O pořízení územního plánu rozhodlo zastupitelstvo v únoru 2008. Obec v listopadu 2008 publikovala zadání veřejnou vyhláškou a 29. prosince 2008 byl návrh zadání územního plánu schválen. Podle žalobců nebylo uvedeno místo, datum a čas veřejného projednávání návrhu.

Roku 2009 schválilo zastupitelstvo doplnění záměru o začlenění výstavby dřevozpracujícího závodu v katastru obce a o zřízení průmyslové zóny mj. s podmínkou vybudování obchvatu. Zadání bylo znovu schváleno v roce 2010, ale podle žalobců doklady o tom nejsou k dispozici. Loni v červenci byl územní plán obce upravený podle připomínek odborných orgánů po veřejném projednání schválen.

Žalobci, spolumajitelé domů nacházejících se podle nich velmi blízko – 150 až 200 metrů – plánované komunikace namítají, že zamýšlený obchvat k odvedení těžké nákladní dopravy ze sanace odkališť, dřevozpracujícího závodu atd. v části u obce Zbudov je v rozporu se schváleným zadáním územního plánu. Navrhovatelé prý o něm nebyli informováni a nemohli tak využít práva uplatnit námitky již v této fázi schvalování. Námitky jednoho z žalobců proti vedení obchvatu v blízkosti jeho nemovitosti prý podle nich nebyly obecním úřadem vypořádány řádně.

Uškodí ptačí oblasti

Domnívají se, že záměr výstavby masivního obchvatu „asi pět metrů nad rovinatým terénem Zbudovských blat" je nepřiměřený cíli – „obsluze jedné průmyslové provozovny". Dojde jím prý k závažnému zásahu do krajinného rázu a do práv žalobců.
Tvrdí, že lokalita má vysokou hodnotu krajinářskou i přírodovědnou. Obchvat by měl podle nich zásadní vliv na ptačí oblast a na druhy chráněných ptáků (kvakoš, rybák, slavík, husa, kopřivka). Nepředložení územního plánu orgánu ochrany přírody bylo podle nich  nich nezákonné. Navrhují, aby krajský soud zrušil územní plán Dívčic v části vymezení trasy zmíněné komunikace.

Při veřejném projednání žaloby žalobci zopakovali své argumenty a zástupci obce oponovali souladem jejich postupu se stavebním zákonem. Jako osoba zúčastněná se vyjádřila i bývalá starostka Milada Pokorná, že postupovali podle pokynů odborné firmy. Argumentovala, že při rekultivacích jezdilo v roce 2008 přes obec až 260 kamionů denně někdy i jen čtyři metry od domů. Jejich úsilí o zbudování obchvatu se potkalo se zájmem zahraničního investora o zřízení průmyslové zóny v místě, což obec podmínila zřízením obchvatu. Ze tří variant pak vybrali tu, která vedla jen přes jejich katastr a byla proto nejrychleji realizovatelná.

Jeden z občanů rozvinul, že právě kolem jeho domu projíždějí ve vzdálenosti čtyř metrů nejen kamiony z rekultivace, ale i třeba dvanáctinápravové vozy, jejichž řidiči si přes Dívčice zkracují cestu. Jako pravidelný účastník jednání zastupitelstva potvrzoval transparentnost a správnost jeho postupu. Zdůraznil, že souhlas s navrženým obchvatem následně potvrdilo i místní referendum vyhlášené na žádost Zbudovských.

Soud rekapituloval z listinných důkazů vývoj rozhodování mj. včetně stanoviska krajského úřadu z prosince 2008,  že navrhované opatření nemá významný vliv na žádnou evropsky významnou lokalitu či ptačí oblast.

V závěrečném návrhu žalobci zdůraznili názor, že orgán ochrany přírody v dané věci protiprávně nepožadoval posouzení vlivu stavby na evropsky významnou lokalitu Ptačí oblast Českobudějovické rybníky: míru ohrožení chráněného ptactva prý nemohou posoudit, ale zmíněný postup je podle nich porušením zákona, a proto by dotčená část územního plánu měla být zrušena. Nejsou prý proti obchvatu, ale proti jeho nepřiměřeností v aktuálním vymezení.

Odpovídá předpisům

Krajský soud poté návrh na zrušení části územního plánu Dívčic zamítl. V odůvodnění připomněl, že občané obce měli v jeho přípravě možnost obrany, ale učinil tak jen jeden z nich. Jeho připomínky obec při složitosti věci vyřídila, ale jejich nedoplnění do zadání územního plánu je procesním pochybením. Vzhledem k tomu, že možnost vyjádřit se navrhovatel měl - a s ním i všichni ostatní – dále v pokračujícím řízení, nešlo o pochybení tak závažné, aby soud rozhodnutí obce rušil.

Soud konstatoval, že přijatý územní plán splňuje cíl tohoto plánování, přičemž vyhovuje všem požadavkům vzneseným odbornými orgány – zadavatel je respektoval i co do namítané ochrany „ptačí oblasti".

„Územní plán je politickým rozhodnutím a úkolem soudu je jen říci, zda tento dokument odpovídá předpisům," řekla předsedkyně senátu. „Každý územní plán má ten dopad, že někdo jím bude omezen. Soud pak má vážit proporcionalitu těchto dopadů na práva na zdraví, pokojné užívání majetku a tak dále, která mají všichni stejná. Včetně práva na ochranu těchto zájmů."

Dodala, že přiměřenost zásahu do těchto práv stavbou obchvatu bude jistě sledována i při dalším postupu realizace včetně co nejšetřnějšího zásahu do práv žalobců. Záměr pouze stanovil asi 500 metrů široký koridor, v němž v dalším procesu bude vedení trasy upřesňováno tak, aby vyhovovalo všem připomínkám odborných orgánů.

Proti rozhodnutí je možná kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu ČR.