Policie ČR ale s umístěním zařízení nesouhlasila s poukazem na blízkost dopravní značky a přechodu pro chodce. Jak se ukázalo, Policie ČR vydala negativní stanovisko k umístění reklamy na stejné zdi již k žádosti jiné reklamní společnosti v září 2003.

Když pak pan V. zažaloval společnost o 83 868,80 koruny s příslušenstvím, Okresní soud v Českých Budějovicích žalobu zamítl s tím, že nájemní smlouva z dubna 2004 je absolutně neplatná.

Její plnění bylo nemožné, neboť žalobce pronajal zeď, ačkoli věděl, že příslušné orgány nepovolily za stavu existujícího již v době uzavírání nájemní smlouvy reklamu na zeď umístit. Žalobce se nemůže domáhat plnění na základě neplatného právního úkonu.

Krajský soud rozsudek potvrdil a pan V. podal dovolání k Nejvyššímu soudu ČR (NS).

Namítal, že je podstatné a určující, nakolik se smluvní strany při využití své smluvní volnosti mohou platně a závazně dohodnout na uzavření smlouvy obsahující ujednání o tom, že právní způsobilost nájemní smlouvy zajistí nájemce sám a na své riziko. Podle dovolatele v daném případě předmět nájmu je věcně způsobilý k účelu, pro který byl pronajat. Strany si prý sjednaly právě to, že předmět nájmu bude předán jako způsobilý pouze po stránce věcné, s tím, že za způsobilost právní přebírá plnou odpovědnost žalovaná.

Co je dovoleno

NS po posouzení věci uzavřel, že nemá důvod k odlišnému hodnocení podmínek vzniku předmětné kupní smlouvy, než to učinil odvolací soud – že nájemní smlouvu uzavřenou mezi účastníky je nutno posoudit jako neplatný právní úkon.

I nabídka ve smlouvě musí splňovat mimo jiné náležitosti předmětu právního úkonu, tedy i jeho dovolenost. V rozporu se zákonem jsou takové právní úkony, jejichž vznik či jejichž plnění je výslovně zakázáno, resp. které se svým obsahem nebo účelem příčí zákonu.

Zjištění absolutní neplatnosti smlouvy pro počáteční nemožnost plnění je pro rozhodnutí ve věci postačující, řekl NS. Poznamenal nadto, že z rámce předmětu řízení pak vybočují „otázky případné vědomosti, resp. z toho plynoucího zavinění některého z účastníků právního vztahu“.
Dovolání pana V. soud odmítl.