Mělo se hrát 16. ledna. Kapitáni týmů se dohodli na tom, že rozhodčím bude zástupce domácího týmu. Ten při kontrole soupisky hostů shledal, že na ní chybějí souhlasy mateřských klubů s hostováním některých hráčů a podpisy zodpovědných osob. Protože mu hosté nepředložili hostovací lístky, rozhodčí zapsal do zápisu, že „nelze pokračovat v přípravě k utkání“. Hosté pak odjeli.

Mělo se hrát!

Sportovně technická komise nařídila sehrát zápas znovu – a vyhlásila sankce. Domácímu oddílu uložila pokutu 2000 korun za to, že „nezajistil technické podmínky pro utkání“ – neměl k dispozici sportovní dokument, v němž bylo mj. konstatováno, že také všichni hráči tehdejšího soupeře mají doložené a svazem zkontrolované povolené hostování. Rozhodčímu pak dala pokutu 1000 korun za porušení povinností rozhodčího vyvinout maximální úsilí k sehrání zápasu. Měl prý zjištěné nedostatky zaznamenat do zápisu a utkání zahájit.

Oddíl a rozhodčí se odvolali k výkonnému výboru Jihočeského šachového svazu a ten uložené sankce snížil – klub měl zaplatit 1500 korun, rozhodčí 500. Podrobnosti podávají webové stránky jihočeského šachového svazu. Vedoucí oddílu a rozhodčí nato zažalovali o určení nezákonnosti tohoto rozhodnutí.
Uvedli, že výkonný výbor měl tehdy jen čtyři členy místo stanovami daných pěti a navíc jeden ze tří přítomných nesměl rozhodovat, protože už rozhodoval v rámci STK. Byli tedy přítomni jen dva s hlasem rozhodujícím. Rozhodnutí výboru je proto podle žalobců nezákonné.

Výkonný výbor naopak mínil, že zmíněný člen STK byl vyloučen pouze z hlasování o odvolání, nikoliv však z účasti na jednání, a pro platnost hlasování je pak rozhodující většina z přítomných, tedy zbývajících dvou z oněch tří osob.

Vedoucí jako člen oddílu své právo žalovat odvodil ze zákona o sdružování občanů, dle něhož člen sdružení, který považuje rozhodnutí některého jeho orgánu za nezákonné, může požádat soud o určení, zda je v souladu se zákony.

Nemá právní zájem?

Okresní soud v Č. Budějovicích ale žalobu vedoucího zamítl. Uzavřel, že žalobce není k žalobě aktivně legitimován. Napadené rozhodnutí se ho prý totiž netýká, ukládalo pokutu oddílu a ne vedoucímu jako fyzické osobě. Rozhodnutí tedy mohl napadnout žalobou jen oddíl. Jiná osoba pak jen, kdyby rozhodnutí mělo zásadní dopad do její osobní, resp. majetkové sféry. V dané věci tomu tak není a předseda tedy nemá na žalobě naléhavý právní zájem. Podle soudu dále žalovaný výkonný výbor není tzv. pasivně legitimován k tomu být žalován. Krajský šachový svaz je jen součástí Šachového svazu ČR, jeho organizační jednotkou, a ne samostatným občanským sdružením. Jeho právní subjektivita je odvozena od stanov Šachového svazu ČR. Žalován by proto mohl být jen Šachový svaz ČR, ne jeho územní organizace, řekl okresní soud. A uložil „prohrávajícímu“ žalujícímu funkcionáři zaplatit žalovanému svazu 11 852 Kč soudních nákladů.

Žalobce se odvolal ke krajskému soudu. Svou aktivní legitimaci k žalobě odvíjel od zákona o sdružování občanů. Uloženou pokutu podle něho budou muset členové oddílu, a tedy i on, uhradit z vlastních prostředků, a věc tak zasahuje i do jeho majetkové sféry. Žalovaný tento argument označil za spekulativní, sankci podle něho může oddíl uhradit i z jiných zdrojů. Opakoval, že on pak nemůže být žalován, protože vykonává pravomoci jen na něj delegované českým svazem.

Krajský soud poté rozsudek první instance potvrdil. Povinnost žalobce k náhradě soudních výdajů jihočeskému šachovému svazu pak redukoval na 10 962 korun, ale zato mu „přidal“ 9600 Kč vnákladů na odvolací řízení.

Na druhé šachovnici

Jiný českobudějovický soudce řešil žalobu rozhodčího a uzavřel, že rozhodnutí výkonného výboru je nezákonné – rozhodoval jen ve dvoučlenném složení, tedy v nedostatečném obsazení. Žalobce je podle okresního soudu k žalobě aktivně legitimován ze zákona o sdružování občanů jako člen sdružení, který považuje rozhodnutí orgánu sdružení za nezákonné. Jihočeský svaz pak je pasivně legitimován k tomu být žalován.

Výkonný výbor svazu se odvolal. Mimo jiné popírá aktivní legitimaci rozhodčího k podání žaloby, protože uložením pokuty 500 Kč mu nevznikla výraznější újma, nezasáhla do jeho majetkové ani osobnostní sféry.

Krajský soud poté rozsudek změnil a žalobu pana rozhodčího zamítl. Uzavřel, že vskutku není aktivně legitimován k podání takové žaloby. Podle judikatury Nejvyššího soudu ČR by státní orgány měly zasahovat do autonomie sdružení občanů jen výjimečně, a to pokud se jejich rozhodnutí závažně dotkne osobnostní a majetkové sféry občana – člena.

Žalobce se k jednání krajského soudu nedostavil a nemohl se ani tentokrát vyjádřit ke svým majetkovým poměrům. Vzal si ale k řízení advokáta, přičemž nepožádal o osvobození od soudního poplatku 1000 korun ani o ustanovení právního zástupce. Za takové situace se ho uložená pokuta 500 korun zjevně citelně hmotně nedotkla, uvedla předsedkyně senátu. Pro nedostatek aktivní legitimace proto soud jeho žalobu zamítl.

Protože žalovaný svaz měl ve sporu úspěch, přiznal mu soud náhradu nákladů řízení. Rozhodčí utkání je tak povinen zaplatit svazu celkem 22 608 korun. Ta pětistovka, o kterou se soudil, se mu tak asi značně podraží … Proti rozsudku je možné podat dovolání k Nejvyššímu soudu ČR.