Odboru regionálního rozvoje, kterým bylo sice zčásti zrušeno rozhodnutí magistrátu města o umístění stavby – koněspřežní dráhy v Č. Budějovicích, ale v ostatním napadené rozhodnutí potvrzeno.


Žalobce namítá, že uvažovaná dráha není v územním plánu města. Tzv. depo (nádraží, stáje, sklady) je situováno do nezastavitelného území zeleně, kde jsou přípustné jen doplňkové stavby jako altány, odpočívadla, kulturní stavby; takovou určitě podle žalobců novostavba nádraží či depa není – převládající funkcí je ustájení, sklad krmiv a hnoje, technologické zařízení atd. Chybí vyjádření k pokládce kolejí v městské památkové rezervaci. Žalobcům vadí, že nevyjasněné „základní údaje“ (hluková studie, vyřešení likvidace výkalů, zejména moči, na ulicích, vyřešení jízdy v protisměru Českou aj.) jsou odsouvány až na další stupeň projektové dokumentace.

Zásah do práv vlastníků?

Podle Vltavínu CB dojde stavbou a provozem dráhy k zásahu do vlastnických práv dalších subjektů. Umístění kolejí blízko fasád omezí užívání domů při opravách, haváriích apod. Provozem v těsné blízkosti oken dojde k narušení pohody bydlení. Blízkostí pohybu koní bude omezeno umístění restauračních zahrádek, kde se konzumují jídla a nápoje. Okolí bude obtěžováno zvýšeným výskytem hmyzu a zápachem.


V některých ulicích není splněna podmínka vyhlášky o připojení staveb na komunikace umožňujícím bezpečné užívání. Namítáno je riziko z menší spolehlivosti ovládání koňského potahu.


V žalobě Vltavín CB trvá na svých námitkách, že zamýšlená stavba není v souladu s územně plánovací dokumentací. Má zato, že jeho námitky k projektu koněspřežky nebyly posouzeny správně a objektivně. Řešení podle něj odporuje i veřejnému zájmu.


Plný text žaloby je vyvěšen od čtvrtka na úřední desce krajského soudu.


Ten zároveň vyrozumívá i všechny další účastníky řízení o umístění této stavby, že řízení ve věci zahájil a že mají právo se přihlásit jako osoby na něm zúčastněné. Musejí tak učinit do deseti dnů od zveřejnění oznámení.