Krajský soud skutek kvalifikoval jako vraždu a Marcela Šedu poslal na jedenáct let do věznice se zvýšenou ostrahou (Deník 26. října 2012). Vrchní soud v Praze loni v lednu odvolání obviněného zamítl a Šeda podal dovolání k Nejvyššímu soudu ČR (NS).

Nebylo prý prokázáno, že by byl skutečně srozuměn s tím, že svým jednáním může poškozeného usmrtit. Vzhledem k tomu, že následně slyšel poškozeného zcela srozumitelně telefonovat, si mohl důvodně myslet, že se nejedná o vážné poranění. Ani soudní znalec po vyšetřovacím pokusu kategoricky nevyloučil, že k poranění poškozeného mohlo dojít při vzájemném zápasu o nůž, kterým na něho poškozený útočil - měl to jen za krajně nepravděpodobné. Svědkyně V. uvedla, že viděla poškozeného, který měl v ruce nějaký předmět, jak utíká za dovolatelem. Následně podle Š. došlo k potyčce s tragickým následkem. Soudy pominuly i výpověď svědka, podle něhož dovolatel v inkriminovaný den u sebe žádný nůž neměl, i výpověď dalšího svědka, podle něhož byl právě poškozený v ten den agresivní, a proto po dovolateli požadoval, aby ho uklidnil.

Nebyl zjištěn konkrétní motiv dovolatele k usmrcení poškozeného. Logičtější se jeví obhajoba, že jediným důvodem, proč za ním šel, byla snaha přimět ho k navrácení mobilního telefonu patřícímu svědkovi Konflikt se odehrál v zimním období, kdy měl poškozený na sobě několik vrstev oblečení, a on tudíž nemohl vědět, kam bodnořezná rána směřuje. Útok byl navíc proveden jediným bodnutím, přičemž pokud by měl skutečně v úmyslu poškozeného usmrtit, velmi pravděpodobně by mu jich zasadil víc, už vzhledem k tomu, že poškozený po incidentu nejevil známky zásadního poranění, když si volal lékařskou pomoc a současně mu vyhrožoval udáním na policii. Dovolatel byl navíc uživatelem drog a nelze se proto divit, že ve zmatku z místa činu utekl s vědomím, že poškozený má pomoc již zajištěnu. Je přesvědčen, že pokud jeho jednání nebylo nutnou obranou, bylo nutné je posuzovat maximálně jako trestný čin usmrcení z nedbalosti.

NS: Spolehlivě zjištěno

NS připomněl, že dovolacímu důvodu neodpovídají ty námitkyMarcela Šedy, v jejichž rámci sám hodnotí výsledky dokazování, resp. zpochybňuje zjištění soudů. Obviněný totiž předestírá svou skutkovou verzi, podle níž se pouze bránil útoku poškozeného, který v ruce držel nůž. Při tomto zápase (přetahování o nůž) jej pak měl nešťastnou náhodou bodnout do hrudi.

NS připomněl, že krajský soud ke spolehlivému zjištění mechanismu vzniku zranění poškozeného doplnil dokazování o vyšetřovací pokus s obviněným a figurantem za přítomnosti znalců z odvětví soudního lékařství, kteří obhajobou předkládanou verzi o obraně či „nešťastné náhodě" odmítli jako krajně nepravděpodobnou. Odvolací soud neměl ke skutkovým zjištěním žádných výhrad.  NS nesdílí názor, že by oba soudy zjišťovaly skutkový stav věci povrchně, anebo že by dokonce byla jejich rozhodnutí projevem nepřípustné libovůle.

K námitkám absence úmyslu usmrtit NS připomněl, že ani v případech, kdy se nepodaří z dostupných důkazů spolehlivě zjistit, jakou pohnutkou byl pachatel ke svému činu veden, nelze z toho mechanicky usuzovat na chybějící úmysl způsobit postiženému smrtelný následek, jestliže je tento úmysl dostatečně zřejmý z okolností a intenzity vykonaného útoku, zejména použije-li pachatel zbraň způsobilou jiného usmrtit a útok záměrně vede proti těm částem těla, kde jsou uloženy orgány důležité pro život.

Byl srozuměn…

Krajským soudem zjištěné okolnosti útoku obviněného na poškozeného kvalifikaci jednání jako zvlášť závažného zločinu vraždy plně odůvodňují, řekl NS. Ostrý předmět je nepochybně svým charakterem (vlastnostmi) zbraní, již samotnou povahou určený a použitelný k tomu, aby výrazně zesílil vedený útok.Dovolatel musel vědět, že s razancí, jakou poškozeného cíleně na krátkou vzdálenost bodl do hrudníku, a to v místě, kde - jak ví i medicínský laik - je mj. uloženo srdce, mu s vysokou pravděpodobností může způsobit smrtelné zranění. V celkovém kontextu spáchaného skutku není bez významu ani navazující jednání dovolatele, který zvolil útěk z místa činu a o další osud poškozeného se již nezajímal.

Proto NS dovolání Marcela Šedy odmítl. (3 Tdo 1150/2013)