Inspektoři bezpečnosti práce ale byli jiného názoru. Znění považovali za nevhodné a diskriminační z hlediska pohlaví budoucího zaměstnance a vyzvali majitele restaurace k nápravě, takže nyní je za sklem inzerát, že se hledá obsluha. Formulace „pohlavně“ neutrální.

„My to okamžitě vyměnili, bez řečí. Ještě jsme si zažertovali,“ líčí návštěvu inspektorů a první jednání s nimi Jan Dobiáš. Ohledně samotného hledání zaměstnance zdůrazňuje, že je mu jedno, jestli zaměstná servírku nebo číšníka. „Hlavně, že tu někdo bude,“ říká restauratér s tím, že muži samozřejmě pracují v podniku také.

Na začátku tisíc

Výměnou cedule ale záležitost k překvapení Jana Dobiáše neskončila. „Na místě mají pravomoc uložit pokutu, to však neudělali. Byl jsem přesvědčen, že zápisem je to vyřešeno,“ popisuje další vývoj kauzy Jan Dobiáš. Až později mu byla vyměřena pokuta 1000 korun, kterou odmítl zaplatit.

I v přírodní rezervaci Milovice jsou už plasty vážný problém.
Jihočeští vědci našli plasty v trusu velkých kopytníků i v přírodní rezervaci

Následně se úřední mašinérie rozjela a z nezaplacené pokuty 1000 korun se v zahájeném správním řízení stal postih ve výši 20 000 korun. Jan Dobiáš nad tím kroutí hlavou. „My jsme to hned odstranili,“ diví se postupu úředníků a připojuje, že není rozhodně homofob, aby byl v inzerátu nějaký záměr. A doplnil, že spíše by u podobné záležitosti čekal obyčejné upozornění. Známou restauraci Jan Dobiáš provozuje bezmála třicet let.

Odvolací řízení

Tiskový mluvčí Státního úřadu inspekce práce (SÚIP) Richard Kolibač potvrdil, že případ byl nyní postoupen nadřízenému orgánu oblastního inspektorátu. Takže ve věci nyní vyhodnotí SÚIP (se sídlem v Opavě) znovu všechny podklady. „Přičemž může původní rozhodnutí potvrdit, případně věc vrátit oblastnímu inspektorátu práce k došetření, ale také může uloženou nepravomocnou pokutu snížit, či ji zcela zrušit,“ popsal možný vývoj Richard Kolibač. Podrobněji se k celému případu nemohl vyjádřit z důvodu zákonné povinnosti zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech zjištěných při kontrole.

Obecně tiskový mluvčí SÚIP uvedl, že pokuta se vydává na základě vystavení příkazového bloku, ten ale nemusí být vydán ihned a pokud jej kontrolovaný odmítne podepsat, není pokuta tímto způsobem uložena. Cílem právní úpravy, která se týká pracovních inzerátů, je potom zajistit, aby někoho už pouhá formulace nabídky zaměstnání neodrazovala.

„Skutečnost, že někdo napraví zjištěný protiprávní stav neznamená, že se přestupek nestal,“ upozornil ještě Richard Kolibač.

Lhůta pro vydání rozhodnutí podle správního řádu činí třicet dní, je ale pořádková, takže ji lze překročit.

Tématu Český kapr v moderní úpravě se nejlépe zhostil Patrik Lexa ze společnosti Intergast, přípravou filety s koprovou omáčkou, pečeným pyré z květáku a lanýži nadchnul porotu.
Jihočeský kapr exceloval v Praze. Přinášíme vám i nejlepší recept

/ROZHOVOR/ Tiskový mluvčí Státního úřadu inspekce práce Richard Kolibač se pro Deník obecně k některým problémům souvisejícím s nevhodnými nebo diskriminačními inzeráty vyjádřil obsáhleji.

Jak se postupuje při vydávání pokuty na místě?

Jedním ze způsobů rozhodnutí o zjištěném přestupku je vydání příkazového bloku, který však lze vydat až po dostatečném zjištění stavu věci. Pokud je pokuta ukládána právě tímto způsobem, obdrží pokutovaná osoba příkazový blok. Popis zjištěného přestupku a výše ukládané pokuty jsou uváděny přímo do tohoto příkazového bloku. Pokud však kontrolovaná osoba odmítne příkazový blok podepsat, není jí pokuta tímto způsobem udělena a příkazový blok neobdrží.

Jakým způsobem například zaměstnavatelé porušují povinnosti při hledání zaměstnanců?

