V roce 1993 zprivatizovala tato zahraniční firma písecký závod Elektropřístroj, v roce 1995 padlo rozhodnutí o výstavbě nového výrobního závodu. Letos slaví Schneider Electric dvacet let svého působení v České republice a patnáct let existence nové továrny. Práci zde našlo pět stovek lidí a dalších sedmdesát agenturních pracovníků. Letos získali 1.místo v soutěži Zaměstnavatel roku v jižních Čechách a 2. místo v celorepublikovém kole v kategorii firem do 500 zaměstnanců.

V píseckém závodu jsme hovořili s vedoucí personálního oddělení Kateřinou Cempírkovou. Energickou maminkou dvou synů (12, 13 let), která zde pracuje čtvrtým rokem. Byla iniciátorem pravidelného setkávání personalistů písecké průmyslové zóny. Společné problémy a 
k tomu spojené síly jsou podle ní dobrou cestou k jejich řešení. Setkání personálních manažerů se koná pravidelně dvakrát až třikrát do roka.

Působíte v regionu, který má velký potenciál. Spolupracujete s firmami v regionu? Využíváte nabídek místních podniků?
Jsme velmi regionálně zaměřeni. Je to tím, že nejsme „naplavenina", ale firma s dlouholetou lokální tradicí. V regionu spolupracujeme s mnoha firmami, velkými i malými, včetně chráněných dílen. Pro některé jsme jen jeden 
z mnoha odběratelů, pro jiné jsme téměř výhradní odběratel. A jsme patriotsky hrdi na to, že dáváme v regionu práci nejen našim pěti stům zaměstnanců, ale takto přeneseně dalším stovkám u našich dodavatelů.

V rámci systému zaměstnaneckých benefitů nově nabízíme našim pracovníkům zaměstnanecké slevy u různých místních firem, čímž přeneseně stimulujeme lokální trh a obchod. Zároveň skrze podporu různých sportovních aktivit a péče o zdraví našich zaměstnanců přinášíme práci mnoha dalším subjektům v regionu. A při organizaci firemních akcí a aktivit se snažíme primárně zůstávat v regionu a podporovat místní poskytovatele služeb.

Chováte se ke svým dodavatelům férově? Dodržujete smlouvy?
Naše společnost je na českém trhu letos již dvacet let a navázala na ještě mnohem delší tradici původního píseckého Elektropřístroje. Naše dodavatelsko-odběratelské vztahy jsou tak nejen o dodržování smluv, což je z naší strany považováno za naprostou samozřejmost, ale 
o opravdovém partnerství, dlouholetém a pevném. Od garážových dodavatelů, po nadnárodní koncerny – 
v jednání s našimi dodavateli je dodržování obchodní etiky alfou a omegou všech našich obchodních vztahů. To se ukázalo v minulosti několikrát, kdy jsme jakožto finančně silnější a stabilnější partner pomohli několika našim dodavatelům v okamžiku, kdy jim hrozil krizový scénář ukončení činnosti.

Jak vycházíte s místní komunální a regionální sférou? 
S místními politiky? V čem vidíte prospěšnost vzájemné pomoci?
Město Písek je akcionářem naší společnosti. Vždy je tedy jistota toho, že se potkáme na naší valné hromadě (smích). Ale pro obě strany naštěstí, alespoň to tak vnímáme, spolupracujeme intenzivněji.
Představitelé města a zástupci firem z písecké průmyslové zóny teď již pravidelně organizují společná setkání zaměřená vždy na nějaké konkrétní téma – dopravu, školství, či podporu města Písku ze strany podnikatelských subjektů. Je jednoznačné, že jedině vzájemná spolupráce obou stran může přinést další rozvoj průmyslové zóny a zároveň městu benefity v podobě vysoké zaměstnanosti a větší kupní síly místních obyvatel.

