Okresní soud v Prachaticích mu 20. prosince za ohrožení pod vlivem návykové látky uložil peněžitý trest 50.000 korun a zákaz řízení na rok.
Krajský soud k odvolání obžalovaného v dubnu rozsudek zrušil. Schválil dohodu o narovnání obžalovaného s poškozeným zaměstnavatelem z 3. prosince.


V ní se obviněný zavázal nahradit škodu způsobenou na Škodě Octavia bez ohledu na její pojištění ve výši, jak bude vyčíslena. Na účet krajského soudu poslal 50.000 korun pro obecně prospěšné účely. Z té polovinu určil onkologickému oddělení Nemocnice České Budějovice a polovinu jako obligátní peněžitou pomoc obětem trestné činnosti. Trestní stíhání obžalovaného krajský soud zastavil.


Nejvyšší státní zástupkyně podala proti rozhodnutí dovolání.


Proti narovnání


Podle ní vylučuje schválení narovnání samotná povaha spáchané trestné činnosti.


Šlo prý o čin obecně nebezpečný, s nímž často bývá spojeno nebezpečí ohrožující život a zdraví více lidí nebo cizí majetek ve velkém rozsahu.
Žalobkyně namítla, že při uzavírání dohody o náhradě a splátkách nebyl rozsah způsobené škody řádně objasněn a k rozhodnutí o narovnání nepostačuje pouhé uzavření dohody o náhradě. Obžalovaný prý také přesně neurčil, komu je 50.000 zaslaných na účet soudu určeno.


Obviněný k tomu uvedl, že zákonodárce nestanovil, že by se institut narovnání měl vztahovat pouze na vybrané trestné činy. V plném rozsahu se k činu doznal, učinil potřebné kroky k úhradě škody (tu také 30. dubna v plné výši uhradil) a z částky zaslané krajskému soudu byla polovina po dohodě s poškozeným složena na účet Nemocnice České Budějovice pro účely onkologického oddělení.


Zdůraznil, že jde o jeho první pochybení v životě. Řádně se k němu postavil, uhradil veškerou škodu. Nikdy nebyl soudně trestán, ani v kartě řidiče neměl dosud žádné záznamy. Ihned po spáchání činu se navíc vzdal funkce a šel pracovat jako řadový asistent na školu, kde má podstatně nižší plat.
Dovolací soud konstatoval mj. důležitost charakteru osoby obviněného a jeho postoje pro postup soudu v dané věci.


Obviněný zastával funkci ředitele divize poškozené společnosti poměrně dlouhou dobu a práci vykonával velmi dobře. Sám poškozený, jeho bývalý zaměstnavatel, čin považoval za naprosto mimořádný exces obviněného z jinak řádného života. Je nepochybné, že se jedná o spořádaného občana, který svůj čin sám odsuzuje a lituje ho.


Je zjevné, že daný skutek neměl žádné negativní následky pro okolí. Nebyla jím způsobena škoda na žádné jiné věci než na voze, s nímž obviněný havaroval. Hladina alkoholu v jeho krvi v kritické době nepatrně přesahovala hranici jedné promile. Popsaného jednání se dopustil i v důsledku okamžité a výrazné pracovní zátěže.


Vzhledem k těmto skutečnostem dospěl i dovolací soud k závěru, že způsob vyřízení věci odvolacím soudem byl úměrný i vzhledem k povaze a závažnosti trestného činu. Dovolání nejvyšší státní zástupkyně proto Nejvyšší soud odmítl.