Majitel cizího auta byl odškodněn náhradním plněním prostřednictvím smluvního partnera řidičky z garančního fondu. Česká kancelář pojistitelů následně zažalovala řidičku i majitele vozidla o náhradu 38 701 Kč.

Okresní soud ve Strakonicích žalobě vyhověl s tím, žalovaný odpovídá za škodu podle § 427 občanského zákoníku a žalovaná podle § 420 občanského zákoníku.

Krajský soud v Českých Budějovicích ale uložil zaplacení toliko vlastníku vozidla, panu Č. Dospěl k závěru, že podle zákona č. 168/1999 Sb. ve znění účinném k 13. 11. 2003 žalovaná nemůže být solidární dlužnicí žalovaného, neboť až změnou zákona od 29. září 2005 je řidič vozidla solidárním dlužníkem tehdy, pokud za způsobenou škodu odpovídá.

Odpovědnost?

Kancelář pojistitelů podala dovolání k Nejvyššímu soudu České republiky. Míní, že za vzniklou škodu odpovídá nejen provozovatel vozidla, nýbrž i řidič, který způsobenou škodu zavinil.

Dovolatel dovozuje, že osobou bez pojištění odpovědnosti nelze rozumět „osobu, která nesplnila povinnost uzavřít pojištění“ ani „osobu, která provozuje nepojištěné vozidlo“, nýbrž každého, kdo odpovídá za způsobenou škodu a jehož odpovědnost není „kryta pojištěním“.
Za takovou osobu je žalobce povinen poskytnout poškozenému plnění z garančního fondu.

Výplatou plnění z garančního fondu žalobci vzniká nárok na jeho náhradu vůči každému, kdo za způsobenou škodu odpovídá. Tento nárok může uplatnit jak vůči provozovateli, tak i vůči řidiči nepojištěného vozidla, který způsobil škodu svým zaviněným protiprávním jednáním.

Odpovídají oba

Nejvyšší soud konstatoval, že odpovědnost provozovatele motorového vozidla za škodu způsobenou jeho provozem nevylučuje odpovědnost řidiče tohoto vozidla, který způsobil škodu porušením právní povinnosti. Je proto na vůli poškozeného, vůči kterému ze škůdců (či zda vůči oběma) nárok na náhradu škody za nehodu uplatní.

Nejvyšší soud už dříve vyjádřil názor, že za osobu bez pojištění odpovědnosti je třeba považovat toho, kdo za škodu odpovídá, nikoliv pouze toho, kdo nesplní povinnost uzavřít pojistnou smlouvu. Provozování vozidla bez pojištění odpovědnosti je příslušným správním orgánem sankcionováno nezávisle na tom, zda je takovým vozidlem způsobena škoda či nikoliv. S přihlédnutím k důvodové zprávě k § 6 zákona č. 168/1999 Sb. je pak zřejmé, že úmyslem zákonodárce bylo, aby se pojištění vztahovalo jak na provozovatele, tak i na další osoby odpovídající za podmínek ustanovení občanského zákoníku, např. řidiče vozidla.

Bylo by proti smyslu daného ustanovení, kdyby postih nebyl možný proti osobě, která za škodu odpovídá na základě zavinění, řekl Nejvyšší soud. Opačný výklad by možnost postihu nepřiměřeně zúžil. Dovolací soud proto napadený rozsudek zrušil a věc vrátil odvolací instanci k dalšímu řízení.