Stěžoval si u něj na to, že Krajský soud v Č. Budějovicích odmítl pro opožděnost jeho žalobu z 29. prosince, v níž se domáhal přezkumu postupu Policie ČR, jejíž hlídka byla přivolána zdravotníky během poskytování zdravotní péče stěžovateli 8. června 2012.

Protože pan Č. s podáním stížnosti nesplnil poplatkovou povinnost, NSS ho k tomu vyzval a stanovil mu dvoutýdenní lhůtu. Rovněž ho vyzval, aby prokázal splnění podmínky povinného právního zastoupení.

Stěžovatel zareagoval podáním, v němž požádal o osvobození od soudního poplatku a o ustanovení zástupce pro řízení o kasační stížnosti. NSS mu ale nevyhověl a opětovně ho vyzval, aby ve lhůtě dvou týdnů zaplatil soudní poplatek 5000 Kč a v téže lhůtě předložil plnou moc udělenou advokátovi nebo aby prokázal, že má vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Nesplnitelná lhůta?

Pan Č. ve stanovené lhůtě pouze zaslal NSS emailovou zprávu, v níž mj. požádal o prodloužení lhůty nejméně o tři měsíce. Svou žádost odůvodnil tím, že jeho sociální poměry mu neumožňují úhradu soudního poplatku najednou a během tak krátké doby. Ta je prý s odkazem na jeho osobní poměry zjevně krátká, nesplnitelná a zákonem nepředepsaná. Zajištění zástupce vyžaduje rovněž čas.

NSS rekapituloval znění zákona o soudních poplatcích a uzavřel, že nezaplacením soudního poplatku není splněna esenciální podmínka, za níž může řízení o kasační stížnosti proběhnout.

Nad rámec uvedeného soud dodává, že stěžovatel ve stanovené lhůtě ani nedoložil zastoupení advokátem nebo své vysokoškolské právnické vzdělání ve smyslu další podmínky kasačního řízení. NSS je proto zastavil. K žádosti stěžovatele o odložení poplatkové povinnosti NSS dodal, že nemůže souhlasit s tvrzením, že stanovená lhůta dvou týdnů k zaplacení soudního poplatku byla v jeho případě zjevně krátká a nesplnitelná.

Připomněl, že v případě lhůty stanovené soudem se jedná o lhůtu dodatečnou náhradní, neboť poplatek za kasační stížnost byl v tomto případě splatný okamžikem jejího podání. Tak se lhůta prodloužila poplatková povinnost panu Č. vznikla 31. prosince 2012 a dodatečně stanovená lhůta uplynula 21. června 2013. Nadto je třeba uvažovat s dobou, než NSS vydá, resp. doručí usnesení o zastavení řízení. To už je podle NSS doba více než dostatečná pro splnění poplatkové povinnosti.

Závěrem soud zdůraznil, že: „V kontextu stereotypního procesního počínání stěžovatele v tomto i v řadě dalších soudních řízení, která vede, lze mít důvodně za to, že tento jeho postup lze považovat nikoliv za vážně míněnou žádost, nýbrž pouze za jednu z mnoha stěžovatelem vyvolávaných procesních obstrukcí."

Šikanuje soudy?

K další části podání P. Č. požadoval, aby „zjevná nesprávnost ve výroku I" (tedy že „žádost žalobce o osvobození od soudních poplatků se zamítá") byla opravena, protože on prý nežádal o osvobození od více než jednoho poplatku, NSS dodal: „Jak již zdejší soud mnohokrát uvedl, ze stěžovatelových úkonů lze sledovat jeho zálibu v atakování domnělých formálních nedostatků, jimiž dle jeho názoru trpí soudní úkony, které jsou však pro řešení samotné podstaty sporu podružné, což v souhrnu s ostatními procesními obstrukcemi vyvolávanými stěžovatelem hraničí s postupem, jenž má povahu svévolného až šikanózního uplatňování práva."

Řízení o stížnosti P. Č. proto NSS zastavil.