Od ledna 2021 se změní pravidla pro přidělování městských nájemních bytů v Českých Budějovicích.

Stávající pravidla pro přenechání bytů do nájmu v majetku města a zásady pro umisťování do domů s pečovatelskou službou a bezbariérových bytů přestávají od roku 2021 platit.

„Nově schválená pravidla budou účinná od 1. ledna 2021 a zásadní změnou je zrušení tzv. pořadníků žádostí o byt. Žádosti o přidělení konkrétního bytu se budou podávat až po jeho uvolnění. Zároveň je upravena typologie bytů, podmínek pro podání žádostí, činnost bytové komise a odborného konzilia,“ říká náměstek primátora Tomáš Bouzek.

Nová pravidla umožňují, aby se byty přidělovaly podle aktuální situace žadatelů. „Těch méně šťastných životních příběhů je hodně a my potřebujeme reagovat rychle. Jsou případy, kdy soužití lidí už není možné a hrozí naplnění katastrofického scénáře či na ně dopadne sociální a finanční tíseň, nebo jsou v nebezpečí jejich děti,“ vysvětluje jednatel společnosti Správa domů Petr Šindelář. Správa domů se stará o městské byty nebo jiné nájemní prostory. Nově také v souvislosti s úpravou přidělování bytů do nájmu vznikne Kontaktní místo pro bydlení (KMB), kde občané mohou zdarma řešit bytové problémy. Sídlit bude v Čéčově ulici č. 4 v sídle Správy domů. Otevřeno bude vždy v pondělí od 8 do 12 hodin a ve středu od 12.30 do 15.30 hodin.

Byty, které město přiděluje žadatelům, jsou například v Koldomu, jehož součástí na Pražské třídě je restaurace Perla, v Experimentu na Lidické třídě nebo v centru Českých Budějovic. Radnice disponuje prostřednictvím Správy domů třeba i byty v domech v Okružní ulici nebo ve Vrbenské ulici, kde je cílem ubytování spíše řešení sociálních obtíží obyvatel města. Využívání městských nemovitostí je ale někdy spojeno i s obavami současných nájemců z budoucího využití. Vyskytly se v minulosti například v Experimentu, při projednávání návrhu ve vedení města, že by zde mohly byty sloužit i jako startovací nebo pro sociálně slabé a nakonec od této myšlenky bylo upuštěno. Velké debaty se vedly také kolem možnosti znovuobnovení provozu v bývalé kavárně Perla v Koldomu.

Město České Budějovice aktuálně vlastní 1800 bytů určených k nájemnímu bydlení. Aktuálně se soutěží projekt na výstavbu nového městského bytového domu ve Čtyřech Dvorech, kde by mělo být postaveno více než 140 bytů, které budou poskytovat nájemní bydlení pro různé skupiny obyvatel, doplněné o menší komerční prostory. Městské byty se nyní nacházejí v různých lokalitách, mají různou kvalitu a velikost a jsou určeny pro různé cílové skupiny. Všechny jsou vybaveny sociálním zařízením a kuchyňskou linkou se sporákem či vařičem. Jsou určeny jednotlivcům, párům i rodinám s dětmi.

V souladu s Koncepcí bydlení města České Budějovice (schválena usnesením Zastupitelstva města České Budějovice č. 230/2019) je stanovena následující typologie bytů:

a. Běžný nájemní byt určený pro výběrová řízení obálkovou metodou / aukcí:

Byt určený pro výběrové řízení obálkovou metodou / aukcí je pronajímán na základě výběrového řízení, kde podstatným kritériem pro výběr žadatele je jím nabídnutá výše nájemného.

b. Běžný nájemní byt s předem stanoveným nájemným:

Běžný nájemní byt s předem stanoveným nájemným je určen stávajícím nájemcům bytů v majetku Města, u nichž je dána nutnost výměny bytu z důvodu technického stavu či změny životní situace dle doporučení Bytové komise Rady města.

c. Startovací byt Loucká:

Byty vystavěné s využitím dotace Státního fondu rozvoje bydlení v ulici Loucká, ve kterých je snížené nájemné, jsou určeny fyzickým osobám (rodinám i jednotlivcům), které se chtějí osamostatnit nebo po složité životní situaci znovu začít samostatně žít.

d. Byt určený pro dostupné bydlení:

Běžný nájemní byt s předem stanoveným nájemným je pronajímán na základě doporučení Kontaktního místa pro bydlení (dále KMB) a následného doporučení Odborným konziliem. Zpravidla se jedná o žadatele, kteří se ne z vlastní vůle ocitli v bytové nouzi, případně jim bytová nouze akutně hrozí, a tuto situaci nejsou schopni řešit vlastními prostředky, běžný nájemní byt je tak pro ně nedostupný a nemohou využít ani možnosti žádat o Startovací byt Loucká.

e. Byt zvláštního určení – bezbariérový:

Bezbariérový byt je určen pro občany se sníženou mobilitou a držitele průkazu ZTP nebo ZTP/P.

f. Byt zvláštního určení – dům s pečovatelskou službou:

Byt je určený pro žadatele, kteří jsou poživateli plného invalidního nebo starobního důchodu se zdravotním omezením. Jsou upřednostňováni ti žadatelé, kteří budou využívat pečovatelskou službu.

g. Služební byt:

Běžný nájemní byt s předem stanoveným nájemným je pronajímán zaměstnancům Magistrátu města České Budějovice na základě doporučení tajemníka Magistrátu města České Budějovice.

h. Náhradní (krizový) byt:

Byt s předem stanoveným nájemným je určený pro okamžitou pomoc občanům ve chvíli nenadálé bytové nouze (přírodní katastrofa, mimořádná událost).

