Blesk je vlastně silný elektrický výboj vzniklý v atmosféře. Samotný úder blesku lze chápat jako zkrat mezi mrakem a zemí, kdy se výboj sestupující z mraku setká s výbojem ze země a bleskový proud, který následně prochází, dosahuje hodnot několika desítek až několika stovek tisíc ampérů. Takový výboj může způsobit nejen požár, ale kvůli tzv. přepěťovým impulzům i značné škody na elektrických a elektronických přístrojích a zařízeních uvnitř budov, a co hůř, zapříčinit i úrazy elektrickým proudem

Řekněme si tedy ve stručnosti, jaká nebezpečí našim obydlím v souvislosti s blesky hrozí a jak se jich vyvarovat. Nutností je bezvadná hromosvodní soustava. Hromosvod jako vnější zabezpečení slouží především jako ochrana budov před poškozením bleskem a před vznikem požáru od blesku.

Platí jedno velice důležité pravidlo: nesnažit se vše dělat svépomocí a při výběru zařízení dát na radu kvalifikovaných odborníků. Instalaci a údržbu hromosvodní soustavy bychom určitě měli nechat na odborné firmě. Každá hromosvodní soustava musí být udržována v provozuschopném stavu a procházet pravidelnou revizí. Ta by měla být provedena licencovaným revizním technikem - u běžných objektů alespoň každých 5 let, v případě více rizikových budov (kde např. hrozí nebezpečí požáru a výbuchu) pak každé 2 roky.

To ostatně platí v případě všech záležitostí, souvisejících s elektřinou – ta je přece jenom stále skvělý sluha, ale velmi záludný a nebezpečný pán.

Doležalová Eva
HZS Jihočeského kraje