyprojektovány a naplánovány jejich rekultivace, až v nich jednou těžba kamene definitivně ustane.

I když je hlavním produktem společnosti rozmanité kamenivo, lidé, jež v ní pracují, srdce z kamene nemají. Právě naopak. Firma Kámen a písek pomáhá, kde může. V jejím čele stojí generální ředitel a společník Otakar Veselý.

Jste velice úspěšná firma, na trhu působíte více než 20 let. Sdílíte názor, že úspěšní by měli pomáhat slabším?
Je to tak, ale přesto je potřeba hodnotit a analyzovat, kdo je opravdu slabší a pomoc potřebuje, a kdo se slabším pouze tváří. A to je někdy těžší. Ovšem u zdravotně postižených občanů, různých spolků a společností, které organizují zájmovou činnost prospěšnou i pro společnost, je to jednoduché.

Nicméně v první řadě by měla firma myslet na spokojenost svých zaměstnanců…
Dobří a spokojení zaměstnanci jsou největším bohatstvím firmy. Vychováváme je k hrdosti na firmu, ve které pracují. Abychom byli úspěšnou firmou, musí panovat symbióza mezi zaměstnavatelem a zaměstnanci. Tak to u nás funguje již dlouhá léta. Vytyčil jsem pro pracovníky, kteří nastupují do firmy, v podstatě tři priority. S těmi prioritami se musí naučit žít. Za prvé chci, aby byli zaměstnanci zdraví. To znamená, že zaměstnanec musí o sebe pečovat, udržovat si své zdraví, pak je i výkonný v práci. Není-li tomu tak, prioritně se musí dát do pořádku. Za druhé: zaměstnanec musí mít čas věnovat se rodině, aby chodil do práce spokojený. V případě rodinných problémů a nemoci rodinných příslušníků má zaměstnanec určité úlevy nebo mu zjednodušením pracovního procesu umožníme, aby se mohl postarat o rodinu. Třetí věcí, kterou si musí každý rychle uvědomit, jestli chce být u nás zaměstnán, je firma. To znamená, že pokud firma potřebuje, aby pracoval, a to třeba i mimo činnosti sjednané v pracovní smlouvě nebo při mimořádné události ve firmě, kdy je třeba jeho práce o víkendech nebo v noci, vyžaduji, aby zase zaměstnanec upozadil své zájmy. To znamená, když má pracovník lístky na Gotta, ale firma ho potřebuje, musí koncert oželet. Zaměstnanci mají u nás dobré platové podmínky, což dokládá fakt, že od nás zaměstnanci neodcházejí kvůli tomu, že by s platem byli nespokojení.

Poskytujete pracovníkům také určité benefity?
Máme velký zájem, aby byli zaměstnanci dobře sociálně zabezpečeni. Náš ekonomický útvar zaměstnancům vyhledává vhodné sociální pojištění z hlediska důchodového zabezpečení, pomáháme zaměstnanci i ve výběru lékaře. Pokud zaměstnance postihne vážnější nemoc, zajistím mu léčení na vyhlášených místech.

A jiné benefity? Přispíváte pracovníkům také na dětské aktivity?
Přispíváme dětem na letní tábory, ale svým pracovníkům v lomech i v administrativě na zahraniční rekreaci. Dvakrát do měsíce jim hradíme masáže. Rovněž se snažíme, aby zaměstnanci využívali možnosti sportovního vyžití v místech, kde žijí. Nemáme totiž pouze ředitelství, Tenis centrum, centrální dílny a centrální sklad v Č. Krumlově, ale jednotlivé lomy jsou rozeseté po Jihočeském kraji. I tam mohou zaměstnanci využívat masáže a sportovní aktivity, jako třeba bowling a tenis. Mimochodem pořádáme i jedno či dvoudenní mítinky ve vinných sklípcích, aby se pracovní kolektiv stmelil.

Nezapomínáme ani na bývalé zaměstnance. Každý rok svolávám důchodce. Většinou se setkáváme ve Zlaté Koruně na Letné. A já to dělám strašně rád. S našimi seniory se tam zase potkám a dostanou tam dobře najíst, napít, hraje hudba a ještě si zatančí.

A jak vylepšujete pracovní podmínky zaměstnanců z hlediska zdraví přímo na jejich pracovišti v lomech?
Za posledních 20 let jsme natolik významně investovali do životního i pracovního prostředí, že dnes v důsledku plně automatizovaných provozů pracuje třeba v lomu Plešovice místo 40 pouze 20 zaměstnanců. Čili jsme vyloučili lidský faktor z hlučných a prašných procesů. Ty jsou sledovány z velína kvalifikovaným pracovníkem prostřednictvím rozsáhlého kamerového systému.

