Bylo zjištěno, že původní VIN tohoto vozidla bylo VIN 656, přičemž ražba VIN 835 byla do vozidla spolu s částí skeletu neoriginálně „vevařena". Ve voze byla dále zjištěna namontovaná navigace, původně náležející oktávii, odcizené 2.-3. dubna 2015, a řídicí jednotka dalšího auta tohoto typu.

Policie pak uložila předmětné vozidlo do úschovy Obvodního soudu pro Prahu 2. Stížnost jihočeské firmy odmítlo státní zastupitelství a společnost podala stížnost k Ústavnímu soudu. Míní, že jde o neoprávněný zásah do jejího práva vlastnit majetek. Orgány se podle ní omezily na konstatování, že právo k věci uplatňují dva subjekty, a z toho dovodily, že pochybnosti 
o vlastnickém právu existují. Dle stěžovatelky však lze ze spisového materiálu dospět 
k jednoznačnému závěru o jejím vlastnickém právu k autu.

Ústavní soud po přezkoumání věci nezjistil žádnou indicii zásahu do práv stěžovatelky. Státní zastupitelství shledalo, že k vozidlu uplatňuje právo i další osoba, a současně bylo zjištěno, že je složeno z několika dílů z různých vozidel, přičemž minimálně části karosérie jsou pevně spojeny a snadné a reálné oddělení je obtížně představitelné. Není ani jednoznačně prokazatelné, které části byly použity právě z odcizeného vozidla stěžovatelky.

Za této situace má Ústavní soud zato, že státní zastupitelství postupovalo plně v souladu s ustanovením zákona a jeho výkladem a aplikací se nedopustilo žádného, tím méně protiústavního, excesu. Stížnost firmy proto odmítl.

Trestní řád, § 80

(1) Není-li věci, která byla vydána nebo odňata, k dalšímu řízení už třeba a nepřichází-li v úvahu její propadnutí nebo zabrání, vrátí se tomu, kdo ji vydal nebo komu byla odňata. Jestliže na ni uplatňuje právo osoba jiná, vydá se tomu, o jehož právu na věc není pochyb. Při pochybnostech se věc uloží do úschovy a osoba, která si na věc činí nárok, se upozorní, aby jej uplatnila v řízení ve věcech občanskoprávních. Pokud osoba, která má na věc právo, ji přes opakovanou výzvu nepřevezme, bude věc prodána a částka za ni stržená bude uložena do úschovy soudu.