Obžalován a nakonec zproštěn viny za to byl tajemník městského úřadu Tomáš Koblenc. Pravomocné rozhodnutí soudu totiž říká, že za přestupkové komise odpovídá samospráva a tam bude třeba hledat trestní odpovědnost.

V roce 2015 došlo na netolické radnici k několika rozhodnutím a změnám, které způsobily neprojednávání přestupků a jejich promlčení. Okresní soud v Prachaticích řešil, jestli za to může tajemník Tomáš Koblenc a vynesl letos v květnu zprošťující verdikt. Odvolání obžaloby pak krajský soud zamítl a rozsudek potvrdil. Rozhodnutí je tak pravomocné.

V Netolicích měnili v roce 2015 tajemníka. Od 1. července sem nastoupil Tomáš Koblenc. Před tím také město rušilo městskou policii, ve které pracovala jako strážník Iveta Šebková (dříve Janotová), která současně vedla jako předsedkyně přestupkovou komisi a domnívala se zřejmě, že s odchodem z postu strážníka končí i její práce v komisi.

A k tomu rada města vzešlá z voleb a zvolená na ustavujícím zastupitelstvu ve složení – Vladimír Pešek, Pavel Pilař, Martin Kubička, Leona Bucharová a Helena Matějeková – přijala nový organizační řád městského úřadu platný od 1. července 2015. Podle něj nastoupila na úřad nová úřednice sekretariátu, která měla začít projednávat přestupky. K tomu ale nedošlo, protože nebyla městem poslána na potřebné školení, i když o to tajemník Tomáš Koblenc žádal starostu Vladimíra Peška. Kvůli této zmatené situaci pak nebylo projednáno 27 přestupků.

V případu šlo o to, jestli v Netolicích v inkriminované době fungovala přestupková komise rady, a to prachatický i krajský soud potvrdily. Státní zástupce Jan Koptiš argumentoval tím, že komise rady zanikají uplynutím volebního období, ale obhájce Ondřej Toul argumentoval, že to neplatí pro komise vykonávající přenesenou působnost – tedy komise, které vykonávají státní pravomoc, což je i případ přestupkových komisí.

Komise nezanikla podle výkladu soudu ani schválením nového organizačního řádu městského úřadu, který platil od 1. července 2015. Obžaloba viděla situaci naopak a podle ní komise rady neexistovala nebo nebyla funkční a přestupky měl projednávat sekretariát. A za ten je odpovědný tajemník, zatímco přestupkovou komisi podle zákona jmenuje a odvolává rada města.

Vinu Tomáše Koblence tak oba soudy odmítly hlavně na základě toho, že komise rady nespadají do kompetence tajemníka městského úřadu. „Pravomoc vzniká na základě zákona a tu tajemník neměl,“ řekl jeho obhájce Ondřej Toul. „Trestná činnost byla spáchána, avšak jinými osobami,“ konstatoval rozsudek prachatického soudu.

Prachatický okresní soud také v rozsudku, který krajský soud plně potvrdil, konstatoval na netolické radnici nízké právní vědomí o této problematice. To je ovšem paradoxní konstatování, protože tajemník Tomáš Koblenc je vzděláním právník a starosta Vladimír Pešek má také jako policista právní vzdělání.

Na radnici tak zřejmě panoval zmatek v tom, jak situaci hodnotit a právní analýzu si rada města udělat nenechala. Kontroly nadřízených orgánů ale nakonec konstatovaly, že přestupková komise zřízená v Netolicích v roce 2001 radou města stále existovala a odpovídá za ní samospráva.

Vzhledem k tomu, že soud pravomocně konstatoval, že trestná činnost se stala, bude muset případ zřejmě znovu otevřít policie. Hledat pachatele bude muset v komisi nebo radě města. Rozsudek prachatického soudu v bodě 22 konstatuje, že: „I když je komise rady obce obecně ze své činnosti odpovědná radě obce, ve věcech výkonu přenesené působnosti na svěřeném úseku odpovídá podle paragrafu 122, odstavce 5 OZř starostovi.“ To by mohlo znamenat trestní odpovědnost starosty Vladimíra Peška.

Podle předsedy odvolacího senátu Stanislava Žíly jde o neobvyklý případ, který bude zřejmě v právnických kruzích ještě předmětem diskuse a potvrzený rozsudek prachatického okresního soudu se může stát vzorem pro rozhodování v podobných případech a bude jistě i inspirací pro městské úřady a samosprávy po celém Česku.