Okresní soud žalobu zamítl s odůvodněním, že Jihočeský kraj není v tomto sporu tzv. pasivně legitimován, tedy že v tomto sporu na ochranu vlastnického práva on není tím, kdo do práv Koh–i–nooru zasahuje, ale Správa a údržba silnic (SÚS).
Žalobce se odvolal.

Před krajským soudem právní zástupkyně žalovaného v úvodu zmínila, že Koh–i–noor podal nově obdobnou žalobu i na SÚS, přičemž „v třetí linii“ je ještě na Magistrátu města Českých Budějovic jednáno o zřízení věcného břemene ve prospěch setrvání tohoto portálu na místě. „My usilujeme jen o to, aby tam mohl zůstat,“ zopakovala advokátka.

Odvolací soud poté konstatoval vyžádanou zprávu Správy a údržby silnic k předmětnému portálu: podle ní je spojen se zemí pevným základem a je součástí komunikace dle silničního zákona.

Neoprávněná stavba?

Zástupkyně žalobce poté zopakovala názor, že portál není movitou věcí ani součástí pozemku, ale neoprávněně zřízenou samostatnou stavbou. Kraji jako vlastníkovi této stavby má být uložena povinnost ji odstranit.

Druhá strana uvedla, že žalovaný sleduje ve věci jediný zájem – bezpečnost silničního provozu. „Vedli jsme jednání o jiném řešení značení, ale žádná z variant není realizovatelná,“ řekla zástupkyně kraje. „Zbývá jediné – stavbu ponechat a zřídit pro ni na pozemku žalobce věcné břemeno.“ Doplnila, že SÚS je ostatně příspěvkovou organizací žalovaného, a že v řízení o věcném břemenu si magistrát vyžádal doplnění podkladů.

Odvolací senát po poradě rozsudek okresního soudu zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení.

„Základním předpokladem ke stavbě je, že stavebník má oprávnění na pozemku stavět (tedy je jeho vlastníkem či má jiné právo umožňující stavbu). Pokud tento předpoklad není splněn, jde z občanskoprávního hlediska o stavbu neoprávněnou,“ uvedla předsedkyně senátu.

„V řízení je třeba postavit najisto, že jde o stavbu na cizím pozemku, ke které neměl stavebník oprávnění,“ dodala. V dané věci by pak šlo o zvláštní režim podle § 135c občanského zákoníku, o stavbě na cizím pozemku. Ten je vyjmutý z obecné ochrany vlastníka dle § 126, tedy proti tomu, kdo do jeho práva neoprávněně zasahuje, vysvětlila.

Teprve po těchto zjištěních bude soud moci zvážit, zda se na portál vztahuje či nikoliv § 135c. Pokud ano, pak by mohl vztahy dotčených vlastníků uspořádat dle tohoto paragrafu občanského zákoníku – rozhodnout o odstranění portálu na náklady vlastníka, nebo ale také přikázat jej do vlastnictví Koh–i–nooru Hardtmuth, pokud ten by s tím souhlasil, či zřídit za náhradu věcné břemeno, které je nezbytné k výkonu vlastnického práva k této stavbě.