Co Schneider Electric a životní prostředí? Zlepšujete podmínky života ve svém okolí? Máte speciální projekty i uvnitř firmy?
Schneider Electric je již 
z podstaty své podnikatelské mise zaměřen na ochranu životního prostředí skrz efektivnější využití energií. Chytrá řešení v oblasti řízení energií se zaměřením na jejich úsporu jsou jednou z primárních aktivit celé společnosti.
Zároveň však se zaměřujeme na řešení šetrná k životnímu prostředí i při našich každodenních činnostech. Náš druh výroby je sám o sobě ekologicky nenáročný, ale přesto jdeme dál a hledáme další možnosti snížení zátěže směrem k životnímu prostředí. Třídění odpadu je dnes již naprostou samozřejmostí, nově využíváme rekuperace tepla a v letošním roce jsme přešli na vytápění plynem 
z místní bioplynové stanice.

Co dělá firma pro rozšiřování nabídky pracovních míst?
Po krizi je počet našich pracovních míst stabilní. Rozšiřování aktivit není prozatím plánováno. Naopak se snažíme získávat nové aktivity
v rámci Schneider Electric group tak, abychom i v dnešní nelehké době, kdy se objemy výroby snižují v návaznosti na situaci na celosvětových trzích, zajistili našim zaměstnancům jistotu práce a zaměstnaní.

Zvyšujete konkurenceschopnost vašich zaměstnanců na trhu práce? Staráte se o jejich profesní růst?
Firma má nastaven systém profesních kompetencí, ze kterého vychází i veškeré vzdělávací aktivity. V jejich rámci se snažíme věnovat se rozvoji zejména technických znalostí a dovedností kolegů ve výrobě a osobnímu profesnímu rozvoji zaměstnanců 
v podpůrných funkcích. Vzhledem k mezinárodnímu prostředí firmy se speciálně věnujeme jazykovému vzdělávání. Sledujeme nejen moderní trendy v oblasti průmyslové výroby, které zpřístupňujeme našim zaměstnancům právě skrze systém interního vzdělávání, ale také moderní trendy v oblasti podpory individuálního rozvoje, např. formou koučinku a mentoringu a samozřejmě formou podpory dalšího formálního vzdělávání našich zaměstnanců – maturitního či vysokoškolského studia.

A bonusy pro zaměstnance? Kde vidíte priority ve vztahu ke svým zaměstnancům?
Schneider Electric je zaměstnavatelem známým svou programovou péčí o zaměstnance. Naší prioritou je být našim zaměstnancům partnerem. A povýšit čistě zaměstnanecký vztah na vztah postavený na vzájemné prospěšnosti a respektu.
Tomu odpovídá i široká škála zaměstnaneckých bonusů nastavená tak, aby si mohl vybrat skutečně každý zaměstnanec dle svých potřeb a preferencí. Kromě dnes již klasických bonusů jako je týden dovolené navíc, příspěvek na penzijní a životní pojištění, příspěvek na dopravu, popř. na bydlení, příspěvek na dovolenou či dětské tábory, příspěvek na zdravotní péči a sportovní aktivity nebo nadstandardní systém závodního stravování se jako zaměstnavatel zaměřujeme i na propojení firemních benefitů se soukromým životem našich zaměstnanců. Pořádáme tak pravidelné společné akce jako jsou různé výlety, exkurze, popř. zájezdy určené i pro rodinné příslušníky a speciální akce pro naše rodiče s dětmi. Novinkou letošního roku jsou pak slevy pro naše zaměstnance u různých obchodních partnerů včetně speciálních zaměstnaneckých programů například
v Komerční bance nebo 
u T-mobile.

Podporuje firma nějaké místní aktivity? Sponzoruje místní spolky, tradiční akce?
Před krizí byl Schneider Electric partnerem pro široké pole místních aktivit a místních spolků a sdružení. Situace se během té doby změnila a dnes se tímto způsobem angažujeme jen ojediněle. Naše sponzorské aktivity jsou dnes zaměřeny téměř výhradně na aktivity spojené s pomocí dětem, a to zejména znevýhodněným skupinám dětí. Spolupracujeme tak s píseckým Krtečkem a navázali jsme na historii spolupráce se zvíkovským dětským domovem. Pro různé akce spolupracujeme s místními charitativními společnostmi jako je Spirála, Zbytečné věci, Labyrint.

