Až jednou pojišťovny přestaly platit a podaly na něho tresní oznámení pro podezření z pojistného podvodu.

Okresní soud v Č. Budějovicích pak konstatoval, že pan Miroslav při uzavírání smluv prostřednictvím pojišťovacích poradců uváděl nepravdivé údaje o své sportovní registraci, předchozích úrazech, smlouvách s jinými pojišťovnami aj. Podle soudu tak činil vědomě, čímž pojišťovny uváděl v omyl a způsobil jim škodu. Uložil mu souhrnný trest 20 měsíců vězení s výkonem podmíněně odloženým na 40 měsíců a peněžité tresty.

Odvolání pana Miroslava krajský soud zamítl. Mj. konstatoval, že obviněný byl už v letech 1986-2001 odškodňován za 21 úrazů, pětkrát i za trvalé následky. Při sjednávání dalších smluv zamlčel, že je souběžně pojištěn už u jiného pojistitele, resp. že mu v minulosti byly takové smlouvy vypovězeny, a že je registrován ve sportovním svazu. Neinformoval o četnosti úrazů, vyplacených „trvalkách“ atd.

Křivdí mu?

Pan Miroslav podal dovolání k Nejvyššímu soudu ČR. Mínil, že trestné není uvedení jakýchkoliv nepravdivých údajů nebo jejich zamlčení, nýbrž jen těch, které jsou podstatné pro uzavření pojistky.

Dle jeho názoru byl odsouzen pro zamlčení a uvedení nepravdivých údajů, na které se jej ovšem nikdo nedotazoval, pro nesprávné odpovědi na otázky, které mu nebyly vůbec položeny, pro údajné chybné odpovědi, které však ve skutečnosti byly odpověďmi pravdivými, či pro nesprávné odpovědi na otázky, na něž odpovídal v souladu s pokyny a vysvětleními osob, které s ním při uzavírání smluv za pojišťovny jednaly. Údaje, které uváděl, neměly žádný vliv na úvahu pojišťoven o tom, zda s ním pojistné smlouvy uzavřou, ani na výši reálně hrozící škody.

Žádná pojišťovna neučinila nic k ochraně svých práv, jelikož nebyl pozván na lékařské vyšetření. Mohly mu také na základě údajů, které jim poskytl, zvýšit pojistné, případně mohly od uzavřených smluv odstoupit, což ale neudělaly. Přistoupily prý účelově k trestnímu oznámení ve snaze vyhnout se vyplácení pojistného plnění.

Nejvyšší soud se však ztotožnil ze závěry jihočeských soudů, že obviněný při sjednávání příslušných smluv zamlčoval podstatné údaje či o nich uváděl nepravdu opakovaně, přičemž věděl, že se jedná o údaje rozhodující pro to, zda s ním pojišťovny smlouvy uzavřou, či ne. Je evidentní, že tak jednal proto, aby měl uzavřeno více úrazových pojistek u různých pojišťoven, aby přitom nebyl zařazen do vyšší rizikové skupiny (což by pro něj znamenalo placení vyššího pojistného) a aby pak následně mohl čerpat pojistné plnění u více ústavů najednou, uzavřel Nejvyšší soud. Ze spisového materiálu přitom plyne, že by při znalosti pravdivých údajů o osobě pojištěnce pojišťovny smlouvy vůbec neuzavíraly.

K námitce, že ho pojišťovny neposlaly na zdravotní prohlídky, NS poukázal na to, že dovolatel v dotaznících nepravdivě informoval o tom, že žádnými (vážnými) zdravotními problémy netrpí. Pak je jisté, že pojišťovny ani neměly důvod jej na tato zdravotní vyšetření posílat, uvedl dovolací orgán. Dovolání pana Miroslava proto odmítl.