Kromě toho běželo o pohledávce městysu další řízení. Žádostí z 23. 9. 2013 vyzval Městys Přídolí krajský úřad k plnění povinnosti stanovené v § 47 odst. 1 zákona o odpadech k uložení povinnosti společnosti JIP - Papírny Větřní, a. s., k zaplacení poplatku za ukládání odpadů. Městys tak zřejmě doufal, že svou pohledávku vymůže dřív a v plné výši, než by se stalo v konkurzu. 4. listopadu 2013 úřad papírnám jako provozovateli zařízení „Skládka odpadů Lověšice" uložil povinnost zaplatit Přídolí neodvedený poplatek za ukládání odpadů na skládku za období červenec a srpen 2013 v celkové výši 748.488 Kč s úrokem 32.953 Kč. Částky měly být zaplaceny Přídolí. To už ale na majetek papíren běžel konkurz, který soud prohlásil 17. října 2013.
Odvolání papíren proti rozhodnutí krajského úřadu zamítlo loni v březnu Ministerstvo životního prostředí a papírny to napadly žalobou ke krajskému soudu.

Patří do podstaty?

Namítly, že byly zkráceny na svých právech, když měly vyměřený poplatek uhradit z majetkové podstaty dlužníka a tak ji zmenšit. Nicotnost napadeného rozhodnutí spatřují v nedostatku pravomoci správních orgánů k vydání rozhodnutí o povinnosti dlužníka uhradit poplatek za ukládání odpadů, taková pravomoc podle nich náleží pouze insolvenčnímu soudu. Městys Přídolí podle něj jako věřitel měl nárokovat splnění pohledávky po žalobci jako insolvenčním správci a v případě sporu se následně obrátit na soud se žalobou.
Správní orgány podle papíren dospěly k nesprávnému závěru, když konstatovaly, že poplatky za ukládání odpadů nepatří do majetkové podstaty. I kdyby z ní měly být vyřazeny, musel by o tom rozhodnout opět pouze insolvenční soud. Správní orgán opět nemá v takovém případě pravomoc ukládat žalobci či dlužníkovi povinnost k vyplacení poplatků třetím osobám.
Žalovaný připomněl, že poplatek za ukládání odpadů tvoří účelově vytvářený finanční obnos, který je určen k převedení do majetku obce jako náhrada za znečištění životního prostředí v katastrálním území obce. Žalobou napadená rozhodnutí nejsou proto nezákonná či nicotná, když vybrané poplatky byly dlužníkem vybrány s povinností je předat zákonnému příjemci - Městysu Přídolí.
Přídolí zdůraznilo, že poplatek v žádném případě nelze zaměňovat za platbu, kterou původce odpadu platí provozovateli skládky jako cenu za tuto službu. Jedná se o povinnou platbu postihující kompenzaci za znečišťování životního prostředí a ohrožování zdraví a životů lidí či zvířat. Tento poplatek má veřejnoprávní charakter a již jeho vybráním od původce odpadu se stává příjmem dotčené obce. Jeho základním smyslem je kompenzační složka obyvatelům na území Městysu Přídolí, kteří jsou umístěním skládky odpadů postiženi. Má přispívat k ochraně životního prostředí, nikoliv k zajištění provozu insolvenčního dlužníka.

Přehlédli správce

Soud rekapituloval, že žádostí z 23. 9. 2013 vyzval Městys Přídolí krajský úřad k plnění povinnosti stanovené v § 47 odst. 1 zákona o odpadech k uložení povinnosti společnosti JIP - Papírny Větřní, a.s., k zaplacení poplatku za ukládání odpadů. 4. 11. 2013 to úřad papírnám uložil. Insolvenční správce papíren se odvolal, ale ministerstvo povinnost zaplatit poplatek potvrdilo. Názor žalobce, dle něhož poplatek za uložení odpadů na skládku náleží do majetkové podstaty, nebyl shledán správným. Soud pouze zastavil řízení o požadovaných úrocích z prodlení.
Krajský soud především shledal, že žalovaná rozhodnutí obsahují nesprávné označení povinného subjektu jako dlužník JIP - Papírny Větřní, a.s. Dnem prohlášení konkurzu na jeho majetek 18. 10. 2013 a od tohoto dne nabyl dispoziční oprávnění k majetkové podstatě dlužníka spolu s výkonem práv a plněním povinností, které dlužníku přísluší a souvisí s majetkovou podstatou, insolvenční správce dlužníka. Na toho také přešla veškerá procesní práva a povinnosti spojená s majetkovou podstatou dlužníka.
V rozhodnutích správního orgánu prvního stupně, kterým byla dlužníkovi uložena povinnost k úhradě neodvedeného poplatku za ukládání odpadů, i potvrzujícího rozhodnutí měl být jako povinný subjekt k úhradě předmětného poplatku označen insolvenční správce dlužníka JIP –Papírny Větřní, a.s., nikoliv samotný dlužník, řekl soud. Proto rozhodnutí obou správních orgánů označil krajský soud za nicotná.
Nad rámec konstatoval, že orgánem příslušným k uložení povinnosti úhrady poplatku za ukládání odpadů provozovateli skládky je Krajský úřad Jihočeského kraje, který vydal souhlas k provozování skládky. Byl tedy v projednávané věci orgánem, který je nadán pravomocí k uložení této povinnosti. Podle správního řádu je odvolacím orgánem nejblíže nadřízený správní orgán, kterým je v této věci Ministerstvo životního prostředí. Z uvedeného je zřejmé, že žalovaný disponoval veškerou pravomocí pro vydání rozhodnutí o odvolání žalobce.
Pokud žalobce namítá nicotnost napadeného rozhodnutí z důvodu nedostatku pravomoci správního orgánu s ohledem na probíhající insolvenční řízení provozovatele skládky, pak tuto námitku měl uplatnit již v řízení před správními orgány v rámci podaného odvolání.

