Ten prostřednictvím zákonných zástupců zažaloval nemocnici o náhradu za ztížení společenského uplatnění, k němuž došlo v důsledku nesprávného postupu zdravotnického zařízení při poskytování zdravotní péče jeho matce.

Soud v Pelhřimově v říjnu 2007 rozhodl, že nárok žalobce je opodstatněn. Rozhodnutí o jeho výši vyhradil konečnému rozhodnutí ve věci.

Bez pomoci

Soud se zabýval činností personálu po zpomalení srdeční činnosti plodu při porodu, která nastala ve 20.23 h.

Zjistil, že od té doby nebyl u rodičky lékař – ten zahájil činnost k rychlému ukončení porodu poté, kdy se vrátil ve 20.40 h od jiné pacientky.

Porod pak byl ukončen ve 20.51.

Žalovaná tak podle soudu porušila prevenční povinnost a podle občanského zákoníku odpovídá za vzniklou škodu.

Táborská pobočka krajského soudu se loni v srpnu k odvolání nemocnice zabývala i obdobím po porodu.

Po doplnění dokazování znaleckým posudkem předloženým žalovanou konstatovala, že v době poporodní nedošlo k žádné závažné události, která by se odrazila ve zdravotním stavu chlapečka.

Z dokazování nevyplynulo, že by v kritické době zdravotnický personál jakkoliv reagoval na zpomalení srdeční činnosti plodu. Žalovaná od 20.23 do 20.40 h nečinila žádná opatření k řešení situace. Časová prodleva v jednání zdravotnického personálu vedla k rozvoji dušení plodu jakožto příčině poškození mozku dítěte, uzavřel krajský soud.

Souhra náhod?

Nemocnice podala dovolání k Nejvyššímu soudu ČR (NS).

Podle ní nebylo v řízení jednoznačně prokázáno, kdy a z jakých důvodů došlo k dušení, ani nebyla vyloučena možnost poškození zdraví dítěte v důsledku souhry okolností, na něž jednání žalované nemuselo mít žádný vliv. Proto prý není možné dospět k závěru, že žalovaná porušila svou právní povinnost jako jeden z předpokladů vzniku odpovědnosti za škodu.

Nemocnice rovněž namítá, že jí nelze přičítat k tíži neprovedení některých dalších vyšetření, neboť potřebné přístroje či metody nebyly v rozhodné době ve zdravotnických zařízeních podobného typu dostupné.

NS uzavřel, že žalovaná nemocnice spatřuje vadu řízení, která mohla mít za následek nesprávné rozhodnutí, v tom, že odvolací soud nedoplnil dokazování znaleckým posudkem z odvětví neonatologie, který by posoudil péči poskytnutou žalovanou, při transportu a v intermediálním centru v J. Hradci.

Uvedená námitka ale podle NS nemíří k řešení otázky zásadního právního významu. Nadto odvolací soud v odůvodnění svého rozsudku podrobně vyložil, proč má za prokázané, že k poškození zdraví chlapečka došlo při porodu a nikoli při následném transportu a hospitalizaci v J. Hradci, a že tudíž považuje navržené doplnění dokazování za nadbytečné.

NS proto dovolání nemocnice odmítl.