Pro jednotlivé typy bytů jsou platné následující podmínky pro jejich přidělení:

a. Běžný nájemní byt určený pro výběrová řízení obálkovou metodou / aukcí

· Nájemné je soutěženo obálkovou metodou nebo elektronickou aukcí.

· Podstatným kritériem pro výběr žadatele je jím nabídnutá výše nájemného.

b. Běžný nájemní byt s předem stanoveným nájemným:

· Běžný nájemní byt s předem stanoveným nájemným je určen stávajícím nájemcům bytů v majetku města, u nichž je dána nutnost výměny bytu z důvodu technického stavu či životní situace dle doporučení Bytové komise Rady města.

c. Startovací byt Loucká:

· Určeno fyzickým osobám s nízkými příjmy, které se ve startovacím období nebo po zvládnutí složitého období (např. na začátku pracovní kariéry, po mateřské a rodičovské dovolené, po rozvodu) budou zapojovat do běžného života a hledat bydlení na volném trhu či se budou ucházet o běžný nájemní byt ve vlastnictví města. Startovací byt je pronajímán za sníženou sazbu nájemného (viz Příloha č. 2) a řídí se podmínkami dotačního titulu1.

· Je-li žadatelem samostatně žijící osoba, musí prokázat, že její průměrný měsíční příjem v období 12 kalendářních měsíců před uzavřením nájemní smlouvy nepřesáhl 0,8násobek průměrné měsíční mzdy za národní hospodářství zveřejněné Českým statistickým úřadem². Je-li žadatelem osoba s dalšími členy domácnosti, musí prokázat, že průměrný měsíční příjem domácnosti nepřesáhl v tomto období 1,5násobek průměrné měsíční mzdy za národní hospodářství zveřejněné Českým statistickým úřadem.

· Podstatným kritériem pro výběr žadatele je výše jeho příjmu.

d. Byt určený pro dostupné bydlení:

· Určeno fyzickým osobám, které se ne z vlastní vůle ocitly v bytové nouzi, případně jim bytová nouze akutně hrozí, a tuto situaci nejsou schopny řešit vlastními prostředky a běžný nájemní byt je tak pro ně nedostupný a nemohou využít ani možnosti žádat o Startovací byt Loucká.

· Reziduální příjem3 domácnosti (společně posuzovaných osob) žadatele nesmí přesáhnout 2,25násobek životního minima u jednočlenné a dvojčlenné bezdětné domácnosti, 2násobek životního minima u domácnosti s dětmi.

· Vzhledem k velmi tíživé situaci žadatelů a jejich komplexním potřebám podpory se u této kategorie předpokládá nabídka podpory sociální práce, případně dalších služeb.

· Žadatelé jsou vybíráni na základě jejich potřebnosti prokázané zejména prostřednictvím kritérií podle přílohy č. 3 a na základě dalších informací vyplývajících ze sociálního šetření provedeném odborem sociálních věcí Magistrátu města České Budějovice.

e. Byt zvláštního určení – bezbariérový:

· Určeno fyzickým osobám, které potřebují speciálně upravený byt s ohledem na zdravotní omezení, např. jde o osoby se sníženou, omezenou mobilitou, s postižením pohybového, nosného aparátu apod. (dané skutečnosti je nutno doložit).

· Podstatným kritériem pro výběr žadatele je jeho potřebnost, prokázaná na základě kritérií doložených v žádosti (viz příloha č. 4). Po podání žádosti může být u žadatele provedeno sociální šetření pracovníkem odboru sociálních věcí Magistrátu města České Budějovice.

f. Byt zvláštního určení – dům s pečovatelskou službou:

· Určeno fyzickým osobám, které jsou poživateli invalidního nebo starobního důchodu se zdravotním omezením (dané skutečnosti je nutno doložit).

· Podstatným kritériem pro výběr žadatele je jeho potřebnost prokázaná na základě kritérií doložených v žádosti (viz příloha č. 4). Po podání žádosti může být u žadatele provedeno šetření pracovníkem odboru sociálních věcí Magistrátu města České Budějovice.

g. Služební byt:

· Běžný nájemní byt s předem stanoveným nájemným určený pro zaměstnance statutárního města České Budějovice.

· Je pronajímán na základě doporučení tajemníka Magistrátu města České Budějovice.

· Nájemní smlouva je uzavírána na dobu určitou a je vázána na pracovní poměr nájemce.

h. Náhradní (krizový) byt:

· Běžný nájemní byt s předem stanoveným nájemným určený pro okamžitou pomoc občanům ve chvíli bytové nouze (přírodní katastrofa, mimořádná událost).

· Nájemní smlouva je uzavírána na dobu určitou a je vázána na dobu nutnou k vyřešení nenadálé krizové situace.