Jak hodnotíte spolupráci se školami, které připravují na zaměstnání budoucí zaměstnance firmy? Podílí se na tvorbě učebních plánů, realizují žáci u nich své povinné praxe?
Toto je velmi žhavé a řekla bych také ožehavé téma. Opakovaně řešené v rámci výše zmíněných jednání u kulatého stolu, včetně účasti krajských zástupců, ovšem zatím bez významnějších dopadů do praxe. Po letech mlčení je ovšem velmi pozitivní, že se tato oblast otevřela, nejprve diskusí v širším fóru včetně oslovení představitelů regionálních škol a následně zárodky víceúrovňové spolupráce podnikatelské sféry 
s lokálním školstvím. Ale myslím si, že cesta, která nás dovede do úrovně spolupráce zcela běžné v zahraničí, bude ještě daleká. Ale obávám se, že bez radikálních změn ve státní koncepci školství, budou veškeré místní iniciativy, jakkoli chvályhodné, pouze náhražkou smysluplného systémového řešení.

Co by měli o firmě vědět ti, kteří kolem jezdí a neví o firmě zatím nic? V čem je firma výjimečná, zajímavá, prospěšná?
Schneider Electric v Písku 
v letošním roce slaví 20. výročí existence firmy v České republice. V písecké průmyslové zóně jsme byli vůbec prvním výrobním závodem. Získali jsme ocenění Zaměstnavatel roku 2013 v regionu a
v rámci České republiky jsme druhým nejlepším zaměstnavatelem v kategorii zaměstnavatelů do 500 zaměstnanců. V rámci celé skupiny Schneider Electric, která dnes zaměstnává 140 000 zaměstnanců po celém světě, jsme v roce 2011 získali celosvětově první místo v oblasti řízení interních procesů.
Pro rok 2013 jsme na základě zpětné vazby od zaměstnanců získali titul Cool site, interní ocenění Schneider Electric group označující společnost, kterou její zaměstnanci označili za „dobré místo pro práci".V roce 1993 zprivatizovala tato zahraniční firma písecký závod Elektropřístroj, v roce 1995 padlo rozhodnutí o výstavbě nového výrobního závodu. Letos slaví Schneider Electric dvacet let svého působení v České republice a patnáct let existence nové továrny. Práci zde našlo pět stovek lidí a dalších sedmdesát agenturních pracovníků. Letos získali 1.místo v soutěži Zaměstnavatel roku v jižních Čechách a 2. místo v celorepublikovém kole v kategorii firem do 500 zaměstnanců.
V píseckém závodu jsme hovořili s vedoucí personálního oddělení Kateřinou Cempírkovou. Energickou maminkou dvou synů (12, 13 let), která zde pracuje čtvrtým rokem. Byla iniciátorem pravidelného setkávání personalistů písecké průmyslové zóny. Společné problémy a 
k tomu spojené síly jsou podle ní dobrou cestou k jejich řešení. Setkání personálních manažerů se koná pravidelně dvakrát až třikrát do roka.

Působíte v regionu, který má velký potenciál. Spolupracujete s firmami v regionu? Využíváte nabídek místních podniků?
Jsme velmi regionálně zaměřeni. Je to tím, že nejsme „naplavenina", ale firma s dlouholetou lokální tradicí. V regionu spolupracujeme s mnoha firmami, velkými i malými, včetně chráněných dílen. Pro některé jsme jen jeden 
z mnoha odběratelů, pro jiné jsme téměř výhradní odběratel. A jsme patriotsky hrdi na to, že dáváme v regionu práci nejen našim pěti stům zaměstnanců, ale takto přeneseně dalším stovkám u našich dodavatelů.
V rámci systému zaměstnaneckých benefitů nově nabízíme našim pracovníkům zaměstnanecké slevy u různých místních firem, čímž přeneseně stimulujeme lokální trh a obchod. Zároveň skrze podporu různých sportovních aktivit a péče o zdraví našich zaměstnanců přinášíme práci mnoha dalším subjektům v regionu. A při organizaci firemních akcí a aktivit se snažíme primárně zůstávat v regionu a podporovat místní poskytovatele služeb.

