A to i navzdory tomu, že jim ze zhruba 4,5 tisíce hektarů, o které si mniši 
v rámci církevních restitucí požádali, původně Lesy České republiky odmítly cokoliv vydat. Jejich právníci byli totiž přesvědčeni, že mniši na to nemají právo a o majetek přišli 
i na základě prezidentských Benešových dekretů.

„My jsme ale doložili, že náš majetek pod Benešovy dekrety nespadá," řekl k tomu převor vyšebrodského kláštera Justin Berka. „Dokázali jsme to potřebnými dokumenty a pochybnosti vyvrátili. A Státní pozemkový úřad to uznal."

Prokázali, že i když v klášteře ve Vyšším Brodě žila většina mnichů německé národnosti, postavili se proti nacismu. Opat Tecellin Jaksch dokonce odmítl vpustit do kláštera Adolfa Hitlera. Za to byl za války zatčen gestapem a uvržen do vězení. Nacisté klášter posléze v roce 1941 zrušili.

„Cisterciácké opatství Vyšší Brod podalo v září 2014 Krajskému pozemkovému úřadu pro Jihočeský kraj návrh na vydání rozhodnutí ve správním řízení," sdělila mluvčí Státního pozemkového úřadu Praha Monika Machtová. „Týkal se návrhu na vydání lesních pozemků adresovanému ve třech výzvách Lesům ČR, které však dohodu o vydání lesů s klášterem neuzavřely. Krajský pozemkový úřad po přezkoumání všech podkladů a historických údajů dospěl k závěru, že byly splněny podmínky pro vydání majetku stanovené zákonem č. 428/2012 Sb. o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi."

A tak Krajský pozemkový úřad rozhodl, že má být klášteru do konce roku vydáno 496 hektarů lesních pozemků v okresech Českých Krumlov a České Budějovice.

„Je to klíčové rozhodnutí, že můžeme vše, co nám patřilo, restituovat," říká převor Justin. „Teď lesy budeme postupně přebírat. Lesů však měl klášter původně daleko víc. Část z nich spolykala lipenská přehrada. Pozemky darovali klášteru Rožmberkové při jeho založení ve 13. století, aby měl z čeho žít. To je smysl toho majetku."

Cisterciáci kvůli hospodaření s lesy, které je čeká, založili společnost Bernardinum, neboť patronem cisterciáckých mnichů je svatý Bernard. Pracovat v ní budou lidé z okolí. „Také dnes musí být klášter z něčeho živ, opravován a udržován. Navíc je velmi zdevastován," připomněl převor Justin Berka. „Věřím, že naše hospodaření v lesích bude požehnáním i pro obyvatele kraje tak, jako to bývalo dřív."

Zástupci státního podniku Lesy ČR si ale patrně o vrácení lesů myslí své. „Rozhodnutí o vydání pozemků Cisterciáckému opatství Vyšší Brod nabylo právní moci 29.7. 2015," konstatovala mluvčí Lesů ČR Eva Jouklová. „SPÚ vydalo klášteru doposud 179 pozemků o celkové výměře 498 hektarů. Lesy ČR si nyní nechávají nezávisle právně posoudit, zda jsou z hlediska majetkové křivdy důvody a důkazy pro podání žaloby a projednání této věci v občanském soudním řízení."