Zaměstnavatelé při hledání zaměstnanců často porušují povinnosti stanovené v § 12 odst. 1 písm. a) zákona o zaměstnanosti, podle kterého platí, že je zakázáno činit nabídky zaměstnání, které mají diskriminační charakter. Dikce zákona je v tomto smyslu zcela jednoznačná. Tzn. porušením zákona dle daného ustanovení není, že dojde k diskriminaci, ale již to, že je učiněna nabídka, která má takový charakter. Smyslem této právní úpravy je, aby již samou formulací poptávky nebylo omezováno ústavně zaručené právo volného přístupu k zaměstnání. Již sám fakt, že z nabídky zaměstnání je zřejmé, že nejsem cílovou skupinou, kterou zaměstnavatel oslovuje, je způsobilý odradit od podání žádosti uchazeče, kteří se na základě inzerátu budou jevit sami sobě nevhodnými (např. formulace přijmeme šikovnou mladou paní jistě odradí muže předdůchodového věku, který ani na nabídku zaměstnání nezareaguje, ačkoli by jej skutečně nediskriminující zaměstnavatel možná i vybral, neboť by se mu jevil vhodným kandidátem z jiných důvodů). Skutečnost, že někdo napraví zjištěný protiprávní stav neznamená, že se přestupek nestal. Jelikož bylo v daném případě zjištěno porušení zákona, byly dány zákonné předpoklady pro vydání příkazového bloku.

Ředitel Jihočeského divadla Lukáš Průdek.
Lukáš Průdek končí jako ředitel Jihočeského divadla

Jak se postupuje při šetření přestupků?

Je nutno rovněž uvést, že činnost orgánů inspekce práce je ovládána zásadou oficiality, tzn. musí řízení zahájit a postupovat v něm z úřední povinnosti, pokud je zde dáno podezření ze spáchání přestupku. Oblastní inspektorát práce (OIP) se tedy nemůže svou volnou úvahou rozhodnout, zda řízení zahajovat, či nikoli, ale musí tak učinit. S ohledem na zásadu oficiality by bylo nezákonným postupem, pokud by OIP ignoroval jednání obviněného. Pokud tedy kontrolovaná osoba odmítne podepsat příkazový blok, a pokuta tak není udělena příkazovým blokem, je v souladu se zásadou oficiality zahájeno standardní přestupkové řízení, které není omezováno tím, jakou výši pokuty mohla kontrolovaná osoba obdržet, pokud by s vydáním příkazového bloku souhlasila.

Jak se určuje výše sankce?

Co se týče výše sankce, nelze pominout, že zákonodárce při stanovení výše sankce sám vyhodnotil předmětné jednání jako společensky značně škodlivé. Podle § 140 odst. 4 písm. a) zákona o zaměstnanosti lze uložit sankci až do výše 1 000 000 Kč. Pokud sazbu porovnáme s běžnými přestupky např. v dopravě, je, domníváme se, na místě konstatování, že obecně se jedná o značně škodlivé jednání, což je promítnuto právě do výše sazby. Na druhou stranu jsou vždy posuzovány individuální skutkové okolnosti případu, polehčující i přitěžující. Nejsou nám známy všechny okolnosti případu, nicméně zda pokuta je či není adekvátní provinění, je na případném posouzení ve správním řízení či následně v případném odvolacím řízení (o kterém píšu výše).

Jak to, že je možné užít na inzerátech pouze mužský tvar označení profese bez postihu?

V rámci inzerátu je přípustné použití tzv. generického maskulina, které pravidla české mluvnice při označení určité sociální skupiny chápou jako člen neutrální, základní, užívaný v souladu s pravidly pro souhrnné označení mužů i žen. Maskulinum se považuje za základní označení dané skupiny v případech osob vykonávajících určité zaměstnání, práci, profesi (například voják, pedagog, atp.) nebo zastávajících politické funkce (i v Ústavě ČR jsou jmenovaní prezident, senátor, poslanec, ale též člověk a občan - všichni uvedeni formou generického maskulina). Vzhledem k tomu, že generické maskulinum je v českém jazyce obecně užíváno (a to běžně i v právních předpisech), nelze bez dalšího konstatovat, že název pozice v mužském rodu v pracovní inzerci by byl automaticky diskriminační. Pro úplnost dodáváme, že naproti tomu generické femininum není v českém jazyce až na výjimky (například celebrity) preferovanou formou a nelze je užít pro označení všech osob vykonávajících určitou práci/profesi. Z takového inzerátu je jasné, že nabídka práce je určena pouze ženám. Za diskriminační nabídky lze tedy považovat např. nabídky v ženském rodě – přijmu prodavačku, servírku, sekretářku atp. Ve shodě s tímto stanoviskem je také názor Veřejného ochránce práv, uveřejněný ve zprávě nazvané Výzkum veřejného ochránce práv – projevy diskriminace v pracovní inzerci ze dne 15. 6. 2011, sp. zn.: 110/2010/DIS/MČ.