Chováte se ke svým dodavatelům férově? Dodržujete smlouvy?
Naše společnost je na českém trhu letos již dvacet let a navázala na ještě mnohem delší tradici původního píseckého Elektropřístroje. Naše dodavatelsko-odběratelské vztahy jsou tak nejen o dodržování smluv, což je z naší strany považováno za naprostou samozřejmost, ale 
o opravdovém partnerství, dlouholetém a pevném. Od garážových dodavatelů, po nadnárodní koncerny – 
v jednání s našimi dodavateli je dodržování obchodní etiky alfou a omegou všech našich obchodních vztahů. To se ukázalo v minulosti několikrát, kdy jsme jakožto finančně silnější a stabilnější partner pomohli několika našim dodavatelům v okamžiku, kdy jim hrozil krizový scénář ukončení činnosti.

Jak vycházíte s místní komunální a regionální sférou? 
S místními politiky? V čem vidíte prospěšnost vzájemné pomoci?
Město Písek je akcionářem naší společnosti. Vždy je tedy jistota toho, že se potkáme na naší valné hromadě (smích). Ale pro obě strany naštěstí, alespoň to tak vnímáme, spolupracujeme intenzivněji.
Představitelé města a zástupci firem z písecké průmyslové zóny teď již pravidelně organizují společná setkání zaměřená vždy na nějaké konkrétní téma – dopravu, školství, či podporu města Písku ze strany podnikatelských subjektů. Je jednoznačné, že jedině vzájemná spolupráce obou stran může přinést další rozvoj průmyslové zóny a zároveň městu benefity v podobě vysoké zaměstnanosti a větší kupní síly místních obyvatel.

Co Schneider Electric a životní prostředí? Zlepšujete podmínky života ve svém okolí? Máte speciální projekty i uvnitř firmy?
Schneider Electric je již 
z podstaty své podnikatelské mise zaměřen na ochranu životního prostředí skrz efektivnější využití energií. Chytrá řešení v oblasti řízení energií se zaměřením na jejich úsporu jsou jednou z primárních aktivit celé společnosti.
Zároveň však se zaměřujeme na řešení šetrná k životnímu prostředí i při našich každodenních činnostech. Náš druh výroby je sám o sobě ekologicky nenáročný, ale přesto jdeme dál a hledáme další možnosti snížení zátěže směrem k životnímu prostředí. Třídění odpadu je dnes již naprostou samozřejmostí, nově využíváme rekuperace tepla a v letošním roce jsme přešli na vytápění plynem 
z místní bioplynové stanice.

Co dělá firma pro rozšiřování nabídky pracovních míst?
Po krizi je počet našich pracovních míst stabilní. Rozšiřování aktivit není prozatím plánováno. Naopak se snažíme získávat nové aktivity
v rámci Schneider Electric group tak, abychom i v dnešní nelehké době, kdy se objemy výroby snižují v návaznosti na situaci na celosvětových trzích, zajistili našim zaměstnancům jistotu práce a zaměstnaní.

Zvyšujete konkurenceschopnost vašich zaměstnanců na trhu práce? Staráte se o jejich profesní růst?
Firma má nastaven systém profesních kompetencí, ze kterého vychází i veškeré vzdělávací aktivity. V jejich rámci se snažíme věnovat se rozvoji zejména technických znalostí a dovedností kolegů ve výrobě a osobnímu profesnímu rozvoji zaměstnanců 
v podpůrných funkcích. Vzhledem k mezinárodnímu prostředí firmy se speciálně věnujeme jazykovému vzdělávání. Sledujeme nejen moderní trendy v oblasti průmyslové výroby, které zpřístupňujeme našim zaměstnancům právě skrze systém interního vzdělávání, ale také moderní trendy v oblasti podpory individuálního rozvoje, např. formou koučinku a mentoringu a samozřejmě formou podpory dalšího formálního vzdělávání našich zaměstnanců – maturitního či vysokoškolského studia.

