„Letos se v českobudějovické diecézi zapojí na 56 místech 2500 dobrovolníků, ale stále ještě hledáme vedoucí skupinek," uvedl koordinátor sbírky Roman Tlapák z Diecézní charity České Budějovice 
s tím, že zájemci se mohou stále hlásit. „Letos poprvé se do sbírky zapojí farnost Křemže a okolní obce," doplnil Roman Tlapák.
Slavnostní zahájení sbírky, na které se dostaví průvod vedený třemi králi na koních, se koná na Tři krále ve středu 
6. ledna od 16 hodin na českobudějovickém náměstí Přemysla Otakara II. u vánočního stromu, kde koledníkům požehná českobudějovický biskup Pavel Posád.

Péče o seniory i děti
„Hlavním smyslem sbírky je pomoc rodinám i jednotlivcům v nouzi jak u nás, tak v zahraničí," vysvětluje Roman Tlapák. „V každém místě organizování sbírky je předem určeno, k jakému účelu vybrané peníze poslouží," říká.

Výtěžek sbírky bude určen např. na zkvalitnění péče o nemocné a staré lidi, na nákup kompenzačních a zdravotních pomůcek. Charity a farnosti využijí vykoledovaných peněz na pomoc handicapovaným dětem a mládeži, například v Českých Budějovicích, Soběslavi a Borovanech. Další část výnosu sbírky půjde na rozvoj dětí a mládeže, pro návštěvníky nízkoprahových zařízení např. ve Zlivi, Týně nad Vltavou, Českých Budějovicích či Starém Městě pod Landštejnem, včetně pomoci dětem na volnočasové aktivity. Charity si ponechají část sbírky pro tzv. krizový fond pomoci obyvatelům při mimořádných událostech, např. povodních, i na podporu lidí při životních tragédiích.

Aby se za koledníky charitní Tříkrálové sbírky nevydávali filutové, kteří koledují do vlastní kapsy, Diecézní charita České Budějovice vybavila vedoucí skupinek průkazkami vystavenými Charitou ČR a potvrzené Diecézní charitou. Průkaz obsahuje podpisy českobudějovického biskupa Mons. Vlastimila Kročila, ředitelky Diecézní charity Michaely Čermákové a ředitele Charity ČR Lukáše Curylo. Údaje v průkazu vedoucího skupinky musí souhlasit 
s údaji v jeho průkazu totožnosti. Kasička, do které koledníci sbírku vybírají, musí být úředně zapečetěná městským či obecním úřadem nebo magistrátem. Číslo pokladničky musí souhlasit 
s číslem průkazky vedoucího. Na kasičce je nálepka se znakem České katolické charity.

Náplast na povodně
Letos se sbírka koná již pošestnácté. „Za uplynulé roky jsme díky vykoledovaným penězům pomohli např. i těm, kteří byli v našem kraji postiženi záplavami, ale peníze pomáhají také chudým lidem 
v Bělorusku, Bulharsku, Rumunsku a Zimbabwe," říká ředitelka Diecézní charity Michaela Čermáková. „Pokud i vy potkáte koledníky, posečkejte, vyslechněte koledu a přispějte na pomoc lidem v nouzi a na sociální projekty, které pomáhají našim obyvatelům," prosí Michaela Čermáková. Loni v diecézi vykoledovali 5 158 708 Kč, při prvním ročníku v roce 2001 to bylo 1 428 219 Kč. Jak štědří budeme letos?