Pokynu vyhověl, avšak 24. února 2010 v Českých Budějovicích v rozporu s účelem svěření a bez vědomí a souhlasu J. P., v úmyslu získat majetkový prospěch, smlouvy předčasně zrušil a finanční prostředky z těchto předčasně ukončených smluv včetně výnosů, ve výši 10.594.831 Kč, si přisvojil, ačkoliv si byl vědom toho, že mu byly svěřeny pouze za účelem zhodnocení a pouze ve prospěch J. P. Z částky použil 300.000 Kč na úhradu poplatku za předčasné zrušení smluv, 10.230.000 Kč nechal převést na nově zřízené pojistné smlouvy o kapitálovém životním pojištění pro případ dožití, v nichž je pojistníkem a pojištěným on sám. Zbytek peněz si nechal převést na svůj účet. J. P. tak způsobil škodu nejméně 10.594.831 Kč.

Krajský soud v Českých Budějovicích tento skutek kvalifikoval jako zločin zpronevěry a uložil obviněnému pět let do věznice s ostrahou. Poškozenému je povinen nahradit škodu. Vrchní soud v Praze mu trest zmírnil na čtyři roky do věznice s dozorem.

Neprůhlední přísedící?

M. Ž. podal dovolání k Nejvyššímu soudu ČR (NS). Bylo prý porušeno jeho právo na zákonného soudce. Napadl seznam přísedících krajského soudu, který je podle něho naprosto nepřezkoumatelný a není s výjimkou určitého období publikován na webových stránkách soudu. Z rozvrhu práce platného a účinného v době rozhodování o jeho věci nebylo upraveno, který konkrétní přísedící bude přidělen pro rozhodnutí. Ze spisu rovněž nevyplývá, kdy a proč předseda senátu rozhodl o tom, že přísedícími budou právě dva vybraní. Jejich zařazení prý nebylo transparentně zakotveno s možností ověření a bylo tak porušeno právo na zákonného soudce. Osoby přísedících prý byly vybrány podle libovůle. Obviněný proto dovodil, že ve věci rozhodl soud, který nebyl náležitě obsazen.

Učiněná zjištění soudů jsou v extrémním nesouladu s obsahem důkazů. Soud si vybral jednu z možných skutkových verzí a přehlížel stěžejní rozpory zejména ve vyjádřeních a výpovědích poškozeného, které nebylo možno hodnotit jako pravdivé, neměnné a věrohodné.

Šlo prý o dar

Dovolatel kladl důraz na osobní vztahy mezi poškozeným, obviněným a matkou obviněného. Setrval na názoru, že poškozený mu finanční prostředky daroval tak, že do kupní smlouvy z 22. 4. 2008 uvedl bankovní účet, jehož majitelem a jediným disponentem byl obviněný. Darovací smlouva podle dovolatele nemusela být uzavřena písemně a podmínka předání a převzetí věci byla splněna tím, že poškozený nechal zaslat peníze s jeho vědomím a souhlasem přímo na jeho bankovní účet.

Poškozený se podle obžalovaného toliko domáhal vrácení daru z důvodu ukončení svého soužití s matkou obviněného. Místo postupu podle občanského zákoníku zvolil formu trestního řízení, které není spojeno s náklady na právní zastoupení a důkazním břemenem poškozeného coby žalobce, vysvětloval.

Státní zástupkyně činná u Nejvyššího státního zastupitelství ve vyjádření k dovolání uvedla, že právo obviněného na zákonného soudce porušeno nebylo. Přísedící se na rozhodování podílí jako občan, nikoli jako zaměstnanec soudu, a proto je obtížné pevně přidělovat přísedící k jednotlivým senátům. Kriteriem pro volbu je především časová flexibilita přísedícího. Za zákonného přísedícího je třeba považovat každého z těch, kteří byli pro dané funkční období zvoleni ke konkrétnímu soudu, případně zařazeni do toho kterého soudního oddělení. V pojednávaném případě se nejednalo o akt libovůle.

NS k námitce libovůle při určování osob přísedících poukázal na webové stránky krajského soudu, kde je publikován rozvrh práce i se změnami při plynutí času. Na webu je i seznam přísedících, přičemž si NS ověřil, že k datu hlavního líčení v této věci v něm byli i ti, kteří s předsedou senátu spolurozhodovali.

NS dovodil, že obžalovaný na osoby přísedících kladl požadavky stejné intenzity jako na osoby profesionálních soudců. Takovýto závěr však není možno činit, řekl NS s poukazem na usnesení Ústavního soudu I. ÚS 2337/14 a uzavřel, že ve věci rozhodl v prvním stupni soud, který byl náležitě obsazen, přičemž se nejednalo o libovůli či o účelové obsazení senátu. Na jeho předsedovi je i určení, který ze zařazených přísedících bude přísedícím náhradním, který se už neúčastní závěrečné porady a hlasování. Právo obviněného na zákonného soudce nebylo porušeno.

Další námitky dovolatele podle NS pod žádný dovolací důvod podřadit nelze. Otázku vlastnictví oněch prostředků jakožto zcela zásadní a určující soud pečlivě řešil a své úvahy podrobně popsal v odůvodnění rozhodnutí. Dospěl k závěru, že tvrzení obviněného o darování prostředků neodpovídá provedenému dokazování. Pokud obviněný následně disponoval s finančními prostředky, nebylo to z titulu výkonu vlastnického práva, ale z důvodu pověření ze strany vlastníka peněz – poškozeného J. P. Vědomost obviněného o tom lze dovodit i z dopisu, který obviněný adresoval poškozenému zřejmě v roce 2009. Závěr soudu o vině obviněného potvrdil i soud druhého stupně.

NS tak uzavřel, že právo na spravedlivý proces nebylo Miloši Ž. zkráceno, a jeho dovolání odmítl.