A bonusy pro zaměstnance? Kde vidíte priority ve vztahu ke svým zaměstnancům?
Schneider Electric je zaměstnavatelem známým svou programovou péčí o zaměstnance. Naší prioritou je být našim zaměstnancům partnerem. A povýšit čistě zaměstnanecký vztah na vztah postavený na vzájemné prospěšnosti a respektu.
Tomu odpovídá i široká škála zaměstnaneckých bonusů nastavená tak, aby si mohl vybrat skutečně každý zaměstnanec dle svých potřeb a preferencí. Kromě dnes již klasických bonusů jako je týden dovolené navíc, příspěvek na penzijní a životní pojištění, příspěvek na dopravu, popř. na bydlení, příspěvek na dovolenou či dětské tábory, příspěvek na zdravotní péči a sportovní aktivity nebo nadstandardní systém závodního stravování se jako zaměstnavatel zaměřujeme i na propojení firemních benefitů se soukromým životem našich zaměstnanců. Pořádáme tak pravidelné společné akce jako jsou různé výlety, exkurze, popř. zájezdy určené i pro rodinné příslušníky a speciální akce pro naše rodiče s dětmi. Novinkou letošního roku jsou pak slevy pro naše zaměstnance u různých obchodních partnerů včetně speciálních zaměstnaneckých programů například
v Komerční bance nebo 
u T-mobile.

Podporuje firma nějaké místní aktivity? Sponzoruje místní spolky, tradiční akce?
Před krizí byl Schneider Electric partnerem pro široké pole místních aktivit a místních spolků a sdružení. Situace se během té doby změnila a dnes se tímto způsobem angažujeme jen ojediněle. Naše sponzorské aktivity jsou dnes zaměřeny téměř výhradně na aktivity spojené s pomocí dětem, a to zejména znevýhodněným skupinám dětí. Spolupracujeme tak s píseckým Krtečkem a navázali jsme na historii spolupráce se zvíkovským dětským domovem. Pro různé akce spolupracujeme s místními charitativními společnostmi jako je Spirála, Zbytečné věci, Labyrint.

Jak hodnotíte spolupráci se školami, které připravují na zaměstnání budoucí zaměstnance firmy? Podílí se na tvorbě učebních plánů, realizují žáci u nich své povinné praxe?
Toto je velmi žhavé a řekla bych také ožehavé téma. Opakovaně řešené v rámci výše zmíněných jednání u kulatého stolu, včetně účasti krajských zástupců, ovšem zatím bez významnějších dopadů do praxe. Po letech mlčení je ovšem velmi pozitivní, že se tato oblast otevřela, nejprve diskusí v širším fóru včetně oslovení představitelů regionálních škol a následně zárodky víceúrovňové spolupráce podnikatelské sféry 
s lokálním školstvím. Ale myslím si, že cesta, která nás dovede do úrovně spolupráce zcela běžné v zahraničí, bude ještě daleká. Ale obávám se, že bez radikálních změn ve státní koncepci školství, budou veškeré místní iniciativy, jakkoli chvályhodné, pouze náhražkou smysluplného systémového řešení.

Co by měli o firmě vědět ti, kteří kolem jezdí a neví o firmě zatím nic? V čem je firma výjimečná, zajímavá, prospěšná?
Schneider Electric v Písku 
v letošním roce slaví 20. výročí existence firmy v České republice. V písecké průmyslové zóně jsme byli vůbec prvním výrobním závodem. Získali jsme ocenění Zaměstnavatel roku 2013 v regionu a
v rámci České republiky jsme druhým nejlepším zaměstnavatelem v kategorii zaměstnavatelů do 500 zaměstnanců. V rámci celé skupiny Schneider Electric, která dnes zaměstnává 140 000 zaměstnanců po celém světě, jsme v roce 2011 získali celosvětově první místo v oblasti řízení interních procesů.
Pro rok 2013 jsme na základě zpětné vazby od zaměstnanců získali titul Cool site, interní ocenění Schneider Electric group označující společnost, kterou její zaměstnanci označili za „dobré místo pro práci".