Obvodní oddělení Policie v Hluboké nad Vltavou podnět 13. prosince 2011 odložilo. Pan inženýr podal podnět k výkonu dohledu u Okresního státního zastupitelství České Budějovice a státní zástupkyně jeho podání zamítla.

Nové trestní oznámení stěžovatele ze 7. června 2012 policie opět vyřídila jako nedůvodné a státní zastupielství je nepověřobvalo, protože shledalo, že je obsahově shodné s prvním podáním. Podnět A. M. k výkonu dohledu nad postupem okresního státního zastupitelství odložilo Krajské státní zastupitelství jako nedůvodné. Státní zástupce nespatřoval v jednání paní J. M. naplnění skutkové podstaty zmíněného trestného činu ani korespondujícího přestupku podle zákona o pohřebnictví.Vycházel ze zjištění, že J. M. je dcerou zesnulé, přičemž mezi ní a její sestrou,  matkou stěžovatele, existovaly dlouholeté rodinné neshody, jež se přenesly i do citlivé oblasti nakládání s ostatky matky.

A. M. podal ústavní stížnost. Namítal mimo jiné, že dotčené orgány se neopodstatněně odmítly předmětnou věcí zabývat, a to aniž by svůj postup řádně odůvodnily. Odkázal na judikaturu Nejvyššího soudu, podle níž nelze vyhovět soukromoprávním návrhům na vydání rozhodnutí o nakládání s ostatky pochovaných a zpopelněných těl zemřelých osob.

Není důvod zasáhnout

Ústavní soud (ÚS) předeslal, že rozhoduje o ústavní stížnosti proti pravomocnému rozhodnutí a jinému zásahu orgánů veřejné moci do ústavně zaručených základních práv a svobod. Podle něj za "rozhodnutí" v této věci lze považovat pouze vyřízení podnětu stěžovatele ze strany krajského státního zastupitelství. Sdělení OSZ nejsou o rozhodnutími, neboť nezakládají, nemění ani neruší práva a povinnosti stěžovatele. Stejně tak je nelze pokládat ani za tzv. "jiný zásah" orgánu veřejné moci, protože svojí povahou jsou toliko sdělením výsledku určitého administrativního postupu, který Ústavní soud není oprávněn korigovat. Nemá pravomoc ke zrušení takových sdělení.

V napadeném postupu státních orgánů (Policie ČR a krajského státního zastupitelství) ÚS exces či libovůli nespatřuje. 11. Ve své dosavadní rozhodovací praxi už vyložil, že z Listiny základních práv lze dovodit charakteristický znak právního státu, podle něhož vymezení trestného činu, stíhání pachatele a jeho potrestání je věcí vztahu mezi státem a pachatelem trestného činu. Pouze stát svými orgány rozhoduje podle pravidel trestního řízení o tom, zda byl trestný čin spáchán, kdo jej spáchal, jaký trest, popř. jaké jiné újmy na právech nebo majetku pachatele lze za jeho spáchání uložit. V rozhodnutí Krajského státního zastupitelství České Budějovice  tedy nelze spatřovat porušení ústavně zaručených subjektivních práv stěžovatele podle Listiny a Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod.

ÚS dodal, že nijak nezpochybňuje citlivost dané situace v relaci k její váze pro stěžovatele a jeho blízkou rodinu. Jednání orgánů činných v trestním řízení však není v řešeném případě takového charakteru, aby byl Ústavní soud oprávněn do jejich postupu zasáhnout. Policie ani státní zastupitelství nezůstaly nečinné, podněty stěžovatele se přiměřeným způsobem zabývaly a vyřídily je v souladu s požadavky kladenými na jejich postup relevantními zákonnými normami. Proto ÚS stížnost pana A. M. odmítl.