Ing. Ch. jako místopředseda představenstva a ředitel SBD uzavřel v prosinci 2004 smlouvu, na základě které bylo společnosti Pre Invest převedeno z prostředků družstva dvakrát po pěti milionech k investování na zahraničních kapitálových trzích prostřednictvím firmy z Klagenfurtu. Krajský soud v říjnu 2009 obviněnému nově uložil povinnost zaplatit družstvu oněch deset milionů škody, Nejvyšší soud (NS) v březnu 2011 věc krajskému soudu vrátil, aby objasnil, v čem obviněný porušil „podle zákona uloženou nebo smluvně převzatou povinnost opatrovat nebo spravovat cizí majetek". Krajský soud v září 2011 znovu uložil ing. Ch. povinnost nahradit družstvu deset milionů, nyní společně s P. N., jednatelem oné společnosti Pre Invest, jemuž to uložily soudy v jiném řízení.

Ing. Ch. a nejvyšší státní zástupce podali znovu dovolání. NS konstatoval, že zvlášť uložená povinnost hájit zájmy družstva, z níž se odvíjí přísnější kvalifikace činu, nevyplývá z pouhého postavení obviněného jako místopředsedy představenstva. Za této situace nebylo možné u obviněného shledat existenci zvláštní povinnosti, a NS proto znovu věc vrátil do Č. Budějovic.

Dostatečná opatrnost

Dovolal se i ing. Ch. Setrval na obhajobě, že nevěděl a ani nemohl vědět o podvodném jednání P. N. a že jednal s vědomím zhodnocení vložených peněz ve prospěch družstva. NS připomněl svůj dřívější závěr, že Ch. zachoval dostatečnou míru opatrnosti, kterou na něm bylo v rozhodnou dobu možné požadovat a jíž byl schopen.  Uzavíral  smlouvy s přesvědčením,  že  tak  činí v zájmu péče o majetek družstva, ve víře v co nejlepší zhodnocení svěřených financí.

Dodržel pokyn představenstva a realizoval kontrolní výběr již vložených peněz, který mu byl bez problémů umožněn. Investiční poradce neměl žádné námitky proti investování prostředků do zahraniční společnosti. Podle NS obviněný dodržel v danou chvíli potřebnou míru opatrnosti . Mohl při úmyslném protiprávním jednání P. N. jen stěží rozeznat nebezpečí způsobení škody investováním finančních prostředků s využitím služeb společnosti Pre Invest. NS naznačil, že „při vyšší míře kritičnosti pohledu" by snad bylo možné u něho shledat nevědomou nedbalost (5 Tdo 804/2012).

V úterý tedy už v celkově desátém rozhodnutí ve věci krajský soud vázán právním názorem vyšší instance, jakkoliv je jiný než předchozí závěry jihočeských soudů, inženýra Ch. obžaloby zprostil s tím, že posuzovaný skutek není trestným činem. SBD pak odkázal s požadavkem na náhradu škody na občanskoprávní řízení.