Jak sdělila jedna místní obyvatelka, tato skutečnost se dotýká řady majitelů rodinných domů. „Pan Hronek požádal i změnu územního plánu ze smíšeného území na průmyslovou zónu, to by znamenalo výstavbu velké betonárky v blízkosti domů, zvýšenou prašnost a provoz těžké automobilové dopravy,“ míní, že by se zhoršila kvalita života v lokalitě.

Starostka Věra Korčaková vysvětlila, že již v březnu došlo ke schválení přesunu technologie betonárky ze současného areálu na rohu ulic Husova a Pekárenská do bývalého JZD v ulici Třebízského. „Náš stavební odbor to povolil, na kraji to potvrdili, ale s podmínkami. Už od začátku jednatel firmy avizoval, že vyšší výrobu neplánuje,“ upozornila.

Dobrý krok

Podle jejích slov se proti záměru ohrazovali především lidé z okolí a sídliště. „Přesun jsme schválili v rámci starého územního plánu, kdy jde o plochu smíšenou,“ potvrdila Věra Korčaková, že zastupitelstvo nakonec průmyslovou zónu neposvětilo.

„Chceme zachovat nějakou přechodovou plochu, sídliště je silná aglomerace. Nechceme, aby byly hned vedle sebe průmysl a obytná plocha, proto jsme zůstali u původního územního plánu, kde je možný lehčí průmysl či drobné podnikání,“ dodala s tím, že přesun na okraj města osobně považuje za dobrý krok.

K záměru vydaly souhlasná stanoviska krajská hygienická stanice, hasičský záchranný sbor, městský odbor výstavby, kulturních památek a územního plánování, oddělení územního plánování, včetně odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví, ochrany ovzduší a nakládání s odpady z Krajského úřadu Jihočeského kraje.

S námitkami se vypořádali

Podle mluvčího krajského úřadu Radka Šímy, stížnost doputovala až na kraj, ten jí však zamítl. „Během řízení vedeného stavebním úřadem uplatnil jeden účastník námitky, že je záměr v rozporu s územním plánem, realizací má dojít ke zvýšení dopravní zátěže, prašnosti a zhoršení kvality prostředí. Úřad se s námitkami řádně vypořádal a své rozhodnutí zákonným způsobem odůvodnil,“ osvětlil, že nakonec došlo i na odvolání.

V rámci odvolacího řízení došlo k přezkoumání stanoviska orgánu územního plánování. „Nadřízený orgán shledal, že stavební záměr je přípustný. Odvolací orgán si vyžádal součinnost odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví oddělení IPPC a EIA krajského úřadu, a to v záležitosti posuzování vlivů na životní prostředí, který konstatoval, že přesun betonárky nepodléhá tomuto řízení, protože roční kapacita nepřekročí 16 tisíc tun,“ podotkl Radek Šíma, že takto bylo o odvolání rozhodnuto v srpnu a v září nabylo právní moci.

Nevhodný prostor v centru

Jak sdělil jednatel společnosti Josef Hronek, firma provozuje betonárku v Trhových Svinech v nevhodném prostoru a blízko zástavbě. „Vhodné lokality pro přesun betonárky jsme proto konzultovali na úřadu města,“ uvedl s tím, že v září zahájili přesun na východní hranici intravilánu.

Tato lokalita je dle jeho vyjádření z provozně technických důvodů vhodnější a je mnohem více vzdálena obytné zástavbě - nejbližší obytná stavba je vzdálena přibližně 155 metrů od betonárky. „Ve stávající lokalitě se v takové blízkosti nachází devět rodinných domů, přičemž nejbližší je asi padesát metrů od provozu,“ vyčíslil Josef Hronek.

Využijí stávající areál

Vedení společnosti je přesvědčeno, že přestěhováním betonárky do této lokality dojde jednoznačně ke zlepšení kvality prostředí ve městě. „Tento areál se nachází na svém místě od 50. let 20. století, byl zde tedy dříve, než okolní obytná zástavba a celou dobu je zde fyzicky nachází haly, váha, kanceláře, manipulační plochy a další,“ upozornil s tím, že se nejedná o rozšíření výroby ani kapacity oproti stávajícímu stavu, ale pouze o přemístění stávající míchací technologie.

„Možné vlivy na okolí byly zkoumány a posuzovány příslušnými dotčenými orgány, přičemž všechna stanoviska k záměru byla souhlasná. Tím jsou tedy vyvráceny možné spekulace,“ zopakoval Josef Hronek. „Ujišťuji sousedy této lokality, že si přejeme mít s nimi dobré vztahy, a proto plánujeme navíc vysázení oddělující zeleně,“ uzavřel.