Soud dovodil, že žalovaný je užívá bez právního důvodu. Nájemní poměr k nim mu skončil uplynutím jednoměsíční lhůty po výpovědi dané 27. března 2009.Podle Fresh CZ je ale tato výpověď neplatná. Podle smlouvy by prý jeho nájem mohl být vypovězen, jen kdyby společnost byla v prodlení s placením nájemného.

Namítl dále, že rada města o výpovědi nehlasovala, a že ta je v rozporu s dobrými mravy. Okresní soud ale rozhodl, že podle nájemní smlouvy a jejího dodatku město výpověď dát mohlo. Členové rady o ukončení nájmu platně rozhodli. Na základě jakých informací hlasovali (prý snad o ztrátě živnostenského oprávnění Vrabela, jeho propojení se žalovanou společností, jejímž má být univerzálním nástupcem, spojení jeho osoby a jednatelky Fresh s kauzou nájemního bytu v nemovitosti apod.), není rozhodné, mínil soud.

Konstatoval, že Fresh dostala výpovědi dvě první danou správou domů, druhou už městem samotným, a ta druhá že je platná. Namítanému rozporu s dobrými mravy žádné okolnosti nesvědčí. Žalovaný má provozovnu v cizí nemovitosti, jde o běžný nájemní vztah.

„Tanečky" nájemců

Fresh CZ se odvolal. Namítl, že ve věci není pasivně legitimován, tedy že žaloba o vyklizení nemůže mířit na něho. Letos 20. května totiž uzavřel s Just Salad, s. r. o., smlouvu o prodeji části podniku, jeho samostatné organizační složky provozovny pizzerie, včetně souboru věcí sloužících k jejímu provozování a přechodu veškerých práv a závazků včetně práva nájmu. Dohodnutá kupní cena 250 000 Kč byla uhrazena před podpisem kupní smlouvy. Tu za obě strany podepsala jednatelka obou společností. Smluvní strany konstatovaly, že smlouvou nebyla poškozena žádná z nich.

Právní zástupce města uvedl, že zmíněnou smlouvu neměl v době podání žaloby k dispozici, a navrhl, aby soud rozhodl o procesním nástupnictví Just Salad coby žalovaného v této věci. Ke smlouvě mínil, že ji uzavíraly osoby personálně propojené (stejná jediná jednatelka, Fresh je menšinovou společnicí v Just), takže pro její platnost je nezbytný znalecký posudek k tržní ceně převáděné věci, a ten chybí.

Právní zástupkyně žalovaného zase upozornila na rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR, že „byla-li ve smlouvě o převodu majetku sjednána tržní (v daném místě a čase obvyklá) cena, popř. cena pro společnost výhodnější, není tato smlouva neplatná jen proto, že cena nebyla stanovena na základě posudku znalce jmenovaného soudem".

Soud poté rozhodl o právním nástupnictví žalovaného s tím, že do řízení na místo Fresh vstupuje Just.

Na úvod úterního pokračování jednání o žalobě samotné poté právní zástupce tohoto subjektu prohlásil, že ani Just není pasivně legitimován k tomu být žalován, protože není majitelem tohoto podniku.

Tvrdil, že nájem sporných prostor nikdy nebyl platně vypovězen, protože výpověď nebyla doručena platnému nájemci. Smlouva o prodeji podniku mezi Vrabelem a Fresh CZ údajně je neplatná, protože k prodeji nebyl udělen souhlas valné hromady kupující společnosti. Fresh se tak nemohl stát nájemcem a nájem mu tedy nemohl být platně vypovězen. Nájemcem následně není ani žalovaný Just Salad, platným nájemcem je nadále Ladislav Vrabel, jehož nájemní právo prý není ničím omezeno…

Krajský soud ale rozhodnutí první instance potvrdil. Jak konstatovala předsedkyně senátu, žalovaný nemůže v odvolacím řízení uplatňovat nové skutečnosti, které jeho předchůdce Fresh mohl uplatnit už před prvostupňovým soudem.

„Just Salad užívá nemovitosti ve vlastnictví žalobce bez právního důvodu, ať proto, že výpovědní doba nájmu skončila, jak už konstatoval okresní soud, nebo proto, že smlouva, kterou Just podnik koupil, nebyla podle jeho vlastního vyjádření platná. K užívání sporných prostor proto nemá právní důvod a musí je opustit," uvedla.

Proti rozhodnutí není řádných opravných prostředků.