Tomáš Š. (44) „přišel na řadu" loni 27. prosince. Podle něho nebyly zjištěny skutečné osoby, které K+K koupily k vy᠆tunelování. Naznačoval roli li᠆dí nyní se nacházející v Dominikánské republice. Navrhoval výslech svědka ze zámoří, což by prý dokázal zařídit přes honorárního konzula v Dominikánské republice, nebo přes skype. S opakováním „umím si představit" líčil své verze toho, co se mohlo dít, přičemž on osobně prý neměl příležitost ani motivaci k nějaké trestné činnosti, uvedl náš list.

Soud ale pana Š. rovněž uznal vinným a uložil mu souhrnných šest a půl roku. I on má zaplatit s ostatními škodu 13 194 187 Kč. Jeho odvolání vrchní soud 2. října zamítl.

Ještě  předtím si Š. požádal o zrušení zákazu vycestování. Vrchní soud mu to 26. srpna zamítl a Š. podal stížnost.

Poukazoval na to, že je omezen zákazem vycestování již od roku 2008. Podle něho důvody už pominuly. Nemaří či nijak neztěžuje práci orgánů trestního řízení.

Pokud předsedkyně senátu uvádí, že dělá obstrukce, je to výrok neoprávněný a prokazuje, že je senát vůči němu podjatý. Věc by měla být přikázána jinému.

Nejvyšší soud (NS) 10. prosince konstatoval, že stěžovatel je pravomocně odsouzen. Pokud nenastoupil trest, je to další argument pro ponechání příslušného zákazu, řekl.

Pro jeho trvání neexistuje striktní hranice. Krajský soud při jeho uložení 14. ledna 2011 jako hlavní důvody uvedl, že spoluobviněný V. N. se řadu let zdržuje v Dominikánské re᠆publice. Je obava, že by Š. mohl využít kontaktu s ním a rovněž vyjet do země, kde bude pro naše orgány nedosažitelný.

S obviněným ukončili v září 2010 spolupráci dva obhájci z důvodu narušení důvěry. Dalšího si Tomáš Š. nezvolil. Krajský soud z toho vyvodil, že se rozhodl zvolit si „jiný způsob obhajoby", než je hájení svých zájmů před soudem.

K náznakům obstrukčního jednání NS připomněl vypovězení plné moci obviněným těsně před jednáním s příkazem, aby obhájce nečinil žádné další úkony v jeho obhajobě. To (za přispění obhájce, který se v rozporu s povinnost᠆mi z jednání omluvil v den jeho konání) vedlo k odročení zasedání. Pokud obviněný tak᠆to nespolupracuje, může to být váženo při posouzení důvodů trvání zákazu vycestování.

NS se s usnesením vrchního soudu ztotožnil a stížnost Tomáše Š. zamítl. (11 Tvo 31/2013)

Co musí obhájce

Nejvyšší soud dále 10. prosince projednal další stížnost – jednoho z obhájců Tomáše Š. proti usnesení vrchního soudu z letošního srpna, kterým byl předán České advokátní komoře ke kárnému postihu.

Tomáš Š. mu ve výpovědi plné moci přikázal jej dále nezastupovat a zastoupení ukon᠆čit. Obhájce to dal soudu na vědomí v nejbližším termínu po obdržení listiny o výpovědi plné moci. Není si proto vědom žádného porušení předpisů, jednal v souladu s exaktním pokynem klienta a stavovskými předpisy advokacie.
NS připomněl, že oznámí-li obviněný změnu obhájce ve stanovené lhůtě, soud vyrozu᠆mívá nově zvoleného obhájce. V opačném případě je původní povinen obhajobu vykonávat do doby, než ji osobně převezme později zvolený kolega.

Jestliže Š. s výpovědí plné moci dal současně obhájci pokyn „jej dále nezastupovat, nečinit žádné další úkony a zastoupení celkově ukončit" těs᠆ně před konáním nařízeného zasedání, bylo namístě, aby obhájce v obhajobě pokračoval. Místo toho se elektronicky omluvil půl hodiny před stanoveným začátkem jednání 
a zasedání muselo být kvůli němu odročeno.

NS proto stížnost advokáta zamítl. Zda se dopustil kárného provinění, je na posouzení České advokátní komory, dodal.