Za to mu uložil jedenáct měsíců podmíněně na 27 měsíců. Krajský soud loni v listopadu odvolání pana K. zamítl a ten podal dovolání k Nejvyššímu soudu ČR (NS).

Poukazuje na to, že předmětem obžaloby byla nelegálnost chovu samice papouška Ara arakanga (Ara macao), kterou měl obviněný při prováděné kontrole České inspekce životního prostředí (ČIŽP) 24. října 2008 prý nelegálně držet ve svém chovatelském zařízení. Mínil, že důkazy zajištěné během kontroly jsou neúplné. Kontrolu prováděla jen jedna osoba, která prý patrně na kontrole ani být neměla, zpochybnil i kompetenci komise. Následnou prohlídkou za asistence Policie ČR prý byl prokázán řádný původ exempláře.

Dále poukazuje na to, že pokud nebyl exemplář dle ČIŽP v době kontroly nezaměnitelně označen, nelze to automaticky přičíst v jeho neprospěch. Povinnost tohoto označení měl jen vlastník nebo dlouhodobý držitel a do konce roku 2009 se to nevyžadovalo tam, kde to nedovoloval zdravotní stav exempláře. K naplnění trestného činu by mu muselo být prokázáno, že byl dlouhodobým držitelem papouška, což mu prý prokázáno nebylo. Soud se podle něho nezabýval otázkou společenské nebezpečnosti z pohledu ochrany těchto exemplářů (není rozlišováno, zda byly odchyceny ve volné přírodě či byly narozeny a vychovány v zajetí). Kontrola ČIŽP prý byla prováděna šikanózně, její snahou bylo zabavit papoušky. To pan K. označuje za protiprávní postup, který nemůže požívat zákonné ochrany.

Státní zástupce poukázal na to, že obviněný choval druh přímo ohrožený vyhynutím, u něhož neměl řádně prokázán původ, neboť exemplář byl označen snímatelným dělitelným kroužkem bez mikročipu a (nečitelné) číslo kroužku nesouhlasilo s číslem v registračním listu předloženém inspektorům ČIŽP. Byl vlastníkem takového exempláře po dobu delší než čtyři měsíce.

NS konstatoval, že obsahově shodné námitky obviněný shodně uplatnil už před táborskými soudy. Ze zjištění okresního soudu mj. vyplývá, že pracovníci komise ČIŽP zjistili u papouška výše popsaný neodpovídající kroužek a že obviněný tento exemplář choval déle než 90 dnů. Nesrovnalosti byly zjištěny u dvou exemplářů.

Zcela účelové je tvrzení obviněného, že za asistence policie bylo následně zjištěno, že vše bylo v pořádku. Ve skutečnosti po reakci obviněného na pracovníky ČIŽP byla přivolána Policie ČR, ale obviněný komisi ke kontrole nepustil. Soudy také správně poukázaly na inspekční šetření 27. ledna 2009, kdy měl obviněný uvádět, že z exemplářů, kvůli kterým vznikl konflikt, onoho 24. října 2008 jeden uletěl a následně se měl vrátit. Druhý údajně uhynul.
Vzhledem k tomu, že Ara macao je zařazena do přílohy I Úmluvy CITES, obviněný jednal v rozporu s právními předpisy, pokud choval samici papouška přímo ohroženého vyhynutím. Ať již se narodila ve volné přírodě či zajetí, bylo povinností obviněného mj. zajistit řádné nezaměnitelné označení v souladu s právními předpisy a současně prokázat její původ, což neučinil. Exemplář druhu přímo ohroženého vyhynutí měl u sebe více než čtyři měsíce při nerespektování shora uvedených zákonných ustanovení.

NS dovolání obviněného odmítl jako zjevně neopodstatněné. (6 Tdo 948/2011)