Co říkáte tomu, že vám dosud nebyl vrácen žádný majetek?
První výzvy jsme podávali v květnu, takže pořád běží avizovaná šestiměsíční lhůta, která je zákonem stanovená.

Kdo si myslíte, že to zdržuje?
V podstatě všechny povinné osoby vydávání podle mého protahují – např. proti dikci zákona žádají o doplnění výzev apod. Zaslechli jsme ale samozřejmě hlasy, že stát na takovou administrativní zátěž není dostatečně připraven – došlo k propouštění zaměstnanců z katastrálních úřadů, ke sloučení Pozemkového fondu a Pozemkového úřadu, a stát  tzv. „nestíhá".

Co říkáte tomu, že Lesy ČR údajně zbytečně jednání protahují? Není to proto, že v lesích dále kácejí? Vy pak dostanete holiny, které musíte zalesnit.
Je pravdou, že s Lesy ČR je  spolupráce nejobtížnější. Jejich jednání v souvislosti s kácením považujeme za neseriózní, pokud to bude nutné, budeme se bránit soudní cestou. U Pozemkového úřadu dochází k problémům s prodlužováním nájemních smluv, protože úřad odmítá prodlužovat letos končící smlouvy; průtahy nám znemožňují jednat o nových smlouvách.
Není tajemstvím, že Pozemkový fond často uzavíral nájmy pro stát velmi nevýhodně. V současné době je výše nájmů za 1 hektar až několikanásobná oproti tomu, za jaké ceny pronajímal Pozemkový fond.

Hodláte při spravování majetku využít i zkušeností a služeb laiků, kteří jsou ochotni pomoci? Už se vám hlásí?
S laiky už spolupracujeme, průběžně se nám hlásí a kde to jde, tam jejich pomoc využíváme. Bude se jednat např. o správu lesů.

Vzniká už církevní organizace, která se bude starat o lesy?
Vzniká pomalu, i z důvodu, že nám lesy zatím nebyly vráceny. Za naši stranu mohu říct, že jsme připraveni.

Máte nějaký plán, co bude z případných výnosů hrazeno, a zda případné zisky půjdou třeba do školství nebo na charitu?
Z případných výnosů musí být na prvním místě hrazen provoz farností v budoucnosti a mzdové náklady na kněze a jejich spolupracovníky ve farnostech. Až bude naplněna odluka církve od státu, tj. skončí přechodné období, nebudeme mít na mzdy duchovních jiné prostředky než ty, které získáme vlastním hospodařením. ást výnosů samozřejmě musí být vrácena do provozu, např. na údržbu kostelů a far, zalesňování a správu pozemků… Co se školství týče, to finančně podporujeme už teď – jakožto zřizovatel neseme veškeré náklady spojené s údržbou budov našich škol. Na rozdíl od soukromých škol, které vybírají školné, jsou církevní školy bezplatné, stát se v našem případě na začátku 90. let zaručil, že bude hradit mzdové náklady na platy zaměstnanců a my jakožto zřizovatel poneseme ostatní náklady. A co se týče Charity, která využívá státní dotace – církev ji podporuje od počátku, např. každoročně se na potřeby Charity konají sbírky. Doplňujeme tak to, co se nedostává z prostředků státu. (Církev tak doplňuje chybějící sociální péči.)

Co říkáte na informace z médií a hlasy politiků včetně prezidenta, že by se majetek vracet neměl nebo, že by se měl zákon upravit?
Překvapuje mě především od hlavy státu, že zpochybňuje rozhodnutí soudů; o morálních hodnotách ani nemluvě. Majetek byl církvím protiprávně odejmut, což potvrdil i Nejvyšší soud ČR. Pokud někdo navrhuje, aby namísto prostřednictvím soudů bylo rozhodováno konáním referenda, považuji to za nebezpečnou manipulaci.

Jednáme podle zákona, tvrdí mluvčí Lesů ČR

Na několika tisíci hektarech, které by se měly vrátit církvi, hospodaří státní podnik Lesy České republiky. Jejich tiskový mluvčí Zdeněk Boublík tvrdí, že  vyřizování  žádostí zbytečně neprotahují a jednají podle zákona.

Kolik výzev k navrácení majetku vám poslalo budějovické biskupství, o jaké množství pozemků se jedná, kolik výzev jste zatím vyřídili a který majetek již vrátili?
V současné době evidujeme v Jihočeském kraji 105 výzev, ve kterých oprávněné osoby žádají o vydání 2145 pozemků, pro církevní restituce je v kraji blokováno 6000 ha pozemků. Veškeré podané výzvy se dosud zpracovávají a výsledek nelze předjímat, nebyla zde dosud odmítnuta žádná výzva.

Je pravdou, že vaše metodika postupu pro vydání jde nad rámec zákona?
Ne. Je postupováno výhradně v souladu s platnými právními předpisy České republiky, Lesy ČR nad rámec zákona nic nevyžadují.   Postupujeme ve shodě se Státním pozemkovým úřadem, se kterým proces církevních restitucí průběžně konzultujeme.

Je pravdou, že v lesích, o které církev žádá, kácíte, i když víte, že je o ně církví zažádáno? V případě že ano, budete je následně i zalesňovat, neboť budete mít ze dřeva zisk, nebo tato povinnost připadne už na restituenta?
Na pozemcích dotčených potenciálními církevními restitucemi jsou v roce 2013 prováděny pouze lesnické činnosti, které výslovně vyžaduje § 32, odst. 2 platného zákona č. 289/1995 Sb., lesní zákon.  Jde o činnosti např. po mimořádných klimatických událostech, které zákon výslovně vyžaduje, mýtní úmyslné těžby jsou na těchto pozemcích zastaveny.
Pěstební činnosti včetně asanace pracovišť nejsou omezovány.

Existuje nějaké psané či nepsané pravidlo, po dohodě se státem, že se nemusí s uzavíráním smluv čekat, ale naopak je protahovat?
Lesy ČR se v procesu vydávání majetku oprávněným osobám řídí výhradně příslušnými ustanoveními právních předpisů, zejména zákona č. 428/2012 Sb.