Mach 11. července 2006 kolem 21 hodin v kempu v Horní Vltavici, který provozoval, po rozepři bodl hosta H. nožem. Způsobil mu poranění srdce a trvalé následky.

Původně byl obviněn z pokusu vraždy. Krajský soud v Č. Budějovicích loni v lednu ale v jednání rozpoznal „prosté“ ublížení na zdraví.

Uzavřel, že H. proti obžalovanému vykročil s napřaženou pěstí v úmyslu ho udeřit. Mach zareagoval vytažením nože z pouzdra u pasu. Pevně jej držel tečně plochou stranou k útočníkově hrudníku a v obranném úmyslu prudce vystrčil ruce proti útočníkovi. Ke zranění došlo v důsledku pohybu H. s napřaženou pěsti k obžalovanému.

Obviněný se nožem snažil v poškozeném jen vzbudit respekt.

Soud poukázal na to, že po bodnutí Mach okamžitě jednání zanechal. Ihned zavolal záchranku a zraněnému poskytl účinnou první pomoc.

Soud uložil Machovi osmnáct měsíců podmíněně a povinnost nahradit škodu.

Ne nutná obrana?

Vrchní soud (VS) loni v dubnu hodnotil čin jinak.

Jaroslava Macha poslal za úmyslné způsobení těžké újmy na tři a půl roku do vězení.

Nejednal prý bez vědomého volního záměru. Otevření pouzdra, vytažení nože je prý velice netypickým pohybem, který vyžaduje relativně dobrou koordinaci.

Poté s vědomím otevřeného nože zjevně nebezpečného vytrčil ruce proti hrudi poškozeného. „I jen zcela průměrně vzdělaný a inteligentní jedinec ví, že v hrudi se nacházejí životně důležité orgány, a že při bodnutí nožem do těchto míst mohou vzniknout přinejmenším závažné zdravotní komplikace,“ řekl VS.

Uzavřel, že použití nože vůči neozbrojenému pachateli, který se napřáhne pěstí, je zcela zjevně nepřiměřený způsob obrany.

Byl prý zaskočen

Obžalovaný v dovolání k NS opakoval, že se snažil odvrátit trvající útok poškozeného.

Uvedl, že původně si chtěl s hostem H. jen „vyříkat“ jeho problémové jednání v kempu. Pak byl zaskočen vývojem konfliktu, který přešel do fáze fyzického napadení ze strany poškozeného. Jeho jednání se lekl a jednal ve strachu, ve snaze odvrátit útok. Šlo o nutnou obranu.

Namítl, že přiměřenost zvoleného způsobu obrany je třeba posuzovat z hlediska obráncova vnímání hrozby. Poukazoval na to, že poškozený byl o více než 20 cm vyšší, podstatně robustnější a že byl pod vlivem alkoholu. Objektivně mohl obžalovanému způsobit závažná zranění i bez použití jakékoli zbraně.

Obviněný byl fyzickým napadením zaskočen, nemohl se předem připravit. Tomu odpovídalo i zkratkovité jednání v úmyslu co nejefektivněji odvrátit trvající útok. Šlo o zcela přirozený projev tísně v bezprostředním napadení.

Zpět do Prahy

NS mj. připomněl, že čin jinak trestný, kterým někdo odvrací přímo hrozící nebo trvající útok na zájem chráněný trestním zákonem, není trestným činem. Nejde o nutnou obranu, byla-li obrana zcela zjevně nepřiměřená způsobu útoku.

Musí platit zásada, podle níž riziko vyvolané útokem nese útočník a nikoli obránce.

Byl-li útok přerušen nebo ukončen a nebezpečí již přímo nehrozí, nepřichází nutná obrana v úvahu.

Má–li být obrana způsobilá k jistému odvrácení útoku bez rizika pro napadeného, musí být silnější než útok. Nesmí být však zcela zjevně (mimořádně hrubě, naprosto jednoznačně) přehnaná. Přiměřenost nutné obrany je třeba hodnotit též podle toho, jak se čin útočníka jevil tomu, kdo jej odvracel.

Nutná obrana není zpravidla vyloučena neúměrností mezi napadeným a obětovaným zájmem, neboť je možno beztrestně chránit i zájem méně závažný.

Nesmí být zcela zjevně nepřiměřená způsobu útoku, tudíž může být nepřiměřená nebo zjevně nepřiměřená.

Závěr Vrchního soudu, že tato obrana byla v dané věci zcela zjevně nepřiměřená způsobu útoku, podle NS není dostatečný a vyvážený.

K otázce připravenosti obžalovaného na rozvíjený útok NS řekl, že podmínkou nutné obrany není náhlé či nepřipravené jednání obránce, neboť ani útok nemusí být neočekávaný. V dané věci mu předcházel verbální konflikt a trvající postup poškozeného s napřaženou pěstí na obviněného. Teprve pak Jaroslav Mach sáhl po noži.

Nemusel ustupovat

Nebylo přitom povinností obviněného před přímo hrozícím a již započatým útokem ustoupit či se mu jinak vyhnout, zdůraznil NS.

Nutnou obranu nevylučuje ani skutečnost, že obviněný použil zbraně na obranu proti neozbrojenému poškozenému. Obrana musí být způsobilá odvrátit útok, proto intenzita obrany musí být silnější než intenzita útoku, zopakoval NS.

Zákon připouští, aby obránce použil i podstatně důraznější prostředek než útočník a také aby způsobil citelně závažnější následek, než jaký hrozil z útoku. Na vybočení z mezí nutné obrany nelze usuzovat pouze z toho, že napadený útočníka zranil, popř. jej i usmrtil, přičemž sám neutrpěl žádné zranění, pokud tím odvracel útok přímo hrozící nebo trvající a taková obrana nebyla zcela zjevně nepřiměřená způsobu útoku.

Proto NS rozsudek Vrchního soudu zrušil a přikázal mu věc znovu projednat. Své rozhodnutí uveřejnil v tomto týdnu.