Dá se něco udělat pro to, aby prach z kamenolomu neobtěžoval obyvatele vsí v jeho okolí?
Instalovali jsme hodně protiprašných zařízení. Jedním z nich je intenzivní skrápění prachu na všech místech s technologiemi. Jsou to speciální trysky, které pod tlakem rozprašují něco mezi mlhou a drobným deštěm. Také jsme instalovali odprašovací zařízení velké tkaninové filtry v Plešovicích, Ševětíně a jinde. Investovali jsme do nich přesto, že nám energetická náročnost stoupla až o třetinu. Kromě toho jsme nakoupili kropičky a kropíme všechny komunikace, po nichž se pohybují vozidla v lomech, abychom likvidovali ii sekundární prach, tedy prach, který se usadí. Tam, kde šel prach na obyvatele vesnic a měst, se nám podařilo prašnost snížit až o 90 procent. Úplně ji zlikvidovat snad ani nejde. Stížnosti ustaly, a to je pro nás indikátor, že se pohybujeme v mezích únosnosti.

Daří se vám podobně úspěšně snížit hlučnost?
S hlučností bojujeme třemi způsoby. Postavili jsme protihlukové stěny ze speciálního materiálu kolem strojů a zařízení. To jsou takové jakoby jednoduché domy s hmotou, která pohlcuje hluk. Dále vytváříme ochranné valy a osazujeme je zelení. A za třetí jsme zahájili výměnu starších strojů za novou generaci, která je už sama o sobě, z důvodu ochrany životního prostředí, méně hlučná.

Těžbou výrazně zasahujete do krajiny, co děláte pro to, aby dopady na přírodu byly co nejmenší?
My jsme si plně vědomi, že měníme ráz krajiny a chceme se s tím čestně vyrovnávat, aby generace, co přijdou po nás, neřekly, že jsme vydobyli nějaký nerost a nezachovali jsme se zpátky k přírodě. Proto se už v době otevírání nějakého kamenolomu plánují a v průběhu těžby kontrolují plány na rekultivace po vytěžení a tam, kde to jde, i během těžení ložiska. Plány vyjadřují náš dnešní názor na rekultivaci, ale po nás přijdou potomci, kteří třeba budou mít o rekultivaci jiné představy. Například, že v tomto lomu bude krásné terasové městečko s výhledem na jih, zasadí tam vinnou révu atd., fantazíruji.

Už jste nějakou rekultivaci uskutečnili?
Ano. Během těžby lomu vytváříme fond rekultivace a peníze, které jsme do něho povinni podle zákona odvádět, spravuje státní báňská správa. Peníze jsme oprávněni použít pouze s jejím souhlasem. Již rekultivujeme například v Ševětíně. Také jsme rekultivovali v Plešovicích, kde jsme zalesnili stráň a vrátili ji lesnímu půdnímu fondu.

Společnost Kámen a písek často figuruje v různých charitativních projektech. Upřednostňujete v tomto směru nějakou oblast?
Podnikání se nedá vytrhnout ze „sousedských vztahů". Nechceme podnikat tak, abychom žili jen sami pro sebe. Dobré vztahy chceme mít v oblasti obchodní i společenské. V obchodní sféře si s partnery pomáháme při různých projektech když víme, že partner něco dělá pro společnost, dodáme jí na ten projekt kamenivo nebo beton za rozumné ceny.

Jinak se sami v každém městě, v každé obci, ve kterých působíme, snažíme být v kontaktu hlavně s radnicí, případně s některými aktivními organizacemi, které pro to město nebo obec něco dělají. Například v Prachaticích podporujeme Slavnosti Zlaté stezky. V Krumlově se už dlouho finančně podílíme na Slavnostech růže, někdy i technikou. Podporujeme různé festivaly a kulturní akce, třeba Festival komorní hudby v Krumlově. Vybavili jsme krumlovskou městskou policii defibrilátory, dodali jsme za velice výhodných podmínek pro odběratele kamenivo pro výstavbu ostrova ve Vltavě. Každoročně pomáháme nějakým projektem krumlovské nemocnici. Podporovali jsme zřízení babyboxu, hodně jsme investovali do dětského oddělení, porodního, kde je zřízena místnost s nadstandardním vybavením pro ženy včetně polohovací postele. Již dvacet let intenzivně podporujeme Nadaci barokního divadla. A další počiny, jako například opravy kapliček prakticky po celém okrese a významně podporujeme rekonstrukci částečně zbořeného kostela v Pohoří na Šumavě. Rovněž podporujeme sport, hasiče z Plešovic a další.