Dodavatelem podlimitní veřejné zakázky na cyklostezku Suchomelská 1. etapa je společnost SaM silnice a mosty a.s. Trasa stezky pro pěší a cyklisty povede od průmyslového areálu u mostu na Strakonické severním směrem a naváže na stávající komunikaci Suchomelská. "Stezka je navržena v délce přes jeden kilometr o šířce tři metry. Bude mít asfaltový povrch i ochranné zábradlí. Součástí bude i lávka přes Dobrovodský potok s šířkovými parametry vlastní stezky a délkou 20 metrů. Stávající brod pro zemědělskou techniku zůstane zachován. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 9,7 milionu korun bez DPH. Město už podalo žádost o poskytnutí příspěvku na Státní fond dopravní infrastruktury. Pokud uspějeme, můžeme získat až 85% způsobilých výdajů,“ říká náměstek primátora Petr Holický. Podle předpokládaného harmonogramu může dojít k podpisu smlouvy se zhotovitelem v květnu 2021.

Město připravilo nedaleko Suchomelské ulice i jinou akci, která se týká oblíbené stezky pro pěší a cyklisty přes řeku Vltavu. Lávku přes Vltavu u Voříškova dvora je třeba opravit . „Lávka je velmi frekventovaná a na jejím povrchu je to znát, proto ji čeká výměna pochozí izolace, úpravy na monolitických částech říms a středním odrazném pruhu i oprava prosednuté vozovky u konce říms na obou stranách. Nová izolační vrstva je důležitá, aby nezatékalo do nosných konstrukčních prvků a prodloužila se tak životnost stavby. Lávka je oddělena na část pro cyklisty a pro chodce, což umožní, aby se obnovovala po polovinách a nezůstala uzavřena,“ popsal už dříve pro Deník akci náměstek primátora Ivo Moravec. Práce měly začít v květnu a podle harmonogramu skončit do 28. června 2021.