Elektrické koloběžky v krajském městě postávají všude možně. Magistrát chce nastavit jasná pravidla pro uživatele i provozovatele.
Z ulic Budějovic zmizely zelené elektrokoloběžky, vrátí se v březnu

Kdo nyní vede odvolací řízení v případě inzerátu na českobudějovické restauraci?

Odvolací řízení vede Státní úřad inspekce práce se sídlem v Opavě, který je v daném případě odvolacím orgánem. Lhůta pro vydání rozhodnutí dle správního řádu činí 30 dní. V daném případě se jedná o lhůtu pořádkovou, a nejedná se tak o nezákonné rozhodnutí, pokud bude tato lhůta překročena.

Pokutuje SÚIP stejně jako inzerát z restaurace Zlatá hvězda například i inzerci na billboardech a jinou třeba na internetu?

K Vašemu dotazu, zda pokutujeme stejně i jiné inzeráty například na billboardech, sděluji, že není v personálních silách jednotlivých oblastních inspektorátů práce monitorovat úplně všechny pracovní inzeráty na trhu. Nicméně pokud na takový případ inspektoři narazí při kontrole, nebo při namátkovém monitoringu na portálech nabízejících pracovní pozice, či na něj dostaneme přímo podnět, tak se daným inzerátem bude příslušný oblastní inspektorát práce určitě zabývat. Ještě doplním, že o tom, zda samotný inzerát je či není diskriminační, rozhodne až samotná kontrola, kdy se zjišťují i další okolnosti podání pracovního inzerátu.

V roce 2021 obdržely orgány inspekce práce do oblasti rovného zacházení a zákazu diskriminace při uplatňován práva na zaměstnání celkem 72 podnětů. Bylo provedeno celkem 231 kontrol, z toho 25 kontrol bylo realizováno na základě obdržených podnětů ke kontrole. V roce 2021 bylo zjištěno 169 porušení spočívající v uveřejnění diskriminační nabídky zaměstnání dle ustanovení § 12 odst. 1 a 2 zákona o zaměstnanosti. Za tato porušení bylo uloženo 99 pokut v celkové výši 221 500 Kč, část těchto pokut byla uložena formou příkazu na místě.

Černá věž se stání vlajkou.
Budějovice mají rekordní rozpočet, nejvíc dostanou autobusy

V období od 1. 1. 2022 do 30. 9. 2022 bylo orgány inspekce práce do oblasti rovného zacházení a zákazu diskriminace při uplatňování práva na zaměstnání přijato celkem 53 podnětů. V uvedeném období bylo dokončeno celkem 265 kontrol, z toho 37 kontrol bylo provedeno na základě obdrženého podnětu ke kontrole. Na základě dokončených kontrol bylo zjištěno celkem 150 porušení spočívající v uveřejnění diskriminační nabídky zaměstnání dle ustanovení § 12 odst. 1 zákona o zaměstnanosti. Za toto porušení právních předpisů bylo uloženo 83 pokut v celkové výši 259 500 Kč, přičemž v 62 případech příkazem na místě formou blokové pokuty v celkové výši 94 500 Kč.

Nejčastěji byly zjištěny uveřejněné volné pracovní pozice s diskriminačními znaky, např. prodavačka, důchodkyně, asistentka, brigádnice, uklízečka, operátorka výroby apod. Uveřejněné nabídky zaměstnání s diskriminačními znaky jsou spíše poptávkou konkrétní profese z hlediska zkušeností a zaměření dané profese (prodavačka, cukrářka, kuchařka apod.) než prvotním záměrem zaměstnavatele diskriminovat určitou skupinu uchazečů o práci. V případě diskriminačních nabídek zaměstnání ve většině případů kontrolované osoby své pochybení uznávají a sjednají nápravu, nabídky pracovních pozic opraví tak, aby byly v souladu se zákonem, nebo je následně odstraní.