Za týden automobil zakoupila za dohodnutých 126 000 korun zájemkyně v přesvědčení, že stav tachometru k datu koupě odpovídá počtu skutečně ujetých kilometrů.

Podle soudu obvyklá cena takového vozidla byla 83 000 Kč a obviněný tak způsobil kupující škodu 43 000 Kč.
V říjnu 2012 soud uznal pana J. H. vinným přečinem podvodu a uložil mu čtyři měsíce podmíněně na rok. Odvolání obviněného i státní zástupkyně loni v dubnu zamítl Krajský soud v Táboře. Pan H. podal dovolání k Nejvyššímu soudu ČR (NS).

Namítl, že skutek není trestným činem, protože chybí úmysl jiného podvést. Tvrdil, že i pro něho bylo překvapením zjištění, že vozidlo mělo ujeto více kilometrů, než udával tachometr. Popřel jakýkoli zásah do něj a poukázal na to, že k vozidlu měly přístup i jiné osoby.

Soudy prý nevzaly v úvahu tu část kupní smlouvy, v níž bylo jasně uvedeno, že počet skutečně najetých kilometrů je neznámý. Tvrdil, že před poškozenou nic neskrýval. Zdůraznil, že v občanskoprávním řízení s kupující uzavřel smír, převzal od ní zpět vozidlo a vrátil jí kupní cenu.

NS shledal, že dovolání je zjevně neopodstatněné.

Dobře věděl

Připomněl, že úmyslné zavinění obviněného soudy vyvodily mj. ze zjištění, že přílohou kupní smlouvy, kterou jako prodávající uzavřel s poškozenou, byl „Zápis o technickém stavu motorového vozidla" s údajem 143 133 km v kolonce označené jako „stav tachometru". V další kolonce „skutečně najeto" bylo uvedeno „nezjištěno" a na jiném místě byla poznámka „individuální dovoz, počet najetých kilometrů nelze ověřit".

Z dokladu o zaplacení vozidla v Německu vyplývá, že obviněný 23. května 2011 zaplatil za vozidlo 1000 eur a že mělo 290 500 ujetých kilometrů (Kilometerstand). Není žádných pochyb o tom, že obviněný tento doklad znal, neboť mu tím bylo v podstatě vystaveno potvrzení o zaplacení kupní ceny vozidla. Pokud v příloze kupní smlouvy s poškozenou vedle výrazně zkresleného stavu tachometru zároveň uvedl, že nebylo zjištěno, kolik kilometrů má vozidlo skutečně najeto, resp. že počet najetých kilometrů nelze ověřit, bylo to z jeho strany očividně nepravdivé tvrzení. Údaje vyjadřující nejistotu o počtu skutečně ujetých kilometrů se jeví jen jako formální prostředek k zastírání podvodného úmyslu.

Námitky obviněného, že do tachometru nijak nezasahoval, jsou jen opakováním obhajoby, se kterou se soudy přesvědčivě vypořádaly. Ke změně počtu kilometrů na tachometru  došlo v době, kdy s vozidlem disponoval obviněný a kdy nikdo jiný, byť případně měl přístup k vozidlu, nemohl mít zájem na tom, aby vykázaný počet kilometrů byl razantně snížen.

Obviněný dovezl auto z ciziny očividně za účelem jeho okamžitého prodeje. Nepravdivé údaje se týkaly jednoho z nejvýznamnějších hledisek rozhodných pro určení ceny vozidla. Zkreslením ujetých kilometrů o více než polovinu obviněný dosáhl nadsazení ceny rovněž o více než polovinu. Ověřit skutečný stav vozidla poškozená mohla jen stěží, protože jí obviněný nepředložil žádné nabývací doklady. Její důvěru ve správnost údajů v kupní smlouvě posilovalo také to, že při jejím uzavření za obviněného vystupoval autobazar.

Popsaným způsobem provedení čin výrazně překročil meze soukromoprávního vztahu a nabyl vyloženě kriminální povahy. Nic na tom nemění ani okolnost, že obviněný v občanském soudním řízení uzavřel s poškozenou smír. Šlo jen o náhradu škody způsobené trestným činem. K této významné polehčující okolnosti soudy odpovídajícím způsobem přihlédly při ukládání trestu.

NS proto dovolání pana 
J. H. odmítl.