Krajský soud se dále zabýval charakterem pohledávky Městysu Přídolí ve vztahu k insolvenčnímu řízení JIP - Papírny Větřní, a.s.

Osvědčená pohledávka

Lze konstatovat, že žalobou napadené rozhodnutí spolu s rozhodnutím správního orgánu prvního stupně osvědčují pohledávku Městysu Přídolí za dlužníkem, když se jedná o rozhodnutí deklaratorní povahy, které toliko potvrzuje existenci zákonné povinnosti provozovatele skládky k odvodu poplatku za ukládání odpadů na skládku. Příjemce poplatku (Městys Přídolí) neměl povinnost se v prvé řadě obracet se svou pohledávkou na žalobce jako insolvenčního správce provozovatele skládky. Pokud zvolil cestu správního řízení a pohledávku z předmětného poplatku utvrdil rozhodnutím nalézacího správního orgánu a následným rozhodnutím žalovaného, nelze mu tento postup přičítat k tíži, když nebyl povinen tuto pohledávku přihlašovat do insolvenčního řízení a má i nadále možnost se s žádostí o její úhradu obrátit přímo na žalobce.
Má i nadále možnost uplatnit svou pohledávku u žalobce (insolvenčního správce dlužníka JIP Papírny Větřní, a.s.) jako pohledávku za majetkovou podstatou. Žalobou napadená rozhodnutí představují rozhodnutí deklarující zákonem vzniklou povinnost k odvodu poplatku za ukládání odpadů na skládku, na jehož základě může příjemce poplatku takto vzniklou pohledávku uplatnit.
Soud proto uzavřel, že pochybení správních orgánů je třeba konstatovat s ohledem na nesprávné označení subjektu povinného k úhradě poplatku za ukládání odpadů na skládku, kterým je po zveřejnění rozhodnutí o konkurzu na majetek dlužníka insolvenční správce. Správní orgány obou stupňů tudíž pochybily, pokud povinnost k úhradě tohoto poplatku uložily dlužníku namísto insolvenčnímu správci. Z tohoto důvodu soud napadená rozhodnutí prohlásil za nicotná.
Ministerstvo proti rozhodnutí podalo kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu ČR (NSS). Ten shledal, že napadený rozsudek krajského soudu byl stěžovateli doručen v pátek 17. 10. 2014. Konec lhůty dvou týdnů pro podání kasační stížnosti připadl na pátek 31. 10. 2014. Tento den byl posledním dnem pro včasné podání kasační stížnosti, tj. pro její předání soudu nebo zaslání prostřednictvím držitele poštovní licence, popř. zvláštní poštovní licence, anebo předání orgánu, který má povinnost ji doručit. Kasační stížnost však byla dodána do datové schránky Nejvyššího správního soudu až v pondělí 3. 11. 2014. Téhož dne byla totožná stížnost podána i k poštovní přepravě. Nejvyšší správní soud proto dospěl k závěru, že stížnost byla podána o jeden den opožděně, a z tohoto důvodu ji odmítl.
Připomeňme, že pohledávky Přídolí správce podstaty úpadce už v prvních přezkumech uznal, městys tedy o své nároky nepřijde. Nicméně otázkou je, kdy a v jaké výši mu budou uhrazeny.
§ 296 insolvenčního zákona totiž říká, že „pohledávky za majetkovou podstatou a pohledávky jim na roveň postavené… se hradí z výtěžku zpeněžení". A v § 301uvádí, že „insolvenční soud povolí částečný rozvrh, jestliže jej umožňuje stav výtěžku zpeněžení majetkové podstaty". Vše tedy aktuálně závisí na tom, kdy správce shromáždí dost prostředků, a kdy výbor věřitelů k jejich poměrnému vyplacení přivolí…