Místo několika let za mřížemi může být pachatel potrestán vlídnějším trestem – domácím vězením. Problematikou alternativních trestů se zabývají zaměstnanci středisek Probační a mediační služby. Čtyři desítky zaměstnanců v soudním kraji, kam kromě sedmi jihočeských okresů patří i Pelhřimovsko, má na starosti regionální vedoucí Martin Pilný.

Daří se využívat alternativní tresty v praxi a jak se vaše práce od jejich zavedení změnila?
Probační a mediační služba funguje od roku 2001. Od roku 2010 je pak účinný nový trestní zákoník (zákon č. 40/2009 Sb.), který umožnil ukládání nových alternativních trestů, jako je např.  trest domácího vězení či zákaz vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce. Na jihu Čech byl před čtyřmi lety uložen první trest domácího vězení, a to v okrese Český Krumlov. Soud i naše služba si tak jako první v České republice mohly možnost ověřit uložení tohoto trestu v praxi, takže jsme měli oproti jiným regionům velkou výhodu. Od roku 2010 do loňského listopadu bylo na jihu uloženo celkem 124 trestů domácího vězení, z nichž 46, čili 37 procent,  dopadlo úspěšně. Celkem 29 případů vyřešila loňská amnestie prezidenta republiky Václava Klause. Sleduji statistiku průběžně a myslím si, že přestože jsme proti jiným soudním krajům nejmenší region, nezaznamenal jsem pokles v počtu uložených trestů domácího vězení oproti jiným krajům.

Výkon alternativních trestů ovlivnila i loňská amnestie prezidenta republiky, že?
Amnestie prezidenta republika vyhlášená v roce 2013 prominula uložené alternativní tresty, takže počátkem loňského roku nebyl v domácím vězení žádný odsouzený. Alternativní trest může být uložen podle nového trestního zákoníku pouze za přečin, to znamená trestný čin, jehož horní sazba nepřesahuje pět let. Typické příklady jsou krádež, podvod, úvěrový podvod, maření výkonu úředního rozhodnutí, kdy lidé řídí motorové vozidlo i přes zákaz, nebo zanedbání povinné výživy. V rámci soudního kraje máme osm středisek a celkem 34 pracovníků, z nichž každý má v průměru na starosti kolem devadesáti klientů, někdy i pachatelů, kteří spáchali závažnou trestnou činnost.

Jak se při ukládání trestu domácího vězení postupuje?
Když soud uvažuje o možném trestu domácího vězení, zpracovává naše středisko stanovisko podle našeho metodického standardu, které nazýváme institutem předběžného šetření. Obviněného si pozveme k nám na středisko, poučíme ho o podmínkách trestu, uskutečníme návštěvu u klienta doma a  vyhodnocujeme rizika, zda by byl takový trest schopný vykonat. Klienti jsou tak dopředu poučení, dají písemný slib, že trest budou plnit. Jeho výkon pak kontrolujeme. Od roku 2010 jsme se nesetkali s fyzickým napadením našich pracovníků, ale nevylučuji, že nějaký útok nemůže v budoucnu nastat.

Jaké podmínky musí klient splňovat a u kdy je největší šance, že trest zdárně absolvuje?
Ideální klient, potencionální odsouzený, je takový, který má bydliště, byt nebo rodinný dům. Protože existuje i povinnost platit poplatek 50 korun za každý den trestu domácího vězení, je ideální, aby měl i práci. Na škodu naopak je, když má člověk problémy s nějakou závislostí, např. na omamných a psychotropních látkách. Stejně tak není ideální, když má nějaké náročné zaměstnání ve smyslu nahodilých směn nebo například řidič kamionu, který jezdí po republice nebo Evropě. U těchto osob se proto trest domácího vězení nedoporučuje.

Jaké jsou nejčastější důvody neplnění podmínek trestu?
Klienti přísné podmínky prostě nevydrží, přestože o nich dopředu vědí. Většinou se ukládá trest v pracovní dny od 20. hodiny večerní do 5. hodiny ranní, plus 24 hodin o sobotách a nedělích a ve dnech státních svátků. Ne že by lidé měli nutkání trest schválně a záměrně porušit, ale chtějí si najednou zajistit nějakou potřebu, třeba zajít na pumpu pro cigarety. A zkrátka si neuvědomí, že se ten moment dopouštějí maření výkonu domácího vězení. Nebo se vypraví na nějakou oslavu, jdou navštívit přítelkyni nebo družku, a tím pádem opět trest poruší. Pokud osoba opustí danou lokalitu, a kontrola, kterou zajišťuje naše probační a mediační služba, to zjistí, hned druhý den tuhle skutečnost oznamujeme na příslušný okresní soud, který trest uložil.

Zatím výkon trestu kontrolujete vy, ale již před lety se uvažovalo o elektronických náramcích, které zatím v praxi zavedeny nejsou.
Rozhodne si myslím, že vzhledem ke zkušenosti s tímto elektronickým monitoringem v jiných zemích, kde úspěšně funguje, bude v budoucnu tenhle systém určitě zaveden i u nás. Jeho zavedení pak bude zřejmě i motivací proto, aby soudy trest domácího vězení využívaly ve vyšší míře, protože soudce bude mít zajištěno, že osoba je monitorována celou dobu. Nyní plnění podmínek trestu probíhá formou namátkových kontrol, ty mohou být přitom i opakované v rámci jedné noci. Nesmíme ale zapomenut na to, že ani elektronické zařízení nezmění chování člověka, takže do budoucna by byla dobrá kombinace namátkových kontrol, elektronického monitoringu a práce s klientem na změně jeho dosavadního chování. Motivovat ho, aby již nepáchal další trestní činnost, nebo aby uhradil  způsobenou škodu obětem.

Během čtyř let dostala trest domácího vězení na jihu Čech už tedy více než stovka odsouzených. Evidujete případy, kdy klientům tento alternativní trest vysloveně prospěl?
Příkladů se dá najít určitě víc. Opravdu velkou výhodou je fakt, že tito lidé mohou zůstat ve svém sociálním prostředí. Ti, kteří měli práci, mohou během výkonu trest chodit stále do práce. Lidé v domácím vězení nepřijdou o sociální vazby, nebyli ve výkonu trestu, v čemž spatřuji hlavní pozitivní momenty tohoto trestu.